تعداد مقالات: 569

1

A Comparative Study of Attitudinal Language Employed by English and Persian Writers in Academic Writing

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 150-163
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12919

2

A Comparative Study of Dialogistic Language Employed by English and Persian Writers in Academic Writing

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 136-149
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12918

3

A Comparative Study of Effect of Bottom-up and Top-down Instructional Approaches on EFL Learners’ Vocabulary Recall and Retention

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 319-329
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12937

4

A Comparative Study of Interactive and Interactional Metadiscourse Markers in Sales Contract Written by English Natives vs. Iranian Non-natives

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 75-83
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12871

5

A Comparative Study of Metadiscourse Markers in English and Persian University Lectures

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 125-135
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12917

6

A Comparative Study of Rhetorical Moves Adopted in Research Questions and Method Sections of Applied Linguistics Research Articles

دوره 8، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 46-71
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12612

7

A Critical Discourse Analysis of Four Advanced ELT Textbooks Based on Fairclough’s Framework

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 60-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12869

8

Acute-phase proteins and antioxidant status in cows naturally infected by hydatid cysts in the Razavi Khorasan Province

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 1-7
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.14412

9

A DWT and SVM based method for rolling element bearing fault diagnosis and its comparison with Artificial Neural Networks

دوره 3، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 80-91
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21576.1108

10

A Method for Determination of the Fundamental Period of Layered Soil Profiles

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 267-273
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21810.1116

11

Analytical Investigations of the Effects of Tool Pin Profile and Process Parameters on the Peak Temperature in Friction Stir Welding

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 114-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21276.1097

12

Analytical predictions for the buckling of a nanoplate subjected to non-uniform compression based on the four-variable plate theory

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 218-228
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21757.1115

13

An Analysis of Social Presence and Cognitive Presence in Discussion Forum

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 299-303
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12934

14

An experimental study on hydraulic behavior of free-surface radial flow in coarse-grained porous media

دوره 3، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 10-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.24185.1059

15

An Investigation of Curriculum Genre Using Rose (2014) Pedagogic Exchange Model

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 262-271
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12930

16

An Investigation of Gender Differences Between Women’s and Men’s Informal Discussion in Iranian EFL Context

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 37-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12867

17

An Overview of Fabrication Methods and Applications of Carbon Nanotube Membrane in Environmental Engineering as Hydraulic Microstructures

دوره 3، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 1-13
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2017.13280

18

Appraisal Theory in Translation Studies: An Introduction and Review of Studies of Evaluation in Translation

دوره 8، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 3-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.13089

19

A Pragmatic Study of Speech Acts by Iranian and Spanish Nonnative English Learners

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 14-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12864

20

A Study on the Effect of Fluctuations in Tax Revenues on Economic Growth in Iran

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 59-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.17719.1377

21

A Stylistic Analysis of Lexicon in Ray Bradbury’s The Martian Chronicles

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 171-175
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12921

22

Bending, Buckling and Vibration of a Functionally Graded Porous Beam Using Finite Elements

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 274-282
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21924.1121

23

Bovine Herpesvirus-1 in Khouzestan province in Iran: seroprevalence and risk factors

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 47-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.14417

24

Classroom Discourse Analysis as a Tool for Reflective Practice: Focus on Form Approach

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 84-89
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12872

25

Comparative study of synovial fluid and serum protein electrophoretic pattern of river buffalo (Bubalus bubalis) in Ahvaz

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 31-37
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.14415

26

Critical Discourse Analysis of Two Persian Translations of Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland Framed in Farahzad’s CDA Model

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 97-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12915

27

Developing optimal operating reservoir rule-curves in drought periods

دوره 3، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 47-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2017.13490

28

Developing Self-adaptive Melody Search Algorithm for Optimal Operation of Multi-reservoir Systems

دوره 3، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 35-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2017.13282

29

Effect of Autonomous Noticing Activities on EFL Learners’ Grammatical Accuracy

دوره 8، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 51-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.13091

30

Effect of Input vs. Collaborative Output Tasks on Iranian Intermediate EFL Learners’ Grammatical Accuracy and Willingness to Communicate

دوره 8، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 71-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.13092

31

Effect of Variable Thermal Expansion Coefficient and Nanofluid Properties on Steady Natural Convection in an Enclosure

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 240-250
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21451.1099

32

Effects of Task Complexity Increase on Computer-Mediated L2 Writing and Temporal Distribution of Cognitive and Metacognitive Processes

دوره 8، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 187-210
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.13097

33

EFL Teacher Education in Iran: Does It Promote Trainees’ Pedagogical Content Knowledge?

دوره 8، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 159-186
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.13096

34

Electromechanical Performance of NEMS Actuator Fabricated from Nanowire under quantum vacuum fluctuations using GDQ and MVIM

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 125-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21581.1109

35

Environmental Kuznets Curve: new evidences based on a dynamic panel threshold model

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 215-232
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.13142

36

Estimation of Count Data using Bivariate Negative Binomial Regression Models

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 143-166
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.19098.1462

37

Estimation of Fracture path in the Structures and the Influences of Non-singular term on crack propagation

دوره 3، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 14-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2017.13281

38

Ethicality of Narrative Inquiry as a Tool of Knowledge Production in Research

دوره 8، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 119-135
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.13094

39

Evaluation of Multiple Bubbles in the Stock Market of Tehran

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.18586.1431

40

Experimental Study of the Effect of Base-level fall at the Beginning of the Bend on Reduction of Scour around a Rectangular Bridge Pier Located in the 180 Degree Sharp Bend

دوره 3، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 32-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.24900.1065

41

Exploring Impacts of Consciousness-raising in a Genre-based Pedagogy

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 43-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12868

42

Exploring the Relationship Between Phonological Awareness and Reading Ability: From Elementary Teachers’ Perspectives

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 272-280
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12931

43

Fathoming the Cultural Schema of Ta’ne in Persian Language: A Cultural Linguistic Study

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 304-311
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12935

44

Finding the Causes and Evaluating Their Impacts on Urmia Lake Crisis ‎Using a Comprehensive Water Resources Simulation Model

دوره 3، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 62-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.24762.1064

45

Finite Element Analysis for CFST Columns under Blast Loading

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 283-292
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21992.1122

46

Flow and Heat Transfer Analysis of the Sodium Alginate Conveying Copper Nanoparticles between Two Parallel Plates

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 258-266
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21514.1105

47

Formative Assessment and Feedback as Predictors of Students’ Engagement

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 291-298
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12933

48

Free Vibration of a Thick Sandwich Plate Using Higher Order Shear Deformation Theory and DQM for Different Boundary Conditions

دوره 3، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 16-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.12548

49

Government Size and Social Capital in Developing Countries; New Empirical Evidence

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 193-213
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.21082.1580

50

Haar Wavelet Collocation Method for Thermal Analysis of Porous Fin with Temperature-dependent Thermal Conductivity and Internal Heat Generation

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 185-191
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21494.1103

51

Impact of Import and Export of High Technology Industries on Economic Growth of Iran

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.21355.1593

52

Impact of Mediation Types on Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension Strategies

دوره 8، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 22-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12611

53

Introspective Study of Emotion Icon in Public Chat as a Gesture of Texting

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 176-182
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12922

54

Investigating Language Learning Strategies in ELT

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 210-220
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12926

55

INVESTIGATING THE MUTUAL RELATIONSHIP BETWEEN PRIVATE AND STATE EDUCATIONAL AND HEALTH CARE EXPENDITURES WITH THE ECONOMIC GROWTH OF IRAN) A CAUSALITY APPROACH) )

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 111-141
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.17112.1333

56

Investigating the Relationship Between Iranian EFL Learners’ Use of Strategies in Collocating Words and Their Proficiency Level

دوره 8، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 93-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.13093

57

Investigating the Ultrasonic Assistance in the Tube Hydroforming Process

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 178-184
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21474.1102

58

Investigating the vulnerability downstream area of Taleghan dam due to dam failure

دوره 3، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2017.13435

59

Investigation on the Ultrasonic Tube Hydroforming in the Bulging Process Using Finite Element Method

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 251-257
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21852.1119

60

Iranian EFL Learners’ Awareness of (Im)politeness Strategies in English

دوره 8، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 89-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12614

61

“IS That What You Mean?” Exploratory Study of Syntactic Pattern in Complement Responses

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 183-191
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12923

62

JHS, Vol. 3, Issue 2

دوره 3، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 1-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2017.13522

63

Journal of Hydraulic Structures, Volume 3, Issue1

دوره 3، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 1-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2017.13332

64

Linguistic Features of English Textese and Digitalk of Iranian EFL Students

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 67-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12870

65

Long-Term Effects of Collaborative Task Planning vs. Individual Task Planning on Persian-Speaking EFL Learners’ Writing Performance

دوره 8، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 146-164
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12617

66

Low Velocity Impact Response of Laminated Composite Truncated Sandwich Conical Shells with Various Boundary Conditions Using Complete Model and GDQ Method

دوره 3، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.12547

67

Modeling of heat generations for different tool profiles in friction stir welding: study of tool geometry and contact conditions

دوره 3، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 37-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.12619

68

Modified U-Slot Stacked Micro-Strip Patch Antenna for Ultra-Wideband Applications in S Band, C Band and X Band

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 293-301
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.12638

69

Moving Against the Grain: Exploring Genre-Based Pedagogy in a New Context

دوره 8، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 136-158
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.13095

70

Multi-boiling Heat Transfer Analysis of a Convective Straight Fin with Temperature-Dependent Thermal Properties and Internal Heat Generation

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 229-239
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.12637

71

Multiobjective design of sewer networks

دوره 3، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 49-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2017.13316

72

Organization of Gatekeeping and Mental Framework in the System of Representation and Hierarchical Relational Structures of the Modern Society

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 245-261
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12929

73

Orientalism Beyond Belief: Critiquing the Problematics of V. S. Naipaul’s Islamic Excursion

