تعداد مقالات: 534

1

A Comparative Study of Effects of Input-Based, Meaning-Based Output, and Traditional Instructions on EFL Learners’ Grammar Learning

دوره 7، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 99-119
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.12096

2

An Analytical Technique for Solving Nonlinear Oscillators of the Motion of a Rigid Rod Rocking Bock and Tapered Beams

دوره 2، شماره 1، بهار 2016، صفحه 29-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12268

3

Bending Analysis of Thick Isotropic Plates by Using 5th Order Shear Deformation Theory

دوره 2، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 80-95
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12366

4

Besoins et risques du recours à la Langue Maternelle dans la classe du Français Langue Etrangère Cas d’études : l'Iran

دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 125-138
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2016.11908

5

Calculation of Leakage in Water Supply Network Based on Blind Source Separation Theory

دوره 2، شماره 1، پاییز 2016، صفحه 58-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12651

6

Challenges of Action Research: Insights From Language Institutes

دوره 7، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 3-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.12091

7

Comments on Nonfinite Adverbial Patterns in English Prose Fiction: A Simple Model for Analysis and Use

دوره 7، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 16-33
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.12092

8

Competition of Discourses in Journalistic Translation: Diplomatic Negotiations in Focus

دوره 7، شماره 1، بهار 2016، صفحه 30-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.11776

9

Concerning the Effect of a Viscoelastic Foundation on the Dynamic Stability of a Pipeline System Conveying an Incompressible Fluid

دوره 2، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 96-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12393

10

Conjugate and Directional Chaos Control Methods for Reliability Analysis of CNT–Reinforced Nanocomposite Beams under Buckling Forces; A Comparative Study

دوره 2، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 144-151
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12516

11

Deflection of a hyperbolic shear deformable microbeam under a concentrated load

دوره 2، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 65-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12331

12

Deformation Characteristics of Composite Structures

دوره 2، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 174-191
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12515

13

Determination the Normal Parameters (amplitude and duration) of Electrocardiogram Waves in River Buffaloes (Bubalus Bubalis) of Khuzestan

دوره 1، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 23-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.12844

14

Dynamic Buckling of Embedded Laminated Nanocomposite Plates Based on Sinusoidal Shear Deformation Theory

دوره 2، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 254-261
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12545

15

Effect of Administration of an Opioid Antagonist (Naloxane) to Treat Ovarian Cysts in Dairy Cows

دوره 1، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 9-16
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.12842

16

Effect of Parenteral Administration of Vitamin A in Dairy Cattle During Dry Period, on Vitamin A Status of Neonatal Calves

دوره 1، شماره 1، بهار 2016، صفحه 1-10
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2016.12317

17

Effect of Using Image-Schemas on Learning L2 Prepositions and Enhancing Learner Autonomy: A Dynamic System Theory and Cognitive Linguistics-Inspired Approach

دوره 7، شماره 1، بهار 2016، صفحه 118-137
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.11780

18

Emotional Intelligence and Critical Thinking Ability as Correlates of EFL Learners’ Vocabulary Knowledge

دوره 7، شماره 1، بهار 2016، صفحه 75-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.11778

19

Estimation of Sediment Transport Rate of Karun River (Iran)

دوره 2، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 74-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12874

20

Experimental Investigation of Rill Creating Hydraulic Conditions in the Marl Rangelands in a Tilting Flume

دوره 2، شماره 1، پاییز 2016، صفحه 12-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12647

21

Experimentally determination of discharge coefficients of Ogee spillway under axial arc condition with convergent lateral walls

دوره 2، شماره 1، پاییز 2016، صفحه 27-33
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12648

22

Exploring Different Oral Corrective Feedback Preferences: Role of Intrapersonal and Interpersonal Intelligences

دوره 7، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 140-159
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.12098

23

Flood Forecasting Using Artificial Neural Networks: an Application of Multi-Model Data Fusion technique

دوره 2، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 62-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12853

24

Free Vibration of Annular Plates by Discrete Singular Convolution and Differential Quadrature Methods

دوره 2، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 128-133
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12364

25

Furosemide Induced Electrocardiographic Alterations in High Producing Holstein Dairy Cows

دوره 1، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 46-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.12847

26

Generalized Warping In Flexural-Torsional Buckling Analysis of Composite Beams

دوره 2، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 152-173
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12525

27

Groundwater Level Forecasting Using Wavelet and Kriging

دوره 2، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 1-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12848

28

Hydrological Assessment of Daily Satellite Precipitation Products over a Basin in Iran

دوره 2، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 35-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12850

29

Impact of Genre-Based Instruction on Development of Students’ Letter Writing Skills: The Case of Students of Textile Engineering

دوره 7، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 55-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.12094

30

Implicite dans les sketches français contemporains et sa portée pratique pour les cours du FLE

دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 69-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2016.11905

31

Interface Between Learner Autonomy and Group Dynamics: The Case of Iranian EFL Learners

دوره 7، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 120-139
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.12097

32

Investigation of the vdW Force-Induced Instability in Nano-scale Actuators Fabricated form Cylindrical Nanowires

دوره 2، شماره 1، بهار 2016، صفحه 8-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12265

33

Iranian EFL Teachers’ Conceptions of Research: An Explanatory Mixed Methods Approach

دوره 7، شماره 1، بهار 2016، صفحه 95-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.11779

34

Isolation of Bovine Herpesvirus-1 (BoHV-1) From Latently Infected/Carrier Cattle in Ahvaz

دوره 1، شماره 1، بهار 2016، صفحه 11-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2016.12318

35

Jeffery Hamel Flow of a non-Newtonian Fluid

دوره 2، شماره 1، بهار 2016، صفحه 21-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12266

36

Journal of Hydraulic Structures Vol II, Issue I

دوره 2، شماره 1، پاییز 2016، صفحه 1-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12992

37

Journal of Hydraulic Structures Vol II Issue II

دوره 2، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 1-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12991

38

L'étude de l'espace comme expression du rapport avec le monde social dans l'œuvre d'Annie Ernaux

دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 87-101
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2016.11906

39

L'étude de l'image poétisée de l'espace, fondée sur l'approche géocritique, dans la poésie de Guillaume Apollinaire et de Mohammad-Ali Sépanlou

دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 103-123
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2016.11907

40

L’image de l’Iran et des Iraniens du début du XXe siècle chez Pierre Loti

دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 47-67
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2016.11904

41

L’incommunicabilité langagière dans Fin de partie de Samuel Beckett

دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 5-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2016.11902

42

Linear dynamic response of nanobeams accounting for higher gradient effects

دوره 2، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 54-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12330

43

Magnetic Field Effects on the Elastic Behavior of Polymeric Piezoelectric Cylinder Reinforced with CNTs

دوره 2، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 222-229
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12542

44

Medical Research Article Introductions in Persian and English Contexts: Rhetorical and Metadiscoursal Differences

دوره 7، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 73-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.12095

45

Microsatellite Polymorphism in DRB2 Gene and its Relation to Haemonchus Contortus Parasites Fecal Egg Count in Iranian Ghezel Sheep

دوره 1، شماره 1، بهار 2016، صفحه 31-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2016.12320

46

Modeling of the intermolecular Force-Induced Adhesion in Freestanding Nanostructures Made of Nano-beams

دوره 2، شماره 1، بهار 2016، صفحه 1-7
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12264

47

Modified Rectangular Patch Antenna Loaded With Multiple C Slots for Multiple Applications

دوره 2، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 192-199
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12526

48

Nonlinear Vibration Analysis of Single-Walled Carbon Nanotube Conveying Fluid in Slip Boundary Conditions Using Variational Iterative Method

دوره 2، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 208-221
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12527

49

(Non)native Language Teachers’ Cognitions: Are They Dichotomous?