دوره 8، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 3-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12610

74

Performance Analysis of Segmentation of Hyperspectral Images Based on Color Image Segmentation

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 144-149
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.12639

75

Perturbation Solutions for the Study of MHD Blood as a Third Grade Nanofluid Transporting Gold Nanoparticles through a Porous Channel

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 103-113
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.12889

76

Pole placement algorithm for control of civil structures subjected to earthquake excitation

دوره 3، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 25-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.12603

77

Poring Over Metadiscourse Use in Discussion and Conclusion Sections of Academic Articles Written by Iranian ESP Students

دوره 8، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 133-145
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.13846

78

Proposing a Discharge Coefficient Equation for Triangular Labyrinth Spillways Based on Laboratory Studies

دوره 3، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 57-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2017.13317

79

Prospect 1 and Four Corners 1 in the Spotlight: Textbook Evaluation with Some Reference to Critical Discourse Analysis

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 221-231
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12927

80

Relationship Between EFL Learners’ Self-Perceived Communication Competence and Their Task-Based and Task-Free Self-Assessment of Speaking

دوره 8، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 31-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.13090

81

Requestive Speech Acts Realization Patterns: Observation from Persian

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 104-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12916

82

Role of the Language School’s Principals in Academic Achievements

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 21-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12865

83

Seroprevalence of Fasciola gigantica infection in sheep in Khouzestan province, Southwest of Iran

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 9-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.14413

84

Shape and geometrical parameter effects of a bimorph piezoelectric beam on energy harvesting performance

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 92-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21610.1111

85

Significant Attributes of Conversation Analysis in Social Interviews

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 29-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12866

86

Size Effect Impact on the Mechanical Behavior of an Electrically Actuated Polysilicon Nanobeam based NEMS Resonator

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 135-143
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21538.1106

87

Space as a Semiotic Object: A Three-Dimensional Model of Vertical Structure of Space in Calvino’s Invisible Cities

دوره 8، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 211-221
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.13098

88

Stock prices and house prices: Which one affects the other?

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.16039.1280

89

Students’ Attitude Towards English Language Learning: The Case of Iranian Junior High-School Students and Prospects Course-books

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 330-339
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12938

90

Testing Weak-Form Efficient Capital Market Case Study: TSE and DJUS Indices

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-192
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.13140

91

Textuality in EAP Research Articles: A Genre Analysis

دوره 8، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 165-189
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12618

92

The Analysis of Style in Persian Translations of Pink Floyd Lyrics

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 164-170
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12920

93

The comparative clinical efficacy of intravenous insulin regular, dexamethasone and flunixin meglumine on ovine experimental endotoxemia

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 17-29
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.14414

94

The Effect of Natural and Classroom Settings on Iranian Learners’ Pragmatic Competence: Length of Residence Versus Intervention

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 281-290
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12932

95

The effect of small scale on the vibrational behavior of single-walled carbon nanotubes with a moving nanoparticle

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 208-217
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.12740

96

The Effect of Teachers' Follow-up Move Approach (F-move) on Iranian EFL Learners' Conversation Quality

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 232-244
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12928

97

The Elephant Will Kick the Donkey: An Attitudinal Analysis of Online Comments on the GOP Letter to the Iranian Supreme Leader

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 347-364
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12940

98

The Impact of Multimodal Channels on Teaching Idiomatic Expressions to Intermediate EFL Learners with Regard to Their Attitudes

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 365-376
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12941

99

The Optimization of Energy Supply Systems by Sequential Streamflow Routing Method and Invasive Weed Optimization Algorithm; Case Study: Karun II Hydroelectric Power Plant

دوره 3، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 71-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2017.13318

100

Thermal-Hydraulics analysis of pressurized water reactor core by using single heated channel model

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 192-198
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21522.1104

101

Thermodynamic Study of Water Activity of Single Strong Electrolytes

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 150-157
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.12425

102

Thermo-mechanical nonlinear vibration analysis of fluid-conveying structures subjected to different boundary conditions using Galerkin-Newton-Harmonic balancing method

دوره 3، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 60-79
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.12620

103

The Visual Transitivity System in Two ELT Books Series

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 7-13
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12860

104

Three-dimensional numerical modeling of score hole in rectangular side weir with finite volume method

دوره 3، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 22-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2018.24654.1062

105

Trace mineral changes in response to organic and inorganic selenium supplementation

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 39-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.14416

106

Translation as a Political Tragedy: A Study of the Political Function of Signs in Literature

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 200-209
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12925

107

Translation of Acronyms, Initialisms and Abbreviations (AIA) in Persian Political and Sport Journalistic Texts

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 192-199
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12924

108

Translation Strategies of Culture-Specific Items from English to Persian in Translation of "Othello"

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 90-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12873

109

Turn-Taking, Preference, and Face in Criticism Responses

دوره 8، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 72-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12613

110

Using Discourse Structure-Based Graphic Organizers (GOs) in Developing EFL Learners’ Reading Comprehension

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 340-346
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12939

111

Using the Matrix Method to Compute the Degrees of Freedom of Mechanisms

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 158-170
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.20542.1085

112

Using Writing Checklist in Composing Descriptive Essays Among EFL Learners at the Intermediate Level

دوره 8، Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics، بهار 2017، صفحه 312-318
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12936

113

Vibration and Static Analysis of Functionally Graded Porous Plates

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 199-207
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21540.1107

114

VOC level control by ventilation improvement of Flexography printing room using CFD modeling

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 171-177
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2017.21452.1100

115

Washback Effect of General English Test of Ph.D. Entrance Exam on Science and Humanities Students: Perceptions and Practices

دوره 8، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 109-132
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2017.12615

116

آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته

دوره 23، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 67-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.14632.1117

117

آآلودگی به بیماری های قارچی بذرزاد در ذرت هیبرید (Zea mays L.) در شرایط مختلف اقلیمی و مدیریت مختلف زراعی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-63
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12399

118

ابعاد کیفیت زناشویی: بررسی پیش‌بینی کننده‌های مؤلفه‌های تعامل و شیوه‌های حل تعارض زناشویی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 81-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.19783.1342

119

اتصال معادله های ناویر استوکس و ریچاردز برای شبیه سازی عددی جریان دوفاز سطحی و زیرسطحی در آبیاری قطره ای سطحی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 201-217
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12678

120

اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر نفوذپذیری و شوری خاک

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 11-19
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13320

121

اثرات القاء پلی‌پلوئیدی توسط کلشی‌سین بر صفات مرفولوژیکی پایه ترویر سیترنج (Citrus sinensis cv. Troyer citrange)

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12452

122

اثرات براسینواستروئید بر کاهش اثرات نامطلوب سرما در میوه انگور رقم ریش بابا (Vitis vinifera L. Rish baba) طی دوره انبارمانی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.12528

123

اثرات عناصر سنگین سرب و مس بر جوانه‌زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس (Prunus avium)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 79-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12434

124

اثرات کشندگی حشره‌کش‌های گیاهی سیرینول و تنداکسیر و دورکنندگی پالیزین روی کنه دو لکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.18041.1251

125

اثر ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل بر روی کاهش وزن میوه زردآلو

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 57-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13078

126

اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-95
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.17291.1353

127

اثر باقی‌مانده حشره کش‌های ایمیداکلوپرید و پی‌متروزین روی رفتار جهت‌یابی زنبور Lysiphlebus fabarum Marshall پارازیتوئید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli

دوره 40، شماره 2، بهار 1396، صفحه 75-87
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.12837

128

اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط دیم

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 75-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.13121

129

اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.23754.1911

130

اثربخشی آموزش گروهی آموزه‌های دینی بر کیفیت زندگی و مؤلفه‌های آن در زوج‌ها

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 73-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.21404.1430

131

اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 97-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.18882.1622

132

اثربخشی باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش‌پذیر

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2019.25329.1072

133

اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف‌پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابتی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.20969.1741

134

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.23820.1055

135

اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.21107.1751

136

اثر تاریخ‌کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم گندم در شرایط رقابت با یولاف ‌وحشی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12431

137

اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه‌ای استرس شغلی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 21-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.24503.1069

138

اثر جانشانی La و Ga بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی ترکیب بین فلزی -Pr2-yLayFe17-xGax

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 27-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13004

139

اثر دمای انبار و نوع بسته بندی بر ماندگاری میوه تمشک سیاه وحشی تابستانه

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 99-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.19095.1376

140

اثر سیاست سازمانی ادراک‌شده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی‌گر بدبینی نسبت به سازمان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.24893.1074

141

اثر غلظت‌های مختلف سیتوکینین و اکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) در شرایط شور

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12433

142

اثر کود نانو پتاس، سولفات پتاسیم و سالیسیلیک اسید روی رشد گیاه گوجه فرنگی و کنترل نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 71-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.18661.1268

143

اثر محلول پاشی عنصر روی بر روند رشد لوله گرده در مادگی چند رقم سیب

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.15498.1253

144

اثر مواد اصلاحی آلی، شیمیایی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفو فیزیولوژیک نهال‎های پسته در شرایط مزرعه

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 107-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13081

145

اثر نیترات پتاسیم و اسید فنیل فتالامیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی توت فرنگی رقم گاویوتا

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 43-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12427

146

اثر نیترات نقره، تیمول، نانوذرات نقره سبز و کیتوزان بر عمر گلجایی گل شاخه بریدنی میخک رقم ’White Liberty‘

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.13112

147

اجرای استاندارد حسابداری شمارة 17 و مربوط بودن دارایی‌های نامشهود

دوره 4، شماره 13، زمستان 1395، صفحه 115-128
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.18735.1052

148

ارائه مدلی جهت رشد تفکر هندسی: تاثیر حافظه تصویری بر رشد تفکر هندسی از طریق معرفت شناسی علمی هندسه

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 45-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.17661.1784

149

ارائه مدل ساختاری ارتباطی، بین رهبری معنوی و بهزیستی سازمانی با میانجی گری مثبت اندیشی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 97-120
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.16823.1713

150

ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی سطح برگ با مقاومت ارقام سیب زمینی به بیماری لکه موجی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.12549

151

اﺛﺮ ﻧﻤﺎﺗﻮدﮐﺸﯽ عصاره های آبی ﺗﻌﺪادی از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﺗود ریشه گرهیMeloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی

دوره 40، شماره 2، بهار 1396، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12489

152

ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری

دوره 24، شماره 19، بهار 1396، صفحه 77-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.11637

153

ارزیابی اختلاط منابع آبی آبخوان های کارستی، مطالعه موردی چشمه کارستی گرو واقع در شرق خوزستان

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 65-75
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.21705.1693

154

ارزیابی آزمایشگاهی اثر نسبت طول به قطر لوله تغذیه بر عملکرد پمپ ضربه قوچی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 247-257
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12681

155

ارزیابی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae و Beauveria bassiana روی سوسک برگ‌خوار نارون Xanthogaleruca luteola Muller (Col., Chrysomelidae)

دوره 40، شماره 2، بهار 1396، صفحه 23-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.12833

156

ارزیابی تأثیر ساختارهای فعال بر خطر فرونشست زمین با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند متغیره

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 49-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13229

157

ارزیابی ترجیح طعمه‌ای سن شکارگرNabis pseudoferus نسبت به شته جالیز Aphis gossypii و مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta در شرایط آزمایشگاه

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 33-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12398

158

ارزیابی تناسب اراضی منطقه هوراند با استفاده از روش نقطه‌ ایده آل برای جو آبی

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 141-154
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13083

159

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های هندوانه بومی ایران (Citrullus vulgaris) در شرایط آب و هوایی ارومیه

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.12555

160

ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.15837.1154

161

ارزیابی ریسک اکولوژیکی و منشاء فلزات سنگین و آرسنیک در رسوبات سطحی رودخانه خیاو در منطقه زمین گرمایی سبلان، شمال غرب ایران

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 89-99
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2018.23768.1779

162

ارزیابی روش نفوذ بیرکن در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 223-235
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13181

163

ارزیابی روش های مختلف توسعه منحنی سنجه رسوب و مدل‌های شبیه‌سازی کامپیوتری به منظور تخمین بار رسوبی حوضه آبریز مازندران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 151-166
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13313

164

ارزیابی زمانی، مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: بخش غربی دریاچه ارومیه)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13331

165

ارزیابی کاربرد مدل رگرسیون چندمتغیره تیغه ای در برآورد تبخیر از تشت

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12669

166

ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.22729.1358

167

ارزیابی مدل SIMETAW در شبیه سازی پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق پتانسیل در چهار اقلیم مختلف

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 237-249
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13182

168

ارزیابی مدل WetSpa در شبیه‌سازی بارش – رواناب حوضه‌های نیمه‌خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 75-87
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13162

169

ارزیابی مدل رابطه خوددلسوزی، همدلی‌ زناشویی و افسردگی با میانجی‌گری بخشش زناشویی در زنان

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.21290.1422

170

ارزیابی مدل‌های برآورد تابش خورشیدی در تخمین تبخیر-تعرق مرجع

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-129
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12671

171

ارزیابی مدل‌های تلفیقی ARMA-ARCH و BL-ARCH در مدل‌سازی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 177-189
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12676

172

ارزیابی میزان غلظت کادمیم و رشد در سه توده اسفناج (Spinacia oleracea L.)بومی ایران در خاک های آلوده به کادمیم

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13074

173

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های خیار به ویروس کوتولگی زرد کدوییان

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 87-95
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.21908.1328

174

ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف هلو نسبت به قارچ عامل بیماری سفیدک پودری هلو Podosphaera pannosa در استان اردبیل

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.17313.1231

175

ارزیابی و تحلیل ریسک های زیست محیطی تالاب بین المللی خورخوران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-75
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13262

176

آزمون خودگردان برای فرض تقارن بر اساس آنتروپی‌ تجمعی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2017.12990

177

آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 23-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.21157.1756

178

آسیب پذیری و آلودگی آبخوان کارستی نعل اسبی، جنوب شرق ایذه، با استفاده از روش COP

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 20-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13067

179

آسیب‌شناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی به کمک تحلیل ANP و SWOT و ارائه راهبردهای مناسب (موردمطالعه: مراکز علمی کاربردی شهرستان زاهدان)

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 177-198
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.12629

180

اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93

دوره 23، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 19-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.11628

181

اصلاح برنامه‌ریزی آبیاری گیاه سیب‌زمینی به منظور ارتقاء شاخص بهره‌وری آب

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 199-207
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13179

182

القای مقاومت سیستمیک در کدو علیه کنه تارتن دولکه ای با استفاده از محلول پاشی کود فسفالیم-کا

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-13
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.19239.1276

183

الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات

دوره 24، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 71-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.11652

184

امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.19062.1263

185

امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 23، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 143-162
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.12661

186

اندازه‌گیری نسبت بهره ایزومری 115m,gCd در واکنش (116Cd(γ, n با استفاده از فوتون‌های تابش ترمزی با بیشینه انرژی MeV 40-75

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 49-57
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.18879.1220

187

انواع محافظه‌کاری و رابطة آن‌ها با کیفیت سود

دوره 4، شماره 13، زمستان 1395، صفحه 95-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.13249

188

اهمیت خدمات آموزشی در تولید اقتصاد ایران و کشورهای منتخب

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 137-159
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.20293.1526

189

بازتاب توسعه اجتماعی در قوانین برنامه‏ های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1394-1368

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 151-184
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13052

190

بازنگری عرفان در مبـانی نگارگری های معراج حضرت محـمد(ص)

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 31-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2017.14543

191

بیان تراژن aiiA در سیب‌زمینی و اثر آن بر کنترل بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی

دوره 40، شماره 2، بهار 1396، صفحه 13-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12484

192

بخش‌بندی فیزیکی کربن آلی در خاک های شنی و رسی تیمار شده با کود جانوری و زئولیت

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 37-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13076

193

برآورد آبدهی مطمئن در سیستم های منابع آب با استفاده از بهینه سازی خطی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 73-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12668

194

برآورد تبخیر ـ تعرق واقعی و ضرایب یک جزئی و دو جزئی گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرمان

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 109-121
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13310

195

برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه‌های آبریز استان خراسان شمالی با استفاده از مدل WinSRM (مطالعه موردی: حوضه آبریز دربند سملقان)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 159-171
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13171

196

برآورد ضریب تشت تبخیر به‌منظور محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع در منطقه اهواز

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12641

197

برآورد میزان تاثیر تغییر اقلیم بر بارش- رواناب حوضه آبریز صوفی چای

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 89-101
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13164

198

برآورد وضعیت توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی خانوارها به تفکیک استان‌ها و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.19924.1509

199

بررسی آثار و پیامدهای فساد مالی بر حقوق بشر

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 237-254
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13013

200

بررسی اثرات محلول‌پاشی کلریدکلسیم روی برگ و میوه بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی میوه خربزه درختی (Carica papaya L. cv. Eksotika II) در مرحله پس از برداشت

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 89-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.17673.1335

201

بررسی اثر بازگشت مدیریت سود واقعی با توجه به محدودیت اقلام تعهدی بر عملکرد عملیاتی بلندمدت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1396، صفحه 19-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.13252

202

بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سازگاری زناشویی و شادکامی در زنان با تعارض‌های زناشویی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2019.27929.1104

203

بررسی اثر تراکم بوته، تلقیح بذر با باکتری و روش‌های مختلف کوددهی نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 111-121
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12436

204

بررسی اثر تعدیل‌کنندگی حاکمیت شرکتی بر روابط بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد

دوره 4، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 91-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.22791.1141

205

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز ابوالعباس)

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 219-229
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12679

206

بررسی اثر جنگل ساحلی بر جذب نیروی امواج منفرد شکنا در سواحل شیبدار

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 251-263
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13183

207

بررسی اثر غلظت‌های متفاوت سدیم نیتروپروساید در تخفیف صدمات اکسایشی ناشی از تنش آبی حاصل از پلی‌اتیلن‌گلایکول در گیاه دارویی پونه‌سا بی‌کرک در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 77-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.19097.1375

208

بررسی اثر کاربرد مواد آلی بر رویش بذر و برخی خصوصیات رویشی و کیفی گیاه شاهی (Lepidium sativum)

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12450

209

بررسی اثر مس بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 101-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12432

210

بررسی اثر نوفة غیرفعال در مدل‌های رشد پیوسته سطح

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 87-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13017

211

بررسی ارتباط بین تغییرات استرس کولمب و توزیع مکانی پس لرزه‌ها : به منظور برآورد عمق زمین لرزه‌ها در کمربند زاگرس

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 87-95
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13072

212

بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل صفحات نفوذ پذیر بر کنترل جریان غلیظ

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12642

213

بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذپذیری و طول سری آبشکن‌ها بر ابعاد چاله‌ آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس 90 درجه‌ ملایم

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13260

214

بررسی آزمایشگاهی تأثیر فاصله صفحات غوطه ور از ساحل بر الگوی فرسایش و رسوب گذاری بستر

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 21-33
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13307

215

بررسی آزمایشگاهی شاخص های مکانیک خاک بر نفوذپذیری ناهمسانگرد مصالح درشت دانه غیریکنواخت: با تأکید بر دانه بندی، فاکتور شکل و تراکم

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 57-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.21062.1665

216

بررسی آزمایشگاهی و عددی دینامیک جریان های غلیظ نمکی در مخازن

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 173-182
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13177

217

بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز

دوره 24، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 105-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.13193

218

بررسی انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- مادون قرمز

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 17-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.12552