دوره 7، شماره 1، بهار 2016، صفحه 3-29
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.11775

50

Numerical investigation of free surface flood wave and solitary wave using incompressible SPH method

دوره 2، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 22-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12849

51

Numerical Simulation of Flow Pattern around the Bridge Pier with Submerged Vanes

دوره 2، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 46-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12856

52

Optimum Design of FGX-CNT-Reinforced Reddy Pipes Conveying Fluid Subjected to Moving Load

دوره 2، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 243-253
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12544

53

Periodic Solutions of the Duffing Harmonic Oscillator by He's Energy Balance Method

دوره 2، شماره 1، بهار 2016، صفحه 35-41
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12269

54

Peripheral Themes in Applied Linguistics Articles

دوره 7، شماره 1، بهار 2016، صفحه 138-157
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.11781

55

Preliminary Evaluation of Learning Performance of the Simplest Bovine Trans-rectal Palpation Phantom for Training Veterinary Students

دوره 1، شماره 1، بهار 2016، صفحه 21-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2016.12319

56

Prevalence of Liver Parasitic Infections in Sheep and Cattle Slaughtered in Torbat-E-Heidarieh Abattoir, Northeast Iran

دوره 1، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 17-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.12843

57

Pull-in behavior of a bio-mass sensor based on an electrostatically actuated cantilevered CNT with consideration of rippling effect

دوره 1، شماره 4، زمستان 2015، صفحه 229-239
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12006

58

Rabies and Its Present Situation in Iran.

دوره 1، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 32-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.12845

59

Relationship between Insulin to Glucagon Ratio and Metabolic Parameters in Primiparous and Multiparous Dairy Cows in Transitional Period

دوره 1، شماره 1، بهار 2016، صفحه 49-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2016.12322

60

Reliability Analysis of Nanocomposite Beams Reinforced with CNTs under Buckling Forces Using the Conjugate HL-RF

دوره 2، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 200-207
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12541

61

Riprap sizing for scour protection at river confluence

دوره 2، شماره 1، پاییز 2016، صفحه 1-11
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12646

62

Saint-Venant torsion of non-homogeneous anisotropic bars

دوره 2، شماره 1، بهار 2016، صفحه 42-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12270

63

Seroprevalance of Leptospirosis in Sheep in Maku, Northwest of Iran

دوره 1، شماره 1، بهار 2016، صفحه 41-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2016.12321

64

Shape Optimization of an abrupt contraction using numerical streamlining

دوره 2، شماره 1، پاییز 2016، صفحه 34-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12649

65

Slope Stability Analysis Using a Self-Adaptive Genetic Algorithm

دوره 2، شماره 1، پاییز 2016، صفحه 48-57
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jhs.2016.12650

66

Springbackward Phenomenon of a Transversely Isotropic Functionally Graded Composite Cylindrical Shell

دوره 2، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 134-143
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12453

67

Study of Peste Des Petits Ruminants (PPR) in Some Border Areas of Iran by Nested- PCR

دوره 1، شماره 1، بهار 2016، صفحه 61-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2016.12323

68

Teachers-To-Be Voices: A Grounded Theory Approach Towards Challenges Facing Iranian EFL M.A. Candidates

دوره 7، شماره 1، بهار 2016، صفحه 54-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.11777

69

The Degrees of Parturient Hypocalcemia and Its Relevance to Other Metabolic Profile Parameters in Downer Cows

دوره 1، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 1-8
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.12841

70

The Relationships Between Milk Production and Some Blood Metabolites and Their Effects on Returning to Estrus in Lactating Holstein Dairy Cows

دوره 1، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 35-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ijrhr.2017.12846

71

Thermoelastic Analysis of Functionally Graded Hollow Cylinder Subjected to Uniform Temperature Field

دوره 2، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 118-127
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12414

72

Time integration of rectangular membrane free vibration using spline-based differential quadrature

دوره 2، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 74-79
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12365

73

Traduction audiovisuelle : L´étude du sous-titrage d’Entre les murs Selon les théories du fonctionnalisme et du Skopos

دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 21-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ellf.2016.11903

74

Translating in Jails: The Case of Contemporary Iranian Imprisoned Translators

دوره 7، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 34-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/rals.2016.12093

75

Uniaxial Buckling Analysis Comparison of Nanoplate and Nanocomposite Plate with Central Square Cut out Using Domain Decomposition Method

دوره 2، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 230-242
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacm.2016.12543

76

آب زمین شیمی آبخوان شاهرود و بررسی عوامل کنترل‌کننده آلودگی نیترات

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 63-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12145

77

اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب شهری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 139-148
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12118

78

اثرات دگرآسیبی عصاره‌های آبی و الکلی برگ گیاه کما (Ferula foetida) بر جوانه‌زنی بذورگوجه‌فرنگی (Lycopersicun esculentum)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 65-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12333

79

اثر اندازه بر طیف اپتیکی نانومولکول‌های رنگدانه‌ای کومارین با استفاده از رهیافت های تابعی چگالی تنگابست وابسته به زمان و تابعی چگالی وابسته به زمان فوق سریع

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 15-31
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12449

80

اثر اندر کنش بر تابعیت دمایی عملگر قطبش و خود- انرژی غیر عادی برای مسین های الکترون دار و حفره دار

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 41-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12476

81

اثر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر صفات مرفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12055

82

اثربخشی آموزش اصلاح باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین دانشجو ساکن خوابگاه‌های دانشجویی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 59-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.22019.1035

83

اثربخشی آموزش برنامه‌ی فرزند‌پروری فورهند و لانگ برکاهش علائم نافرمانی مقابله‌ای کودکان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 95-106
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.18257.1020

84

اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 99-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.23897.1057

85

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش‌آموزان نارساخوان

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 51-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.12621

86

اثربخشی آموزش روان‌نمایشگری بر پاسخ به استرس، احساس تنهایی و تعاملات اجتماعی همسران کارکنان اقماری

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.21783.1048

87

اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 137-156
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.12584

88

اثربخشی بسته بهینه‌سازی جو‌اجتماعی-هیجانی کلاس و ویژگی‌های معلم در مدارس ابتدایی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 153-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2016.13813