219

بررسی آنومالی های جریان حرارتی در ساختار گنبدهای نمکی جهانی، کنارسیاه و خوراب با استفاده از تصاویر سنجندههای OLI و TIRS ماهواره لندست8

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 35-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.21768.1696

220

بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی زنبور عسل نژاد ایرانیApis mellifera meda (Hymenoptera; Apidae) در نیمه شمالی ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 79-91
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12485

221

بررسی برخی شاخص‌های رشدی و کیفی توتون (.Nicotiana tabacum L) تحت تأثیر کودهای شیمیایی و آلی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12451

222

بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر هنجارشکنی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر اهواز)

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 7-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13001

223

بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.10535.1003

224

بررسی پارامترهای ساختاری و الگوی شکستگی‌ها، معماری زون‌های گسلی و ساختار نفوذپذیری گسل‌ها و نقش آن در نفوذ، زهکشی و فرار آب از سازند تیرگان در منطقه قوری میدان

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 76-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.19043.1589

225

بررسی پتانسیل آلودگی عناصر کادمیم، سرب و نیکل درخاک سطحی پایین‌دست انباشتگاه زباله کرمانشاه بر اساس معیارهای ارزیابی آلودگی

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 55-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.12604

226

بررسی تأثیر آرایش مدل لایه‌ای بر تغییرات رفتار آماری هسته‌های زوج–زوج

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 123-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13021

227

بررسی تأثیر پایه‌های مالینگ و مالینگ مرتون و فاصله کاشت بر صفات کمی و کیفی سیب رقم رد دلیشیز در منطقه مشگین شهر

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 89-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.13122

228

بررسی تأثیر پرداخت خمس بر کیفیت سود معادن پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1396، صفحه 97-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.20981.1100

229

بررسی تأثیر پیش‌تیمار و اندازه‌ی بذر بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو ژنوتیپ پیاز خوراکی (.Allium cepa L)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.12064

230

بررسی تأثیر تیغه‌های گرداب‌شکن 45 درجه برضریب تخلیه سرریز نیلوفری با استفاده از مدل FLOW-3D

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 191-200
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12677

231

بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش بر روی برنامه درسی معلمان چهار ناحیه شهر اهواز

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 203-226
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.14733.1501

232

بررسی تأثیر چرخة عمر بر گزارشگری مالی محافظه‌کارانه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 15، تابستان 1396، صفحه 113-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.21425.1106

233

بررسی تاثیر دما و نرخ گرمایش در تهیه روغن قطران از دانه و هسته زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی و پایداری آن در سوخت گازوئیل

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 33-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.12553

234

بررسی تأثیر دینداری بر گرایش به صرفه‏جویی در مصرف آب

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 195-210
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12829

235

بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر هویت جنسیتی مادران و دختران: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 97-128
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12826

236

بررسی تاثیر رقم گلابی برسطح تعادل جمعیت پسیل گلابی (Cacopsylla pyricola (Foerster)) در شرایط طبیعی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-106
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.16961.1219

237

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‏های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 211-242
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12831

238

بررسی تأثیر شرایط خاص شرکت‌ها بر رابطة بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و نوسانات بازده سهام

دوره 4، شماره 15، تابستان 1396، صفحه 23-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.22465.1134

239

بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی

دوره 24، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 49-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.12267

240

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت اولیا در امور مدارس در همدان

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 81-106
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13049

241

بررسی تاثیر کاربرد بیوچار باگاس نیشکر بر خصوصیات شیمیایی یک خاک لوم شنی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12667

242

بررسی تأثیر کمپوست زباله شهری و وزن بنه بر صفات کیفی و میزان متابولیت‌های ثانویه زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.18117.1351

243

بررسی تأثیر ماده گیاهی ماشک گل خوشه‌ای (Vicia vilosa Roth.) و پروبیوتیک‌ها بر کاهش آلودگی گل‌جالیز منشعب (Orobanche ramosa)در گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.19792.1406

244

بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر سود باقیمانده و سود غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1396، صفحه 35-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.19149.1062

245

بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1395، صفحه 71-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.18501.1050

246

بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی)

دوره 24، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 91-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.13539

247

بررسی تأثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکتی بر مدیریت سود و مدیریت مالیاتی در بورس تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1396، صفحه 77-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.20466.1083

248

بررسی تجربه زیسته آموزگاران دوره ابتدایی از وظایف معلم به‌مثابه فیلسوف –معلم

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 35-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.12623

249

بررسی ترکیبات اسانس پونه (.Mentha longifolia L) منبع غنی از پولگون در پنج رویشگاه استان فارس

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 87-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12435

250

بررسی تطبیقی روش‌های تحلیل شغل مبتنی بر شبکه اطلاعات شغلی و تحلیل عملکردی شغل در آشکارسازی الزامات فردی مشاغل

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.25873.1085

251

بررسی تطبیقی عنصر محتوا در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست متوسطه دوم ایران و چند کشور منتخب و پیشنهاد رویکرد و محتوای مغفول در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست ایران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 127-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.12627

252

بررسی تکانه‌های پولی و معمای تراز تجاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.18649.1433

253

بررسی تنوع زیستی پادمان (Hexapoda: Collembola) در سه اکوسیستم مختلف در استان کرمانشاه (ایران)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 39-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.18484.1264

254

بررسـی جایگاه رنگ در فضای شهری امـروز (مطالعه ی موردی: تهران، خیابان انقلاب، حدفاصل میدان انقلاب- چهارراه ولی عصر)

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 45-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2017.14544

255

بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.16507.1178

256

بررسی رابطة بین آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویان و دانش‌آموختگان حسابداری

دوره 4، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 53-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.23008.1143

257

بررسی رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط شهر کرمان

دوره 4، شماره 13، زمستان 1395، صفحه 49-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.20440.1082

258

بررسی رابطة بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد اقتصادی و اجتناب از مالیات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 15، تابستان 1396، صفحه 67-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.19748.1068

259

بررسی رابطة مدیریت سود و چسبندگی اجزای هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

دوره 4، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 111-132
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.21907.1117

260

بررسی رابطه بین جهانی‌شدن و بازاندیشی در بین جوانان شهر یزد

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 127-150
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13051

261

بررسی رابطه بین فناوری‌های نوین ارتباطی و بازاندیشی هویت دینی جوانان شهر تهران

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 59-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13048

262

بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 91-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2019.26695.1083

263

بررسی ‏رابطه ‏بین ‏هوش ‏هیجانی ‏و ‏سازگاری ‏اجتماعی ‏دانشجویان

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 65-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12684

264

بررسی رابطه جهت‏ گیری ارزشی با شهروندی زیست ‏محیطی در بین شهروندان مناطق 3، 11 و 19 تهران

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 37-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13047

265

بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد

دوره 23، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 119-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.11651

266

بررسی رابطه میان نگرش‌های دانشجویان نسبت به جهانی‌شدن و سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 7-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12682

267

بررسی رابطه مدل کارکرد خانواده و استفاده مشکل‌زا از اینترنت با میانجی‌گری‌های خودکنترلی و هوش هیجانی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 65-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.21650.1438

268

بررسی رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی در نانوکامپوزیت فریت های سخت – نرم در محدوده فرکانسی GHz 18-1

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 25-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13300

269

بررسی روش های ممانعت کننده تخمریزی و تغذیه در کاهش خسارت آفات میوه خربزه

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 61-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.19229.1275

270

بررسی زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت کلامی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بوشهر

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 123-148
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12686

271

بررسی ژنوتیپ‌های مختلف برنج از نظر مقاومت به بیمارگر Pyricularia oryzae

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 27-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.12550

272

بررسی ساختار اجتماعی، نطام قشربندی و اسکان عشایر بهمئی و بختیاری (مورد مطالعه: شهرستان‏های رامهرمز و ایذه)

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 7-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12822

273

بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.18589.1254

274

بررسی ظرفیت روشنفکری دینی متأخر ایران در تحقق تربیت شهروندی مدرن

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 77-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.12625

275

بررسی عملکرد باگاس نیشکر به عنوان منبع کربنی مورد نیاز در طراحی بسترهای دنیتریفیکاسیون

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 39-57
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13156

276

بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر رفتارهای زیست‏محیطی مسئولانه (مورد مطالعه: شهروندان شهر خرم ‏آباد)

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 7-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13046

277

بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و زمینه‌ای مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در حوزه امور شهری مرتبط با شهرداری

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 179-198
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12688

278

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.20454.1537

279

بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس)

دوره 24، شماره 19، بهار 1396، صفحه 39-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.11644

280

بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.12657

281

بررسی عوامل مؤثر در فرآیند کارستی شدن و لغزش در حوضه آبریز سد مخزنی جره استان خوزستان

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 83-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.21686.1691

282

بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 24، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 23-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.15672.1151

283

بررسی فرایند نگهداشت آلاینده فلز سنگین کادمیوم در نمونه رسی بنتونیت و نانورس کلوزایت Na+

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12666

284

بررسی فنولوژی زنبور پارازیتوئید (Anagrus atomus L. (Hym.: Mymaridae و میزبان آن تخم زنجرک مو Arboridia kermanshah Delabola (Hom: Cicadellidae) جهت ارزیابی درصد پارازیتیسم به روش فراخوان

دوره 31، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 111-123
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.12718

285

بررسی فونستیک پادمان (Collembola) شهرستان بابل در استان مازندران به همراه معرفی گونه‌های جدید برای فون ایران

دوره 40، شماره 2، بهار 1396، صفحه 45-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.12835

286

بررسی قابلیت جذب فلزات سنگین و شاخص‌های آلودگی در خاک‌های اطراف کارخانه زغال شویی زرند

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.12551

287

بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف نیترات از زهاب خروجی کشاورزی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-10
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13319

288

بررسی کارایی مدل‌های سری زمانی آریما و هالت وینترز در پیش بینی دما و بارش ماهانه (مطالعه موردی: ایستگاه لتیان)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 137-149
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13312

289

بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1395
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.19462.1280

290

بررسی کوانتومی انرژی میدان الکترومغناطیسی در حضور فرامواد

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 59-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13303

291

بررسی گستره‌ی کارگزاری المان‌های شش‌پایه به‌منظور کاهش آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-35
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12643

292

بررسی محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرس با تأکید بر اندازه‌های حسابرس و صاحبکار

دوره 4، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 1-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.24205.1171

293

بررسی مدل باورهای مذهبی، سبک‌های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 47-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.20212.1380

294

بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.23534.1392

295

بررسی مضامین شیعی در تصاویر کتاب چاپ سنگی طوفان البکاء

دوره 6، شماره 11، تابستان 1396، صفحه 19-33
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2017.14501

296

بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2019.26033.1076

297

بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 24، شماره 19، بهار 1396، صفحه 21-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.17655.1211

298

بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2019.26782.1085

299

بررسی مقاومت 5 رقم کلزا (Brassica napus L.) به شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.)

دوره 27، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 119-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.12764

300

بررسی منشا فلوراید در آب زیرزمینی در جنوب ایران، صحرای باغ لارستان

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 38-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13228

301

بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.21553.1326

302

بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری

دوره 24، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 59-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.13101.1064

303

بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.17803.1221

304

بررسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس و دلالت‌های آن در آموزش عالی و دانشگاه

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 121-150
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.17233.1749

305

بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011

دوره 23، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 45-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.11639

306

بررسی نقش رفتارهای روابط عمومی در عملکرد روابط عمومی و اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: بانک‌های استان خوزستان)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 199-222
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12689

307

بررسی واکنش عملکرد ذرت دانه‌ای به سطوح مختلف آب و کود مصرفی با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 119-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13166

308

بررسی واکنش کاهش عملکرد گندم به رقابت یولاف وحشی در سطوح مختلف نیتروژن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.18933.1372

309

بررسی و تحلیل آرایه ی تلمیح و ارائه ی تقسیم بندی آن بر مبنای ساخت بلاغی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 41-79
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2018.14486

310

بررسی و تحلیل نظریه‌ی چندصدایی درحکایت افشین و بودلف از تاریخ بیهقی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 151-167
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2018.14490

311

بررسی و تفکیک محیط های رسوبی کواترنری در دشت خوزستان

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 49-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.21931.1702

312

بررسی وجود جواب‌های دسته‌ای از معادلات شرودینگر شبه خطی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 75-91
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2017.12997

313

بررسی ویژگی‌های اپتیکی لایة منیزیم فلوراید تولید شده با روش تبخیر باریکة الکترونی در ناحیة طول موجی nm1800-400

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 105-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13019

314

بررسی ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی سدیم سولفید (Na2S) در فاز ساختاری اورتورومبیک

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 145-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13023

315

بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سبک‌های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.23881.1065

316

بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.23411.1388

317

بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران

دوره 23، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 95-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.12023

318

بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی

دوره 24، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 125-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.14511.1115

319

بررسی و مقایسه ی ریاضت در آثار و مقامات شیخ احمد جام نامقی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 169-187
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2018.14491

320

بررسی و مقایسه شاخص نوسازی و توسعه اجتماعی در کلانشهرهای باکو و تبریز از نگاه شهروندان

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 107-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13050

321

بررسی و نقد دو نسخه ی مُصحَّح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجدّد آن

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 129-149
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2018.14489

322

برهمکنش اثرات اسید اگزالیک و زمان انبارمانی بر برخی خصوصیات کیفی آلوی رقم شابلون

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.13113

323

بزرگ مقیاس سازی مکانی در نقشه برداری رقومی کربن آلی خاک با استفاده از داده های کمکی (مطالعه موردی: منطقه بانه)

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 71-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13079

324

بلاغت کنایه در رباعیات عطار نیشابوری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 11-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2018.14485

325

بهبود بازده سلول خورشیدی سیلیکونی ناهمگون با استفاده از لایه ذاتی GaP

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 103-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.18151.1203

326

به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی

دوره 24، شماره 19، بهار 1396، صفحه 61-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.12100

327

پرسشگری فلسفی حافظ با تأکیدبر بیت «چیست این سقف بلند ساده ی بسیارنقش/ زین معمّا هیچ دانا در جهان آگاه نیست»

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 81-101
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2018.14487

328

پیش‌بینی تلاش شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق ابعاد انگیزش شغلی

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 111-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.18085.1557

329

پیش‌بینی جرم و حجم پرتقال رقم محلی دزفول با استفاده از شبکه های عصبی MLP

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 133-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.12609

330

پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.22845.1042

331

پلاکاردها و پیاده رو (بررسی تطبیقی درونمایه های پایداری در آثار احمد مطر و مجید زمانی اصل)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 81-101
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2018.14488

332

تأثیر اتیلن و 1-‌متیل‌سیکلوپروپن بر عمر انبارمانی میوه انار رقم ’ملس یوسف‌خانی‘

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.13114

333

تأثیر اجتناب مالیاتی و نظام راهبری شرکتی بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 15، تابستان 1396، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.22728.1140

334

تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در بالا بردن آگاهی‌های رسانه‌ای دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر دزفول

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 153-176
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.12628

335

تأثیر ‏ایده ‏آل‏ طلبی ‏مادران ‏بر ‏سلامت ‏روانی ‏و تعهد ‏اجتماعی ‏دانش‏ آموزان ‏مدارس ‏دخترانه ‏استعدادهای ‏درخشان ‏شهر ‏کرمان

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 185-202
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13053

336

تأثیر آزادی اقتصادی برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.18670.1436

337

تأثیر اسانس‌های رزماری (Rosmarinus officinalis) و درمنه (Artemisa persica) در کنترل پوسیدگی و خصوصیات کیفی میوه انبه در مدت انبار

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 53-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.13118

338

تأثیر استفاده از پساب گاوداری بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 135-145
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13167

339

تاثیر اسید سالیسیلیک در القاء مقاومت گندم به بیماری بلایت خوشه

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12486

340

تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر بهبود مهارت‌های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 41-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.21054.1409

341

تأثیر انگیزه‌های پاداش کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقلام تعهدی اختیاری جاری و غیرجاری با تأکید بر نقش سهامداران نهادی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1395، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.20479.1084

342

تأثیر پتانسیل تبادلی بر امواج الکتروستاتیکی در پلاسمای نیم‌رسانای کوآنتومی

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 95-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.20502.1258

343

تأثیر تلقیح قارچ میکوریز (Rhizophagus irregularis) در سطوح مختلف کم آبیاری بر تولید ریزغده در سیب‌زمینی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 15-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.19706.1402

344

تاثیر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای رقم ﺳـﯿﻨﮕﻞ ﮐـﺮاس 260

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13308

345

تأثیر دماغه و دیواره جان پناه سرریز کلید پیانویی بر انسداد اجسام شناور

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 99-107
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13309

346

تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.12656

347

تأثیر زاویه قرارگیری در سه نوع آبشکن نفوذپذیر، نفوذناپذیر و باندال لایک در شرایط مستغرق بر ابعاد هندسی آبشستگی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13153

348

تأثیر زمان برداشت و شوری خاک بر عملکرد کمی و کیفی علوفه پنج رقم یونجه (Medicago sativa L.) در اهواز

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 113-127
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.15260.1239

349

تأثیر زوال بذر بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذر کتان روغنی (Linum usitatssimum L.) رقم نورمن

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 37-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.13116

350

تاثیر سامانه ‏های کشت مختلط لوبیا سبز و شبدر بر تنوع زیستی دشمنان طبیعی تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 13-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.19877.1289

351

تأثیر سرعت بر قابلیت کاردهی یک موتور بنزینی با استفاده از مخلوط سوخت‌های بنزین – اتانول

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 87-99
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.12606

352

تأثیر سرمایه فرهنگی تجسم ‏یافته (ذهنی) بر تحرک اجتماعی میان نسلی (مورد مطالعه: شهروندان 30 تا 54 ساله شهر گرگان)

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 183-206
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13011

353

تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر رشد و عملکرد درخت پسته درشهرستان انار استان کرمان

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 123-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.16548.1212

354

تاثیر شاخص حکمرانی بر تورم در کشورهای منتخب G77

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 161-185
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.18817.1448

355

تأثیر صادرات نفت بر همگرایی یا واگرایی GDP سرانة کشورهای عضو اوپک با رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.12946

356

تأثیر ضریب تخلیه مجاز رطوبتی بر نیاز آبیاری و شاخص های گیاهی چمن در آبیاری قطره ای زیر سطحی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 155-165
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12674

357

تأثیر کاربرد برخی کود‌های آلی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.19128.1378

358

تاثیر کشت دوم روی انبوهی جمعیت کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis; Lepidoptera: Crambidae

دوره 31، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 25-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.12654

359

تأثیر کودهای زیستی تیوباسیلوس و نیتروکارا و محلول‌پاشی عناصر روی و آهن بر برخی صفات کیفی و انتقال مجدد مواد در کلزا

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.12067

360

تاثیر گیاه میزبان بر کارایی زیستی کفشدوزک شکارگرHippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)

دوره 40، شماره 2، بهار 1396، صفحه 33-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.18574.1266

361

تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی، مورد مطالعه ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 163-188
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.20309.1529

362

تأثیر معنویت درمانی گروهی بر بهبود امید به زندگی و سبک زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 101-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.22221.1471

363

تأثیر نیترات نقره بر تکثیر درون شیشه‌ای ارقام انار ملس یزدی و رباب

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12430

364

تأثیر نوع سنگ آذرین بر میزان غلظت عناصر سنگین خاک های حاصل از آن در منطقه قروه استان کردستان

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 87-105
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13080

365

تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 63-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.16245.1429

366

تأثیر هزینة تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1396، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.13251

367

تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 105-135
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.18152.1406

368

تاثیر واکنش درونزای سیاستگزار پولی به تکانه‌‌‌‌های نفتی بر بخش‌های داخلی و خارجی یک کشور صادرکننده نفت: مورد ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 187-213
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.19185.1469

369

تاملی بر آموزش و پرورش نخبگان

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 5-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.18190.1821

370

تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی.