89

اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه‌های اختلال فوبی خاص

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.12580

90

اثربخشی درمان تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.17605.1010

91

اثربخشی درمان ترکیبی شناختی-رفتاری و بیوفیدبک بر عملکرد جنسی و وضعیت زناشویی مبتلایان به واژینیسموس

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12565

92

اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 91-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.12582

93

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال افسردگی عمده در نوجوانان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.21690.1029

94

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و سازگاری دختران نابینا

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.17310.1008

95

اثر‌بخشی ‌درمان ‌مبتنی ‌بر ‌کیفیت ‌زندگی ‌بر ‌بهزیستی ‌ذهنی، ‌خودکارآمدی ‌ترک ‌مواد ‌و ‌ولع ‌مصرف ‌معتادان ‌تحت ‌درمان ‌نگهدارنده ‌متادون

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.17647.1011

96

اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر احساس شادکامی و امید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو (پیسی)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.23636.1051

97

اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و کیفیت خواب دانشجویان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 67-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.12530

98

اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.12534

99

اثر پرایمینگ بذر و کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن دو ژنوتیپ کنجد (.Sesamum indicum L)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 115-125
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12051

100

اثر تاریخ کشت و غلظت محلول غذایی بر اجزای عملکرد و برخی خصوصیات کیفی میوه توت‌فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)، رقم کامارزا در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 13-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11829

101

اثر تهی جای ها در خواص مغناطیسی نانونوارهای گرافینی آرمچیر

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 57-63
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12478

102

اثر جوزفسون در ابررساناهای بر پایه آهن دوگافه

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 51-55
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12477

103

اثر حضور طوقه‌ مشبک بر عمق آب‌شستگی اطراف پایه پل مکعبی شکل

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 15-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12108

104

اثر درمان‌های شناختی –رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی و میزان بازده قلبی در بیماری کرونر قلب

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12338

105

اثر دما بر ویژگی های زیستی و جدول زندگی سن (Anthocoris minki pistaciae (Heteroptera: Anthocoridae شکارگر پسیل پسته (Agonoscena pistaciae (Homoptera: Psyllidae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 31، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 55-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12700

106

اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) و مرزه رشینگری (S. Rechingeri jamzad) در منطقه غرب لرستان

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12039

107

اثر زمان برداشت و اندازه میوه بر ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار (Punica granatum) رقم رباب نی‌ریز در قلعه‌تل باغملک

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 27-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12065

108

اثر عصاره‌ی آبی-الکلی برگ گیاه مریم گلی بر تخریب حافظه ناشی از نانو ذرات اکسید آهن در موش سوری

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-37
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2016.11983

109

اثر فوتوکاتالیک ذرات اکسیدتیتانیوم پوشش‌یافته با ذرات‌ نانونقره بر ایجاد تأخیر در رسیدگی پس از برداشت گوجه‌فرنگی

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12043

110

اثر متقابل پایه و تکیه‌گاه پل بر آبشستگی موضعی در اطراف آن‌ها

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-142
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12018

111

اثر محیط کشت حاوی تخمدان روی کالوس‌زایی و رویان‌زایی گامتی درکشت بساک ارقام مختلف خیار (Cucumis Sativus L.)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11846

112

اثر نیترات کلسیم بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، تجمع اسیدهای آمینه، نیترات و یون‌ها در دانهال‌های پسته (Pistacia vera L.) بادامی زرند در شرایط تنش کلرید سدیم

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 35-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11833

113

اثر ویژگی‌های کمیتة حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1395، صفحه 43-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.18806.1054

114

احتمال عبور شبه ذرات در یک ابرشاره فراسرد دوکاناله: اثرات اندازه سیستم در چارچوب تقریب شبه کلاسیکی BCS

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 1-10
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12511

115

آراء و اندیشه‌های اولریش بک (نظریه‌پرداز جامعه مخاطره-آمیز)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 101-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.11946

116

ارائه فرمول بندی جدید جهت برونیابی پاسخ میدان موج لرزه‌ای و مشتقات آن

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 47-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12028

117

ارائه یک روش برنامه ریزی پویا کارا جهت بهینه سازی مسئله اندازه سفارش با محدودیت ظرفیت

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12300

118

ارائه یک مدل ریاضی و بررسی تاثیر استفاده از سرنگ‌های مشترک آلوده در شیوع بیماری اچ آی وی/ایدز

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 91-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12031

119

ارتقاء عامل پارسل نانوآنتن‌های پاپیونی پلاسمونیکی برای گسیلنده‌های نقطۀ کوآنتومی InGaN/GaN در باند سبز

دوره 5، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 43-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.11715

120

ارزیابی اثر بسترهای کشت حاوی ورمی‌کمپوست، کمپوست و کود دامی تحت شرایط تنش خشکی در گیاه اطلسی ایرانی (.Petunia spp)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12335

121

ارزیابی اضطراب حالت-صفت و دشواری در تنظیم هیجان: بر اساس ابعاد شخصیتی حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 115-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12360

122

ارزیابی آماری تأثیرتغییراقلیم بر رودخانه های پایین دست یخچال ها مطالعه موردی : رودخانه سردآبرود چالوس

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 85-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12345

123

ارزیابی تأثیر ارتفاع سد‌های اصلاحی بر حجم و دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگاندوز)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 59-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12496

124

ارزیابی تناسب شخصیت-شغل و رابطه آن با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 19-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.23606.1061

125

ارزیابی توابع انتقالی به منظور برآورد درصد سدیم تبادلی در خاک های دشت سیستان

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 77-93
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.11667

126

ارزیابی توانایی توابع انتقالی پارامتریک برای برآورد شاخه جذب منحنی مشخصه آبِ خاک (مطالعه موردی: شهرستان بویین زهرا)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 107-119
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12347

127

ارزیابی حریم کمی و کیفی چاه های آب شرب نسبت به نیترات مطالعه موردی: دشت آسپاس شهرستان اقلید، استان فارس

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 29-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12387

128

ارزیابی خواص پتروفیزیکی سازند آسماری میدان نفتی بزرگ مارون واقع درجنوب غرب کشور با استفاده از نگارهای چاه پیمایی

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 10-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12141

129

ارزیابی رفتار تخریب‌پذیری ماسه سنگ‌های سازند آغاجاری در شرایط دوام دینامیکی و استاتیکی

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 23-33
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12142

130

ارزیابی روش FAO-56 در برآورد تبخیر- تعرق و ضرایب گیاهی بادنجان در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 59-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12112

131

ارزیابی روش‌های زمین آماری با متغیر کمکی بافت خاک و توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-161
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12351

132

ارزیابی شاخص های آلودگی زیست محیطی در اطراف کارخانه مس سرچشمه

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 37-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.11664

133

ارزیابی شبکه ایستگاه‏های باران‏سنجی با استفاده از تئوری آنتروپی گسسته (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارون بزرگ)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-13
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11788

134

ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای ( مطالعه موردی: کشت و صنعت شهید رجایی دزفول)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 79-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12113

135

ارزیابی کارایی روش MPSIAC در مقایسه با روش‌های هیدرولوژیکی و هیدروگرافی برای محاسبه حجم آورد رسوبی سد مسجدسلیمان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 51-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12708

136

ارزیابی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران: با رویکرد الگوی FAVAR

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 71-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12370

137

ارزیابی لایسیمتری تأثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-11
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12337

138

ارزیابی مقاومت گیاه کامل تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم نان به پاتوتیپ 6E158A+ عامل بیماری زنگ زرد گندم

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12130

139

ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 105-120
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.11635

140

ارزیابی و پیش‌بینی نوسانات قیمت‌ در بازار برق ایران به کمک مدل‌ ARMAX-GARCH

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 97-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12328

141

ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی مناطق مهران و دهلران از لحاظ کشاورزی با روش های زمین آمار

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 71-83
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12497

142

ارزیابی وراثت‌پذیری و میزان ترکیب‌پذیری عملکرد و تعدادی از صفات مرتبط با آن در گندم نان با استفاده از تجزیه نیمه دی آلل

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12052

143

ارزیابی وضعیت فسفر در یک خاک شور تیمار شده با لجن فاضلاب و سوپرفسفات تریپل با استفاده از روش جزء بندی شیمیایی

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 125-144
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.11670

144

ارزیابی وضعیت مقاومت برخی ژنوتیپ‌های عدس نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 27-37
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11976

145

از هوشمندی تا خردمندی: نقدی بر تلقی نظام تربیتی از فناوری

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-106
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2016.12136

146

استتار کوآنتومی گاز الکترونی یک بعدی در نانوسیم‌های InAs و ZnO در محیط دی‌الکتریک

دوره 6، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 1-6
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12083

147

استراتژی شرکت‌ها و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1395، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.17341.1031

148

اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی بهینه: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12369

149

افزایش بیان ژن‌های چاویکول O-متیل ترنسفراز و سینامات 4-هیدروکسیلاز تحت تأثیر متیل جاسمونات در گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 101-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11961

150

افزایش کارآیی مصرف آب آبیاری در شرایط استفاده از آب شور در آبیاری قطره‌ای

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 187-194
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12354

151

افزایش مقاومت گندم نان تیمار شده با اسید سالیسیلیک به جدایه های Mycosphaerella graminicola در مرحله گیاهچه ای

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11953

152

الگوی توانمندسازی مشاوران مدرسه یک مطالعه آمیخته

دوره 5، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12586

153

الگوی ساختاری رابطه‌ی جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 95-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12359

154

الگوها و روند تغییرات مسائل اجتماعی در استان خراسان رضوی طی سال‌های 1392-1383 (با تأکید بر کلان‌شهر مشهد)

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 187-214
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12204

155

آلودگی منابع آب زیرزمینی در محدوده زمینهای کشاورزی دشت مجن، استان سمنان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 46-55
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.12634

156

آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش سازگاری عاطفی، سلامت روان و حرمت خود دانش‌آموزان کم‌توان جسمی- حرکتی

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 37-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12567

157

آموزش هوش معنوی بر سازگاری‌های خانوادگی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 89-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2017.12592

158

آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد)

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12385

159

انتخاب جدایه‌های برتر تریکودرما از نظر تحمل شوری و دما، و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت در شرایط in vitro

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 47-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11972

160

اندرکنش پارامتر فرسایش و الگوی آبشستگی در حوضچه استغراق

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 181-193
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2015.14376

161

انسداد سرریزهای کلید پیانویی در جریان‌های آواری با سیستم آزمایش‌های انفرادی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 163-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12352

162

اهمیت هویت بخشی گرافیک محیطی در منـاطق تاریخـی (مـطالعـه مـوردی میـراث جهـانــی چغـازنبیـل)

دوره 4، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2016.14556

163

بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1394

164

بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 19-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.12336

165

بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی

دوره 22، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 19-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.12033

166

بدحجابی؛ واکنش سوژه‌ به تأیید اجتماعی

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 189-215
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12524

167

برازش مدل ریاضی ساختاری تجاری‌سازی دانش در دانشگاه پیام نور

دوره 22، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 125-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2016.12128

168

بر آورد پارامترهای فازی از طریق وزن های فازی و برنامه ریزی خطی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12304

169

برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب توزیع ماده خشک رقم هایولا 401 کلزا در اهواز

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11952

170

برآورد کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر شوک‌های قیمتی برق بر تقاضای برق مسکونی و تجاری اهواز به روش ARDL

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 137-163

171

برآورد کوچک ناحیه ای و پیشگویی فضایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12302

172

براوردگر پیش آزمون در مدل نمایی دو پارامتری تحت سانسور فزاینده نوع دوم

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 73-89
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12030

173

برآورد هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از نرم افزار DRAINMOD و مقایسه آن با سایر روش-های متداول (مطالعه موردی: استان خوزستان، اراضی دشت شاوور)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 87-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11795

174

بررسی ابعاد پیاز رطوبتی آبیاری قطره‌ای- نواری در اراضی شیبدار

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 181-190
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12022

175

بررسی اثرات ضد تغذیه ای و دورکنندگی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه Artemisia sieberi روی سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteolla

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11956

176

بررسی اثرات غیرماندگاری افت بر سیستم انتقال آب نیروگاه برقابی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12342

177

بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-29
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12324

178

بررسی اثر آشنایی همسایگان بر فرایند انتخاب همسر

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12574

179

بررسی اثر آلایش کروم برروی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت MnFe2-xCrxO4

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12437

180

بررسی اثر بافت وفاصله انتقال بر انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه‌ای با استفاده از مدل‌های بریگهام، فرید – کامبرنوس و کد CXTFIT

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 147-157
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12503

181

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 79-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12578

182

بررسی اثر پیش‌بینی اولیة تهاجمی بر ارتباط بین خطای پیش‌بینی مدیریت و پاداش نقدی هیأت مدیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1395
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.17379.1028

183

بررسی اثر پیش‌بینی اولیة تهاجمی بر ارتباط بین خطای پیش‌بینی مدیریت و پاداش نقدی هیأت مدیره

دوره 3، شماره 10، بهار 1395، صفحه 101-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12737

184

بررسی اثر پوشش واکس و غلظت‌های مختلف پوترسین بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه نارنگی رقم ’کارا‘ در طول مدت انبارمانی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 61-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11842

185

بررسی اثر حشره کشی نهشته های ایرانی خاک دیاتومه روی حشرات بالغ Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12395

186

بررسی اثر دوره بازگشت باران و الگوی آن بر فرسایش خاک دامنه ها در حوضه های آبریز(مطالعه موردی: حوضه آبریز هشان)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 123-132
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12501