دوره 24، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 21-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.11632

371

تبیین عوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده کیفیت در آموزش عالی فنی-مهندسی (مورد: دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه های دولتی شهر تهران )

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 179-202
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.19676.1990

372

تبیین فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانه در متون اسلامی

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 23-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.19698.1995

373

تبیین مدل پیش‌بینی پاداش هیأت مدیره بر اساس ابعاد دقت، حساسیت و افق زمانی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 29-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.25068.1194

374

تجارب والدین در امر تحصیل فرزندانشان:یک مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 69-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.11686.1231

375

تجزیه باگاس نیشکر با استفاده از قارچ‌های تجزیه‌کننده ترکیب‌های لیگنوسلولزی

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 101-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.12607

376

تجزیه و تحلیل رابطه محافظه‏ کاری و اصول‏گرایی در ایران

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 103-130
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13008

377

تحریک ریشه‌های موئین تراریخت در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L) با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.12057

378

تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.20255.1524

379

تحلیل تأثیر ساختار سازمانی بر بهداشت روانی کارکنان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 97-111
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.25264.1077

380

تحلیل تجربی رابطۀ بین فساد اقتصادی، اقتصاد سایه‌ای و آلودگی محیط زیست (رهیافت لیزرل )

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.12692

381

تحلیل حاشیه سود (اسپرید) بانکهای تجاری ایران با تاکید بر رقابت پذیری و ریسک اعتباری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 103-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.15214.1221

382

تحلیل دینامیکی جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن با استفاده از رویکرد سیستمی

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 167-194
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12828

383

تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت بازاندیشانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 95-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12685

384

تحلیل زمانی تغییرات ارتفاع سطح ایستابی تحت تأثیر بارش و مصرف با استفاده از مدل رگرسیونی و معادله دیفرانسیلی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 145-154
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12673

385

تحلیل ساختاری، دگرسانی، کانی سازی طلا- مس و مطالعه سیالات درگیر در jog اتساعی شمال شرق کاشمر

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 1-19
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13426

386

تحلیل فرایند بارش- رواناب به منظور طراحی مخازن جمع آوری آب های سطحی برای توسعه فضای سبز شهری(مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 103-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.14365

387

تحلیل مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی: رویکرد تعادل عمومی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.18431.1423

388

تحلیل محتوای کتاب‏ های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‏ های تغییر در باور، رفتار و نگرش ‏های نقطه شروع توسعه

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 207-236
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13012

389

تحـولات گرافیـک بستـه بنـدی محصـولات برنـدهای، برند بزرگ فریتولی، از سال 1960 میلادی تا کنون

دوره 6، شماره 11، تابستان 1396، صفحه 35-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2017.14502

390

تحول درهم‌تنیدگی و واهمدوسی حالت‌های بَسِت‌هوند در یک سیستم سه-مدیِ بازِ نامتقارن

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 17-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.18780.1218

391

تخمین پایداری خاکدانه با استفاده از خصوصیات خاک در کاربری‌های مختلف اراضی

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 117-131
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.12608

392

تخمین سطح برگ در گلرنگ با استفاده از خصوصیات رویشی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 115-123
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12426

393

تخمین طول عمر و طول پخش الکترون در لایه‌های نیم رسانای نانومتخلخل به روش شبیه‌سازی گشت تصادفی در دو مقیاس

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 1-8
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.12999

394

ترابرد اسپینی در یک نانونوار سیلیسینی ابرشبکه

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 89-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.17965.1197

395

ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران

دوره 24، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.11650

396

تطبیق وجود از دیدگاه فارابی و هایدگر و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 57-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.12624

397

تعلیم و تربیت در نظام فکری فارابی و مولانا؛ شباهت ها و تفاوت ها

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 153-177
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2017.14451

398

تعیین الگوی کشت بهینه در شبکه آبیاری و زهکشی سد گلستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 181-190
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13261

399

تعیین زمان شروع آبیاری مناسب پنبه تاثیر آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 73-81
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.14364

400

تعیین کننده‌های ذخایر بین‌المللی در کشورهای گروه اوپک با تأکید بر نااطمینانی قیمت نفت

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.16941.1324

401

تعیین‌کننده‌های قوی اندازه بخش عمومی تحت نااطمینانی: مطالعه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 127-162
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.18045.1403

402

تغییرات سلامت بذر و شیوع قارچ های بذرزی سویا در پاسخ به تاریخ کاشت و گروه رسیدگی رقم

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 13-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12403

403

تغییر و تحول خاک های تشکیل شده از مواد مادری رسوبی مختلف در ناودیس شیخ، شمال شرق بجنورد

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 15-35
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13075

404

تقابل ویژگی سبکی خاقانی شروانی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 11-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2017.14446

405

تلفیق راه‌کار‌های زمین‌شیمی و مهندسی مخزن جهت بررسی ارتباط جریانی مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی گچساران

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 27-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.20831.1650

406

تنوع گونه ای دشمنان طبیعی بالشک مرکبات، (Pulvinaria aurantii (Hem.: Coccidae، روی گونه های مختلف مرکبات منطقه تنکابن در شمال ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12397

407

توسعه مدل‌های برنامه‌ریزی استوار به‌منظور طراحی و بهینه‌سازی زنجیره تأمین تولید سوخت سبز از جلبک‌ها در شرایط عدم قطعیت

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 59-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2017.13104

408

تولید ناپیوسته لیپید با استفاده از مخمر مولد لیپید Rhodosporidium diobovatum و محاسبه خصوصیات فیزیکی بیودیزل تولیدی با استفاده از پروفایل اسیدهای چرب

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 155-168
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13084

409

جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.12658

410

جداسازی و شناسایی اکتینومیست های خاک به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی برخی پاتوژنهای گیاهی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-79
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12487

411

جٌستاری در جامعه شناسی خواندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.12659

412

جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

دوره 23، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.11646

413

چگونگی ارزیابی کیفیت زندگی در بین روستائیان حومه ارومیه

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 131-154
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13009

414

چندشکلی کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) Hippodamia vareigata در دو منطقه شاهرود و بسطام در استان سمنان

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.18037.1250

415

حل تحلیلی معادله انتقال آلاینده در رودخانه با ضرایب متغیر دلخواه با استفاده از تکنیک تبدیل انتگرالی تعمیم‌یافته

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 89-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2017.13105

416

حل عددی معادله جابه‌جایی-پراکندگی با لحاظ نواحی نگهداشت موقت در حالت وجود جریان غیر ماندگار در رودخانه‌ها با مقطع نامنظم

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 99-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12670

417

خالص سازی، تهیه آنتی سرم و تعیین جایگاه تاکسونومیکی جدایه آفتابگردان ویروس موزاییک زرد لوبیا بر اساس ترادف ناحیه CI ژنوم

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 73-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.17060.1224

418

خالص‌سازی و تعیین ویژگی‌های لیپاز گوارشی سن معمولی گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12402

419

خلق جهان مشترک هنری در فرارفتن هنرمند از خود نتیجه ای بر مبنای بررسی تطبیقی آثار دیوید هاکنی و کمال الدین بهزاد

دوره 6، شماره 11، تابستان 1396، صفحه 47-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2017.14503

420

خواص حشره کشی اسانس های دو گونه از گیاهان جنس اکالیپتوس و قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium روی شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12400

421

خوش آمد، بدآمد یا به افتاد؟ نقدی بر کتاب سبک شناسی انتقادی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 179-195
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2017.14452

422

دگردیسی انتقال پولی طی زمان: رویکرد الگوهای DSGE و FAVAR

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 143-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.20579.1546

423

رابطة میان دارایی‌های ثبت‌نشده و افشای اطلاعات روی ضریب واکنش سود آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 4، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 73-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.20119.1075

424

رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.26493.1091

425

رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران

دوره 24، شماره 19، بهار 1396، صفحه 97-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.14159.1106

426

رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 65-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.23439.1056

427

رابطه رفتارهای شهروندی سازمانی، معنویت سازمانی و سرمایه اجتماعی با رفتارهای ضد تولید کارکنان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 90-111
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.24507.1083

428

رابطه سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 127-150
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.17909.1534

429

رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل؛ نقش میانجی‌گر خشنودی شغلی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 137-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.17802.1529

430

رابطه علّی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای مطالعه در دانشجویان

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 78-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.17251.1490

431

رابطه‌ی علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب با نقش میانجی‌گری امیدواری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.22331.1039

432

رابطه علی معیارهای مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با رضایت شغلی و وفاداری سازمانی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 85-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.19866.1041

433

رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در کارکنان بیمارستان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 41-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.24628.1071

434

راه‌یابی «آیین بدنویسی» به نوشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.12785

435

رتبه‌بندی پایداری محیط زیست در استان‌های منتخب ایران: مقایسه روش AHP و TOPSIS

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.12948

436

رخداد کانه‌زایی منگنز نخلک (سلم‌رود) در توالی آتشفشانی ـ رسوبی کرتاسه پسین، جنوب شرق شاهرود، زیر پهنه سبزوار

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 51-65
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2018.20811.1654

437

ریزازدیادی لاله واژگون (.Fritillaria imperialis L) از طریق روش باززایی غیرمستقیم در شرایط کشت درون شیشه‌ای

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.12066

438

رسانندگی الکتریکی نظریه QCD غیرتعادلی

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 51-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13006