187

بررسی اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-67
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12326

188

بررسی اثر شوری آب آبیاری و سوپر جاذب بر بعضی خصوصیات هیدرولیکی و فیزیکی خاک لوم شنی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 101-113
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12115

189

بررسی اثرشوری آب در آبیاری بارانی برمیزان شاخص CWSI برای برنامه‌ریزی آبیاری ذرت تابستانه

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 63-71
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12343

190

بررسی اثر ضرایب شکست موج و زبری بستر روی الگوی انتشار امواج ناشی از باد در نواحی نزدیک ساحل(مطالعه موردی بندرلنگه)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-145
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12502

191

بررسی اثر عامل جهانی‌شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 59-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12378

192

بررسی اثر گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12325

193

بررسی اثر نانوهرم‌های پلاسمونیکی نقره بر جذب نوری سلول‌های فوتوولتائیک آلی پلاسمونیکی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 63-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12463

194

بررسی ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تاکید بر عوامل موثر بر شکاف تولید

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 85-109
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12538

195

بررسی آزمایشگاهی ابعاد چاله آبشستگی در بالادست دریچه تحتانی مخزن سد برای شکل‌های مختلف دریچه روزنه‌ای با استفاده از رسوب‌شویی تحت فشار

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-37
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12109

196

بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه و نفوذپذیری تک آبشکن بر روی ابعاد چاله آبشستگی در شرایط غیر مستغرق

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 15-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11789

197

بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذ پذیری سری آبشکن‌ها بر روی ابعاد چاله آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس 90 درجه‌ ملایم

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 13-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12492

198

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه جت‌های روزنه‌ای مستغرق بر الگوی آبشستگی پایین‌دست

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 173-185
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12353

199

بررسی آزمایشگاهی تاثیر رقوم کارگزاری المان‌های شش پایه برعمق آبشستگی پایه مستطیلی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12493

200

بررسی آزمایشگاهی تأثیر طول و زاویه دفلکتور گوه‌ای شکل بر تلفات انرژی جریان در سرریز جامی شکل

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 225-235
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12510

201

بررسی آزمایشگاهی تأثیر قطر و رقوم کارگذاری طوقه مشبک بر کاهش آبشستگی پایه پل

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 111-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12500

202

بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع چیدمان موانع استوانه ای شکل بر سرعت و ضخامت بدنه جریان غلیظ نمکی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 33-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11791

203

بررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر رسوبی در خم 90 درجه ملایم در حضور صفحات مثلثی متصل به ساحل

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12011

204

بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان سرریز کلید پیانویی در ترکیب‌های مختلف دیواره سپری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12495

205

بررسی استفاده از نظریه اعتبار فازی در سنجش ارزش در معرض ریسک

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12535

206

بررسی اصول اولیه تأثیر آرایش‌دهی نانولوله‌کربنی با اتم‌ نیکل در خواص حسگری آن در معرض گاز متان

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 107-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12467

207

بررسی آماری گاز الکترونی دو بعدی در تقریب توماس-فرمی

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 93-99
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12482

208

بررسی آمونیفیکاسیون ال- گلوتامین، ال-آسپاراجین، ال- هیستیدین، ال- آرجینین و گلیسین در خاک های آهکی

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 67-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.11666

209

بررسی انتشار امواج تراهرتز در MoS2 در مرز بین دو دی الکتریک

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 7-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12455

210

بررسی انجماد برخی فلزات مایع با استفاده از نظریة تابعی چگالی وزنی اصلاح شده

دوره 5، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 27-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.11713

211

بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 137-154
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12361

212

بررسی بیشترین دامنه‌ی نسبی موج ایجاد شده از برخورد جریان به موانع مستغرق

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 209-215
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12357

213

بررسی بهره‌وری آب آبیاری در سیستم‌های آبیاری بارانی و سطحی (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 135-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12350

214

بررسی پارامتر عمر طولی و سطحی بهمن‌های گسترده هوایی

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 67-71
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12442

215

بررسی پارامترهای ساختاری KNbO3در فاز مکعبی با استفاده از روش امواج تخت تقویت‌شده با پتانسیل کامل

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 33-39
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12475

216

بررسی تأثیر آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه فلفل سبز

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-130
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12017

217

بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطة بین معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمة حسابرسی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1395، صفحه 111-130
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.20355.1077

218

بررسی تأثیر چرخة عمر شرکت بر هزینة سرمایه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12722

219

بررسی تاثیر حشره‌کشی ترکیبات جدید فسفرآمیدی روی تعدادی از حشرات آفت

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12394

220

بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 23-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12349

221

بررسی تأثیر خصوصیات هندسی رودخانه‌ها‌ بر دبی طراحی در رودخانه‌های مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 109-119
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12016

222

بررسی تاثیر دما، بارندگی و رطوبت نسبی در انتشار بیماری بادزدگی سیب زمینی (Late blight) دردشت اردبیل

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11954

223

بررسی تأثیر دمـای پخـت بر ویژگی‌های مغناطیـسی و سـاختاری نانـوذرات فریـت اسپینلی سرب (PbFe2O4)

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 43-51
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12461

224

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه 6 خوزستان (از دیدگاه اساتید)

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 165-188
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12523

225

بررسی تأثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تبریز)

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 33-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12376

226

بررسی تأثیر سوگیری ادراک استفاده‏کنندگان گزارشات حسابرسی بر ارزیابی آنان از تصمیمات حسابرس

دوره 3، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 109-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12727

227

بررسی تأثیر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز در بازارهای کشورهای منتخب عضو گروه 8-D: رهیافت رگرسیون کوانتیل

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-19
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12367

228

بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر کارآیی شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12491

229

بررسی تاثیر مقدار فشار محفظه و وزن اولیه محصول بر شاخص‌های خنک‌سازی کلم پیچ به روش خلائی

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 55-65
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.11665

230

بررسی تاثیر نوع شکل مانع بر روی خصوصیات امواج عرضی

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12008

231

بررسی تغییر شکل تک‌محوره در تهی‌جای الماس توسط مدل هابارد

دوره 5، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 1-7
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.11710

232

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های توت ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12332

233

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های سیب بومی خراسان بر اساس خصوصیات مورفولوژی و پومولوژی

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 65-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12042

234

بررسی تولید و انگیزش اپتواکوستیکی صوتهای اول و دوم در هلیوم چهار ابرشاره با در نظر گرفتن سازوکار الکترواستریکشن

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 45-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12440

235

بررسی جامعه‌شناختی گونه‌شناسی خانواده و فرزندمداری در شهر تهران

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 7-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12375

236

بررسی حالت های باری و مغناطیسی اتم آهن آلائیده شده در ساختار روتایل TiO2

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 101-109
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12483

237

بررسی خصوصیات زمین شناسی، کانی شناسی، زمین شیمیایی و مطالعه میانبارهای سیال کانسار سرب و روی دیزلو، اصفهان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 1-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.12701

238

بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی کارست زاگرس و مقایسه آن با مناطق آهکی ایران مرکزی

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 89-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12148

239

بررسی خطر احتمالی فرونشست و کارست‌زایی بر خط لوله اتیلن غرب حدفاصل میاندوآب به پتروشیمی تبریز

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 89-99
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12711

240

بررسی خواص الکترونی ، مغناطیسی و اعداد جادویی خوشه‌های آهن بسیار کوچک :(〖Fe〗_n,n≤9) محاسبات نظریه‌ی تابعی چگالی اسپین – قطبیده

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 65-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12479

241

بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی پروسکایت مضاعفSr2NiWO6 با استفاده از محاسبات ابتدا به ساکن

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 75-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12480

242

بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو نوارهای گرافنی آلایش یافته با اتم آهن

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 83-91
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12481

243

بررسی رابطة بین ساختار مالکیت و مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 21-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.15732.1006

244

بررسی رابطة بین عملکرد مالی و عناصر مدل کملز در صنعت بانکداری بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.17633.1037

245

بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایه

دوره 3، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 45-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12914

246

بررسی رابطة مؤلفه‌های کیفیت افشا با میزان کارآیی سرمایه‌گذاری‌های برون‌سازمانی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 23-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12723

247

بررسی رابطه ارتباطات علمی با خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 79-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.11945

248

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی در بین دانشجویان

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 53-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12519

249

بررسی رابطه تعارض کار ـ خانواده و بحران هویت

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 135-164
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12522

250

بررسی رابطه‌ی دلبستگی به خدا، مقدس دانستن ازدواج و صمیمیت معنوی با کیفیت زناشویی

دوره 5، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 95-111
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12591

251

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارای سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز)

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 67-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12199

252

بررسی رابطه میان مفاهیم سبک زندگی و هویت مذهبی در شهر و روستا (مورد مطالعه: جوانان 30-18 ساله شهر بوکان و سه روستا (سلامت، کوره‌کانی و گلولان سفلی))

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 7-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.11942

253

بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان)

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 121-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.11648

254

بررسی رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت(برنت و WTI) قبل و بعد از بحران مالی:کاربردی از رویکرد مارکف سوئیچینگ

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 57-83
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12537

255

بررسی رسانش الکترونی یک نانوسیم سه پایانه‌ای

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 13-17
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12456

256

بررسی ریسک اعتباری طبقه‌بندی مشتریان شبکة بانکی با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی و تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعة موردی: بانک ملی استان کردستان)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 81-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12726

257

بررسی رشد رویشی شش رقم برتر کُنار در منطقه بلوچستان

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 95-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12059

258

بررسی روند تغییرات بارش ـ دبی زیر حوضه‌های رودخانه کرخه با استفاده از روش‌های ناپارامتریک مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 177-188
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11804

259

بررسی روند تولید آنزیم های دفاعی در دو رقم گوجه‌فرنگی علیه نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita race 2 در شرایط گلخانه

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11959

260

بررسی زیورآلات وابسته به پوشاک مردان در عهد قاجار

دوره 4، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 24-35
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2016.14558

261

بررسی سمیت حشره‌کش‌ های ایمیداکلوپرید و پریمیکارب بر مراحل مختلف رشدی شته جالیز Hemiptera: Aphididae)) Aphis gossypii Glover

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 71-83
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12134

262

بررسی شاخص خشکسالی PCI و روند تغییرات آن در ایران طی نیم قرن اخیر

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 195-207
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12356

263

بررسی عددی عامل M2 پرتوهای پیرامحوری اینس-‌گاوس

دوره 6، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 7-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12084

264

بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش‌های زیرزمینی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12111

265

بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی ارابه‌ای (قرقره‌ای یا گان) اجرا شده در مزرعه عصمتیه قم

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 47-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11792

266

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 25-18 سال شهر اهواز)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 37-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.11943

267

بررسی عوامل تأثیرگذار بر جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 97-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.15447.1003

268

بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه پیام‌نور شهر آبدانان)

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 105-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12380

269

بررسی عوامل فردی، اجتماعی و سازمانی مؤثر بر رضایت شغلی معلمان

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 45-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2017.23449.1057

270

بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کششی یک زیرشکن با بازوی خمیده و پیش‌بینی مقاومت کششی موردنیاز با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 95-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.11668

271

بررسی فعالیّت نورون های هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ، متعاقب تزریق مونوسیالوگانگلیوزید GM1و با استفاده از ثبت تک واحدی، در موش های سالم و مدل بیماری آلزایمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1395

272

بررسی کارایی روش‌های شبیه‌سازی یک‌بعدی، شبه‌دوبعدی و یک بعدی-دوبعدی سیلاب برای رودخانه‌های جاری در دشت‌های سیلابی(مطالعه موردی: رودخانه دز)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12340

273

بررسی کیفیت مخزن بنگستان با استفاده از رخساره های الکتریکی و واحدهای جریانی در میدان منصوری, جنوب غرب ایران

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 22-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12703

274

بررسی کمی و کیفی آب مزارع پرورش میگوی وانامیLitopenaeus Vannamei)) در منطقه چوئبده آبادان

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 159-167
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12504

275

بررسی یکنواختی توزیع و گرادیان شوری آب برای یک سامانه آبیاری بارانی با دو خط آبپاش موازی، در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12009

276

بررسی مدل علّی مراقبت والدین و تعارض بین والدینی با صمیمیت رومانتیک با واسطه ادراک از تعارض بین والدینی و دلبستگی اجتنابی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 57-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2015.12577

277

بررسی میزان آبشستگی پایین‌دست حوضچه آرامش در شرایط تشکیل پرش هیدرولیکی نوع B

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 125-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11800

278

بررسی میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی در ایران با لحاظ نمودن اثرات نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 61-79

279

بررسی میزان کارایی سیستم نانو فیلتراسیون در تصفیه آب شهری و حذف برخی از آلاینده ها در تصفیه خانه آب ملاثانی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 201-212
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12508

280

بررسی مکانیسم و شیوه اتصال مهارکننده‌های آنزیم پروتئاز HIV-1 به کمک روش‌های داکینگ و دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1395

281

بررسی منشاء شوری آب رودخانه زهره در پایین دست سد چم‌شیر و قابلیت آن برای مصارف کشاورزی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 74-83
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.11096.1125

282

بررسی موانع استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز از دیدگاه معلمان و مدیران

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2016.12135

283

بررسی مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان در مدارس ابتدایی و متوسطه شهر اهواز

دوره 22، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 79-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.13190.1408

284

بررسی نیاز آبی بخش کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-95
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12498

285

بررسی نسبت مولی اسیدسیتریک بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی الکتریکی نانوساختارهای SrNi2Fe16O27

دوره 6، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 35-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12099