439

ریسک سیاسی، نهادها و کارآفرینی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 173-206
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.18993.1455

440

رشد نانولوله‌های کربنی هم راستا به روش نشست بخار شیمیایی کاتالیستی و روش رشد فاز بخار

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 57-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13326

441

رقابت بین اثر اندازه و بی نظمی در ریزدانه های مکعبی ابررسانای مسین حفره دار با استفاده از مدل مبتنی بر افت و خیز های اسپینی

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 13-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.21202.1280

442

رگرسیون بتای آمیخته افزوده و مدل‌بندی نسبت شاغلین در خانوار

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 19-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2017.13102

443

رگرسیون نیمه پارامتری فازی بر اساس خوشه‌بندی فازی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 37-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2017.13103

444

روابط بین دختران و پسران از دیدگاه دختران نوجوان: یک پژوهش کیفی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 89-106
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.21321.1425

445

روایی و پایایی مقیاس امتزاج‌شناختی در دانشجویان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 97-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.25180.1070

446

روش جدید مدلسازی عددی نیم رخ جریان متغیر تدریجی بر مبنای روش نیوتن رافسون وفقی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 167-176
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.14367

447

روند تغییرات شکل بستر حوضچه استغراق ناشی از برخورد جت قائم بر رسوبات غیرچسبنده

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 77-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.22753.1624

448

زمین شناسی کانسنگ و مطالعه میان بارهای سیال در کانسار باریت- فلوئوریت جرین، جنوب خاور زنجان

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 20-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13432

449

زمین‌شناسی، کانه‌زایی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار طلای کوهزایی شوی (شمال‌غرب بانه)، شمال‌غرب پهنه سنندج ـ سیرجان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 66-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2018.23688.1778

450

ژئوشیمی و خاستگاه کانسنگ مگنتیت ـ اسپکیولاریت آپاتیت‌دار کانسار آهن ده‌زمان، شمال شرقی زون تکتونیکی کاشمر ـ کرمان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 1-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.20296.1629

451

ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.24056.1416

452

ساختار رقابتی صنعت، قدرت بازار، اندازة متهورانه شرکت و خطر سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 13، زمستان 1395، صفحه 21-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.19123.1061

453

ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته-‌اکسید روی و بررسی قابلیت آن برای کاربردهای پزشکی

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 61-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13014

454

ساخت و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی ساختار دولایه ای تلورید کادمیوم/ سولفید کادمیوم بر روی زیرلایه ITO

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 99-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13306

455

سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.17833.1531

456

سامانه‌ تشخیص بیماری قارچی سفیدک پودری و آنتراکنوز برگ خیار با تکنیک پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 15-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.17192.1229

457

سبک شناسی سفرنامه های عتبات دوره ی قاجار

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 49-71
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2017.14447

458

سرمایة ساختاری و چسبندگی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1396، صفحه 59-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.22017.1122

459

سرمایة فکری و رشد اقتصادی: مطالعه‌ای در ارتباط با شرکت‌های بورسی

دوره 4، شماره 15، تابستان 1396، صفحه 93-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2018.21499.1108

460

سرمایه اجتماعی در شبکه‏های اجتماعی واقعی و مجازی (مورد مطالعه: دختران دانشجوی دانشگاه‏های شهر تهران)

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 67-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12825

461

سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 33-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12683

462

سیستم بس ذره ای کوانتومی با جرم موثر متغیر در حضور برهمکنش نوسانگر هارمونیک نسبی و میدان الکتریکی وابسته به زمان

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 1-11
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13321

463

سیستم پذیرش دکتری در ایران و دانشگاه‌های برتر: یک مطالعه تطبیقی

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 5-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.12622

464

سیمای گودرز در سنجه خرد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 73-91
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2017.14448

465

سنتز فرومون جنسی ساقه خوار نیشکر Sesamia cretica و بررسی کارایی ترکیب سنتتیک آن در شرایط مزرعه ای

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 83-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.20272.1295

466

سنتز لایه‌های نازک ترکیبی MoS2/MoO3 با استفاده از روش اسپری پایرولیزیز و بررسی تاثیر فرایند بازپخت بر روی خواص فیزیکی آنها

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 45-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13325

467

سن سنجی 40Ar/39Ar و شیمی کانی‌ میکای سفید فنژیتی در ارتوگنایس‌های چشمی صادق آباد، شمال شهرکرد (پهنه سنندج ـ سیرجان)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 16-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.21608.1685

468

شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد: یک مطالعه ی کیفی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.22007.1464

469

شبیه‌سازی رشد لایه‌های مورب تلورید کادمیوم و سولفید روی و مقایسه آن با نتایج تجربی

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 9-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.19682.1231

470

شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد ذرت در شرایط آبیاری با آب‌شور با مدل SALTMED

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 231-246
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12680

471

شبیه سازی سفره آب زیرزمینی دشت مهیار با شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت سناریوهای مختلف

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 167-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13314

472

شبیه‌سازی شار پروتون‌ها در چرخه‌ها و شراره‌های خورشیدی مختلف

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 35-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13005

473

شبیه‌سازی عملکرد و تعیین حد آستانه مقاومت به شوری دو گیاه گندم و جو با استفاده از مدل SWAP : مطالعه موردی- دشت گرمسار

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 45-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.12554

474

شبیه‌سازی و پیش بینی فرایند زهکشی در محیط آبرفتی و سازند سخت پیت روباز معدن سنگ آهن گل‌گهر

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 26-37
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13227

475

شکل صریح پتانسیل شیمیایی نوکلئونی در مادة هسته‌ای بر اساس تقریب توماس-فرمی

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 153-164
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13024

476

شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ

دوره 24، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 43-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.13186

477

شناسایی دو گونه ساقه خوار Sesamia nonagrioides (Lep.: Noctuidae) و S. cretica به روش DNA بارکدینگ

دوره 40، شماره 2، بهار 1396، صفحه 63-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.17288.1230

478

شناسایی شایستگی های کارآفرینانه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی ایران (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 151-178
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.22142.2211

479

شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت

دوره 24، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 111-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2018.14593.1116

480

شناسایی همزمان ویروس موزاییک خیار و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از مزارع گوجه فرنگی و تجزیه و تحلیل تبارزایی آنها

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12401

481

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل پیش‌بینی‌کننده حباب قیمتی سهام: کاربرد رگرسیون لوجستیک و شبکه مصنوعی عصبی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.18667.1435

482

شناسائی ارقام برگرداننده و نگهدارنده باروری در برنج با استفاده از نشانگر SSR

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 81-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12363

483

طبقه بندی توده های هوای ایستگاه همدید ارومیه به کمک تحلیل خوشه ای و نمایه های کنترل کیفیت پراش درون گروهی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 183-198
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13178

484

طراحی سلول های خورشیدی نانوپلاسمونیکی براساس برانگیختگی مدهای اپتیکی درون سلول

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 89-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13329

485

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامد‌های خشنودی شغلی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.24541.1070

486

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم خودتنظیمی در محیط کار

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.19918.1669

487

طراحی و ساخت لیزر حالت جامد Nd:YAG دمیده شده با لامپ درخش زنون در کاواک سرامیکی و اندازه‌گیری برخی پارامترهای فیزیکی آن

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 113-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13020

488

طیف سنجی افت انرژی الکترون بازتابی برای شناسایی نانولایه ها، مطالعه موردی SrTiO3

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 69-57
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.16954.1178

489

عامل شکل اخترفیزیکی واکنش گیراندازی تابشی (_4^7)Be (α,γ) (_6^11)C

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 21-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.16404.1143

490

عشق و تغزل بن مایه اصلی شعر حمید مصدق

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 93-120
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2017.14449

491

عینیت در علوم تربیتی از منظر روش بازسازی عقلانی

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 105-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.12626

492

عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.19104.1266

493

فرایند برساخت هویت زنان در جریان طلاق: بازاندیشی در تقدس خانواده و قبح طلاق (مطالعه موردی: دانشجویان زن رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران)

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 129-166
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12827

494

فرم شناسی و نمادشناسی نقوش پرندگان در سفالینه های دوره ی سامانی قرن سوم و چهارم هجری

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 17-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2017.14542

495

فساد سیاسی و اداری: تاثیرات متقابل و نقش عوامل اجتماعی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2017.16298.1295

496

کاربرد داده های ژئوشیمیایی در تعیین الگوی تشکیل ذخایر فلزات پایه با میزبان رسوبی- مطالعات موردی، معادن روی- سرب- (نقره- باریم) حوضه معدنی ایرانکوه اصفهان

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 42-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13069

497

کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت های دزفول و زیدون)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-37
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13155

498

کاربرد روش گرت فازی در زمان‌بندی عملیات تولید نیشکر

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 125-139
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13082

499

کاربرد زمین‌شیمیایی عناصر نادر خاکی (REE) جهت مقایسة منشاء میگماتیت‌ها، لوکوسوم‌ها و گرانیت‌های منطقه بروجرد: دیدگاه اکتشافی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 90-99
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2018.23823.1781

500

کاربرد کانی‌شناسی و ژئوشیمی عناصر فرعی و کمیاب در تعیین فازهای حامل عناصر استراتژیک در معدن روی و سرب انگوران ـ جنوب غرب زنجان

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 95-113
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13937

501

کاربرد مدل‌سازی به روش شاخص همپوشانی در شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 12-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13226

502

یک الگوریتم سه مرحله‌ای با دقت فوق‌بهینه برای حل معادلات برگرز-هاکسلی وبرگرز-فیشر در حالت کلی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 117-137
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2017.13106

503

کانسار مس چینه کران (نوع مانتو) کال ابری در مجموعه آتشفشانی- رسوبی ائوسن شمال غربی بردسکن، شمال شرقی ایران

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 1-19
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13066

504

کاهش اثر گرد و خاک بر خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم بی‌دانه سفید در اثر شتشو با دی‌اکتیل