286

بررسی نگارگری سده های میانه اسلامی و آثار تصویری دوران معاصر با توجه به رویکرد قرآن به نماز

دوره 5، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 5-17
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2016.14546

287

بررسی نمادهای تصویری هنر شیعی در نقاشی قهوه  خانه ای

دوره 5، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 35-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2016.14548

288

بررسی نوع مواد کمپوست شونده بر جمعیّت و میزان تکثیر کرم های خاکی، در تولید ورمی کمپوست با استفاده از بقایای گیاهان زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1395

289

بررسی‌های سنگ زمین‌شیمیایی، کانی‌شناسی، دگرسانی و مطالعه میانبارهای سیال در سامانه رگه‌ای طلا مس‌دار کودکان محدوده اکتشافی کودکان، خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 34-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12143

290

بررسی هندسی و کینماتیکی شکستگی‌های محدوده تاقدیس دارا، فرو افتادگی دزفول جنوبی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 41-51
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12388

291

بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط آبیاری قطره‌ای و مدیریت آبیاری

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11790

292

بررسی و تحلیل ادراکات سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه

دوره 3، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 77-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12988

293

بررسی و تحلیل نقـش و نگاره های آبریزهای موصـل (مطالعه موردی : آبریز احمد زکی النقاش موصلی، آبریز یونس بن یوسف موصلی، آبریز قاسم بن علی موصلی، آبریز ابراهیم بن موالیای موصلی)

دوره 5، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 51-67
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2016.14549

294

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و رابطه آن با رفتارهای جامعه‌پسند

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 25-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2017.17796.1019

295

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.18725.1023

296

بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فونونی ایندیم نیترید در فازساختاری ورتسایت

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 27-32
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12474

297

بررسی ویژگی ها و عوامل مؤثر بر تشکیل خاک‌های سدیمی در دشت آبیک

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 145-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.12280

298

برنامه‌ریزی آبیاری ذرت تابستانه تحت دونوع آبیاری سطحی و بارانی با استفاده از شاخصCWSI درشرایط اقلیمی اهواز

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 63-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11793

299

بنیان‌های انگیزشی رفتارهای مدنی سازمانی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2017.15570.1004

300

بهینه‌‌سازی آب آبیاری کشت پاییزه چغندرقند بر اساس توابع تولید و هزینه در شمال استان خوزستان

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-106
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12346

301

بهینه‌سازی الگوی کشت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی خطی(مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 115-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12116

302

بهینه سازی بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با رویکرد مرتب سازی نامغلوب

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 89-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12114

303

بهینه‌سازی تحلیل شکل قلة ایکس‌پی‌اس برای مطالعة ریخت نانوسیم‌های طلای درآمیخته با پلیمر

دوره 5، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 19-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.11712

304

بهینه‌سازی چند‌هدفه برداشت انتخابی از آبگیر مخازن در شرایط بروز بحران با در نظر گرفتن دمای زیست‏محیطی و ملاحظات کیفی (مطالعه موردی مخزن امیرکبیر)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 155-164
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11802

305

بهینه سازی و برآورد پارامترهای مدل موج کینماتیک- انتشار برای شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12344

306

پایستگی تحصیلی: نقش عوامل پایدار و ناپایدارِ روانشناختی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 37-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12576

307

پیامدهای رویکرد محله‌محوری شهر تهران با نشانگرهای سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 159-186
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12203

308

پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات

دوره 22، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 39-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.12034

309

پراکنش حدی جریان جت خروجی در محیط هم‌فاز و غیر هم‌فاز

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-107
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12015

310

پردازش داده‌های ماهواره‌ای به منظور شناسایی ذخایر بنتونیت نوع سدیک و کلسیک در شرق ایران

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 84-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12636

311

پیش‌بینی اختلال سلوک با توجه به سبک‌های فرزند‌پروری و تعارضات خانوادگی در دانش‌آموزان دختر

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.17914.1014

312

پیش‌بینی‌ تعارض‌های زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی، کمال‌گرایی و طرحواره‌های ناسازگار در زوجین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 67-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.15206.1000

313

پیش‌بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-13
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12102

314

پیش‌بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم‌های کلونی مورچه‌ها و لارس

دوره 3، شماره 10، بهار 1395، صفحه 19-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12732

315

پیش بینی محتوای رطوبتی پیاز خوراکی در طی فرآیند خشک کردن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 145-161
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.11671

316

پیش‌بینی میزان تغییرپذیری ضربان قلب بر اساس مؤلفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دانشگاه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.21458.1028

317

پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.11631

318

پهنه بندی لرزه ای شرق استان یزد بر اساس زلزله ها و گسل های کواترنری با استفاده از مدلسازی فرکتالی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 78-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12710

319

تابع مدل‌های ریاضی برای ارزیابی دوام طولانی مدت و مقایسه تاثیر چرخه‌های یخبندان و تبلور نمک روی خصوصیات مکانیکی تراورتن طوسی آذرشهر، آذربایجان شرقی

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12140

320

تاثیر اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بازار بزرگ ایرانی اسلامی بر توسعه پایدار شهر جدید اندیشه

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 103-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12521

321

تأثیر آستانه ای بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی درکشورهای عضو اوپک

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 111-135
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12539

322

تأثیر استفاده از مواد با ضریب شکست منفی بر روی طیف‌های اپتیکی و مگنتواپتیکی بلورهای فوتونی مغناطیسی با مغناطش طولی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 25-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12458

323

تأثیر استقلال هیأت مدیره و کیفیت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 10، بهار 1395، صفحه 61-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12734

324

تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش‌آموزان

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 155-174
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12362

325

تأثیر آموزش تفکّر مثبت بر رضایت از زندگی و احساس معنی در زندگی مادران کودکان مبتلا به اختلال های برونی سازی شده

دوره 5، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 63-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12589

326

تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سبک‌های حل تعارض سازنده و غیر سازنده در نامزدها

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 77-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12569

327

تاثیر آهک و سیمان بر خصوصیات تورمی خاک رس سولفاته

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 44-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12707

328

تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید 540 در شرایط تنش رطوبتی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12049

329

تاثیر برنامه‌های آموزش خانواده بر فرزندپروری والدین: یک مطالعه فرا-تحلیل

دوره 5، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 81-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12590

330

تاثیر تریکودرما در کاهش آلودگی گندم به زنگ قهوه‌ای و میزان آنزیم پراکسیداز

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 61-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12404

331

تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد ذرت در حضور سطح ایستابی کم‌عمق در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12012

332

تاثیر دبی چشمه‌ها بر قابلیت شبیه‌سازی رواناب با مدل SWAT در یک حوزه آبخیز کوهستانی با توپوگرافی شدید: واسنجی و اعتبارسنجی با استفاده از الگوریتم پرندگان (PSO)

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 81-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.12276