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 113-125
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.13124

505

یک روش تفاضلی تکراری با گام‌های متغیر زمانی برای حل عددی مدل نفوذ دارو در سامانه‌های پلیمری کروی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 15-29
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2017.12994

506

کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی: اثرات واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.18271.1568

507

کنترل بیولوژیکی Bipolaris victoriae عامل بیماری لکه قهوه ای برنج با استفاده از گونه های Alternaria در استان گیلان

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.19591.1284

508

کنترل هماهنگ ساز با استفاده از الگوریتم برای سازه تحت بار زلزله با وجود دینامیک مدل نشده در سازه

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 31-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2017.12995

509

گذار فاز زوج‌شدگی نوکلئون‌ها در هسته‌های89Y و 208Pb

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 79-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13016

510

گزینش و شناسایی جدایه‌های باکتریایی حل‌کننده فسفات ازخاک ریزوسفری ذرت و سویا

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 69-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.12605

511

مجنونان مدرن در دوره ی تیموریان از منظر مجالس النفائس امیر علیشیر نوایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 121-151
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrp.2017.14450

512

محاسبة تحلیلی دامنه‌ها‌ی پراکندگی برای گذار از حالت پایه به حالت‌های ns و np اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در کانال تهییج-فرمول‌بندی نیمه‌کلاسیکی

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 173-186
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13026

513

محاسبه سطح مقطع شکافت به وسیله تابش گاما برای ایزوتوپهای اورانیوم با کمک پتانسیل سه قله ای

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 37-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13301

514

مدیریت تلفیقی بیدکلم (Plutella xylostella (L.)) با استفاده از زنبور پارازیتوئیدCotesia vestalis (Haliday) و حشره‌کش میکروبی Bacillus thuringiensis Berliner

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 81-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.18366.1263

515

مدل‌سازی داده‌های مهندسی آب با استفاده از روش رگرسیون فازی استوار کمترین مربعات پیراسته

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2017.13101

516

مدل سازی یک بعدی حوضه‌ی رسوبی در میدان گازی تابناک، منطقه ی فارس ساحلی، ایران

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 65-75
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.22141.1715

517

میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1396
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.16751.1181

518

میزان امیدواری دانشجویان رشته کتابداری به کاریابی بعد از فراغت از تحصیل

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 155-182
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13010

519

مشخصات پرش هیدرولیکی روی بستر با المان‌های شش‌پایه نفوذپذیر

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13154

520

مشخصة غیرخطی جریان-ولتاژ یک دیواره مغناطیسی 2π رادیان در نانوسیم‌های نیم‌رسانای فرومغناطیسی نوع p

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 165-173
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.17453.1185

521

مطالعات کاربردی و تلفیقی لیزر رامان اسپکتروسکوپی و ریزدماسنجی در محاسبه شوری میانبارهای سیال: مطالعه موردی کانسار فلوئوریت سولکان، زنجان (شمال غرب ایران)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 40-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.14034

522

مطالعه ابررسانای Bi1.64Pb0.36Sr2Ca2-xCdxCu3O10ساخته شده به روش سل ـ‌ ژل

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 187-197
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13027

523

مطالعه اثرات گرد و غبار بر گرده‌افشانی و میوه‌نشینی نخل خرما (Phoenix dactylifera L)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 63-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.19084.1374

524

مطالعه اثر فاصله و قطر نشت بر مشخصات هیدرولیکی امواج فشاری جریان غیرماندگار

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12644

525

مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنا بر رفتار جریان غلیظ در خم 90 درجه

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-143
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.12672

526

مطالعه آماری توزیع فضایی محورهای فشارش (P)، میانه (B) و کشش (T) در پیرامون گسل مسبب زلزله 2012 اهر-ورزقان، کوه های قوشاداغ، شمال غرب ایران

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 76-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.21816.1698

527

مطالعه پدیدارشناختی مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان دبیرستانی:چالش‌های هیجانی- اجتماعی و تحصیلی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 53-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.19931.1355

528

مطالعه تطبیقی اثر فضای مجازی بر ارزش‌ها (با تأکید بر اثر میراث اسلامی)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 149-178
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12687

529

مطالعه ی خواص اپتوالکترونی نانوقفس های فولرِینی و شبه فولرِینی سیلیسیم با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 77-87
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13328

530

مطالعه روزن بران سازند میشان در برش چینه نگاری هندون واقع در شمال غرب بندرعباس و کاربرد آن در چینه نگاری سکانسی

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 29-41
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13068

531

مطالعه زنجیره ایزوتوپی Ru100-106با استفاده از مدل سه ترازی بوزون برهم کنشی

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 33-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13324

532

مطالعه فرایند همجوشی یونها با هسته های سنگین در چارچوب مدل آماری، جهت سنتز هسته های فوق سنگین در ناحیه جزیره پایداری

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 1-11
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13298

533

مطالعه کیفی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر نزاع‏های دسته‏ جمعی (مورد مطالعه: شهرستان ایذه)

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 71-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13007

534

مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران

دوره 24، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 87-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.13189

535

مطالعه منتقدانه مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها و توسعه (یک مطالعه مردم‏نگارانه در منطقه عسلویه)

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 37-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.13003

536

مطالعۀ طیف انرژی زنجیرۀ ایزوتوپی باریم ( 124-130) با استفاده از جبر (su(1,1 در ناحیۀ گذار IBM-1

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 135-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13022

537

معرفی، دسته بندی و شیوه شناسی کتیبه های صحیفی جوهری

دوره 6، شماره 11، تابستان 1396، صفحه 7-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2017.14500

538

معرفی سرریز تاج دندانه‌ای و بررسی میزان ضریب تخلیه آن تحت شرایط جریان آزاد

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 209-221
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13180

539

مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.13423.1074

540

مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک

دوره 24، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 45-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.16455.1435

541

مقایسه اثربخشی روش بازی‌درمانی با گل‌درمانی در درمان نقص‌توجه کودکان دبستانی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.16431.1434

542

مقایسه آنتروپی و گرمای ویژه در سیم های کوانتومی با سطح مقطع متوازی الاضلاع و مثلثی با استفاده از آمار تی سالیس

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 77-87
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13315

543

مقایسه‌ی تجربی مدل‌های باکس- جنکینز، شبکه‌های‌ عصبی مصنوعی و تحلیل مجموعه‌ی مقادیر تکین در پیش‌بینی سری‌های زمانی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 93-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2017.12998

544

مقایسه روش های عددی و تحلیلی در تحلیل دینامیکی سدهای خاکی(مطالعه موردی: سد خاکی بالارود)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 265-281
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13184

545

مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 73-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2019.25355.1073

546

مقایسه سمیت آفت‌کش گیاهی تنداکسیر (Tondexir®) و کنه‌کش شیمیایی فن‌پیروکسی‌میت (Ortus®) روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) و دشمن طبیعی آن Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.19096.1272

547

مقایسه عملکرد دو مدل هیدرولوژیکیIHACRES و GR2Mدر شبیه سازی جریان ماهانه حوضه آبخیز دره تخت

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 147-158
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13169

548

مقایسه کارایی پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ارزش اطلاعات و تراکم سطح در استان سیستان و بلوچستان

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 1-11
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13223

549

مقایسه کارایی روغن معدنی و قارچ حشره خوار Beauveria bassiana در کنترل شپشک استرالیایی Icerya purchasi در شرایط آزمایشگاه

دوره 31، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 11-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.12699

550

مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و SDSM در کوچک مقیاس سازی دما

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 59-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2017.13161

551

مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.22128.1037

552

مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 55-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.24183.1060

553

میکروفاسیس و محیط بخش 5 سازند گچساران درمیدان نفتی منصورآباد

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 78-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.12086.1212

554

نیازسنجی مشاوره در دانش‌آموزان دبیرستانی: بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نیازهای مشاوره‌ای دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 23-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.21040.1408

555

نشست زمین در دشت منوجان ( جنوب استان کرمان) : عوامل، اثرات و پهنه بندی

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 65-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13070

556

نقش آکیوتاردهای درزه‌دار در انتقال آلودگی بین آبخوان‌های مجاور

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 96-105
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.13073

557

نقش تعدیل‌کننده تاب‌آوری در رابطه بین بهزیستی روانشناختی و تعارض کار-خانواده، غنی‌سازی کار-خانواده و قصد ترک شغل

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.25458.1080

558

نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2018.23640.1907

559

نقش کشش سطحی بر روی سطح مقطع های واکنش همجوشی با پرتابه ضعیف پیوند

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 13-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13322

560

نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران

دوره 24، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.19224.1269

561

نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده سامانه های ماهواره

دوره 24، شماره 19، بهار 1396، صفحه 3-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2017.12076

562

نمادشناسی نگاره ی «رستم خفته و نبرد رخش و شیر» از منظر خرد و اسطوره

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 5-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2017.14541

563

هزینة معاملات سهام و قیمت سهام: نقش تعدیلی سرمایه‌گذاران نهادی

دوره 4، شماره 15، تابستان 1396، صفحه 45-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.20396.1078

564

هیستوپاتولوژی گندم آلوده به سیاهک هندی

دوره 25، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 55-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2017.12768

565

وابستگی فاصلة بهینه به هندسه آرایه و مشخصات پرتوهای کیهانی

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 71-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.13015

566

واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 31-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2017.12824

567

ویژگی های شخصیتی، باورهای غیر منطقی و مهارتهای ارتباطی به عنوان پیش بین های عملکرد شغلی مشاوران مدرسه

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 27-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.20090.1371

568

ویژگی‌های فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انجیر خوراکی و دو رقم برانجیر در پاسخ به تنش خشکی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 101-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2017.18347.1354

569

یونش هدف‌های مولکولی با استفاده از باریکه‌های یونی همدوس و ناهمدوس

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 65-75
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2017.18949.1222


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.