333

تاثیر درآمدهای نفت بر نهادها: رویکرد PVAR

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 113-135

334

تأثیر دما و زمان انبارداری بر خواص مکانیکی و رنگ‌ زیتون تلخ و شیرین شده

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-19
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.12271

335

تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و مصرف کودهای پتاسه و روی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در شمال خوزستان

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 55-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.12274

336

تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر عملکرد شرکت‌ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

دوره 3، شماره 12، پاییز 1395، صفحه 65-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.13240

337

تأثیر زمانی‌چند مالچ‌‌ روی خصوصیات فیزیکی خاک

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-158
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12119

338

تاثیر زنبور پارازیتوئید Bracon hebetor Say بر تراکم جمعیت شب پره Ephestia kuehniella Zeller روی خرمای رقم سایر

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-95
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11958

339

تأثیر سیاست‌های تقسیم سود بر تغییرات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 65-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12987

340

تأثیر سامانه‌های خاک‌ورزی و تناوب‌های زراعی مختلف بر عملکرد گندم (.Triticum aestivum L)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 43-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12054

341

تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (مورد مطالعه: معلمان استان همدان و شهرستان‌های تابعه)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 157-177
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.11948

342

تأثیر شرایط هیدرولیکی و هندسه سرریز در مدل‌سازی ریاضی ضریب دبی سرریزهای نوک‌اردکی و مایل

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-10
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12007

343

تاثیر شوری‌های مختلف آب زیرزمینی در صعود نمک در پروفیل خاک و تبخیر از سطح آن

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-91
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12014

344

تأثیر عدم نقدشوندگی سهام بر نزدیک‌بینی مدیریتی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 39-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12724

345

تأثیر فاصله آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و محتوای رنگدانه‌های شوید

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 71-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11843

346

تأثیر کاربرد پتاسیم بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‎اکسیدان دو رقم گندم دوروم در شرایط شوری

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11828

347

تأثیر کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 3، شماره 10، بهار 1395، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12731

348

تاثیر کمپوست قارچ مصرفی و بیوچار باگاس نیشکر بر قابلیت استفاده و جزءبندی فسفر معدنی در یک خاک آهکی

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 127-144
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.12279

349

تأثیر گیاهان کود سبز بر حاصلخیزی خاک و کاهش تراکم علف‌های هرز

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12069

350

تأثیر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی‌های کیفی و بهبود رنگ‌گیری میوه سیب رقم رد اسپار

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-125
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12062

351

تأثیر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و برخی صفات گلرنگ بهاره در شرایط تنش کم‌آبیاری

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 93-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11845

352

تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان

دوره 5، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 23-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12587

353

تأثیر میکوریزا، کود فسفات زیستی و کود دامی بر مقادیر رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد گشنیز (Coriandurum sativum L.)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 49-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11841

354

تأثیر نامتقارن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 137-161
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12540

355

تأثیر نظام راهبردی شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده با عرضه عمومی اولیه (IPO) در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 10، بهار 1395، صفحه 81-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.16564.1014

356

تأثیر هرس تابستانه و محلول‌پاشی کلرید کلسیم قبل از برداشت بر انبارمانی میوه کیوی (رقم هایوارد)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12334

357

تأثیر همگروه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تولید پینه و سوخک با استفاده از ریزنمونه‌های تهیه شده از سوخ دختری لاله واژگون (.Fritillaria imperialis L)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 81-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12058

358

تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 61-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.12090

359

تبیین عوامل مؤثر بر صدور گزارش غیر استاندارد حسابرسی به وسیلة داده‌کاوی (مطالعة موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 3، شماره 12، پاییز 1395، صفحه 21-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.17737.1038

360

تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه، اجزاء عملکرد دانه و برخی صفات مرفولوژیکی و فنولوژیکی لاین‌های تریتیکاله

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12060

361

تجزیه علیت جهت مطالعه صفات مرفو-فیزیولوژیک، عملکرد و صفات مربوط به عملکرد ژنوتیپ‌های عدس در شرایط دیم

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 71-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12056

362

تجزیه و تحلیل نقش کیفیت زندگی بر نوع و میزان مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 127-156
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.11947

363

تحلیل اثر تکانه‌های نرخ ارز، سرمایه‌گذاری خارجی و درآمد‌های نفتی بر تولید ناخالص داخلی در کشور‌های عضو اوپک با رهیافت خود رگرسیون برداری پنل

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 27-59

364

تحلیل اجزاء محدود برهم‌کنش چرخ محرک- خاک برای برآورد توزیع تنش عمودی خاک

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 113-125
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.12278

365

تحلیلی جامعه‌شناختی از میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 29-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12198

366

تحلیل شدت، مدت، فراوانی و گستره خشکسالی هواشناسی در حوضه آبریز بختگان

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 109-123
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11799

367

تحلیل شدت و دوره بازگشت‌ خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم آتی(مطالعه موردی: دشت دزفول- اندیمشک)

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 33-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12010

368

تحلیل شکستگی‌های سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی مارون (جنوب ‌باختر ایران)

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 52-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12389

369

تحلیل محتوای پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ و فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران از نظر کاربست مؤلفه‌های تفکر انتقادی پیتر فسیونه

دوره 22، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 147-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2016.12129

370

تخصیص بودجه ی بهینه به منظور افزایش ایمنی محور شیراز-آباده به روش تجزیه بندر

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 59-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12029

371

تخمین سرعت موج برشی در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب غربی ایران با استفاده از چاه‌نمودارهای مختلف و یک روش جدید ترکیبی هوشمند

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 35-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12705

372

تخمین سرعت نسبی پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک هم جهت با حرکت جریان غلیظ

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 193-200
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12507

373

تخمین مدول الاستیسیته سنگ بکر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون غیر خطی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 10-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.12631

374

تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه‌گیری آن‌ها در سه روش خاک‌ورزی‌ در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستان

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 39-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12110

375

ترابرد در دیودهای تونل‌زنی تشدیدی نقطه‌ کوانتومی

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 21-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12473

376

تشکیل اتم پوزیترونیوم توسط روش جفت شدگی در انرژی‌های پایین در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 33-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12439

377

تشکیل پرتفویی از صندوق‏ های سرمایه‏ گذاری سهامی با استفاده از مدل کمینه‏ سازی ندامت مورد انتظار

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-140
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12329

378

تشکیل پوزیترونیوم در ربایش الکترون از مولکول متان محاسبه سطح مقطع پراکندگی جزیی وکل ازدامنه‌های پراکندگی مرتبه اول الکترونی و بین هسته‌ای

دوره 6، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 23-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12086

379

تعیین آزمایشگاهی تنش برشی متوسط در کانال‌های مستطیلی و ذوزنقه‌ای صاف به روش مستقیم

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 35-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12494

380

تعیین الگوی نمونه برداری مکانی با استفاده از روش های مختلف (مطالعه ی موردی: شهرستان تفت)

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 19-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.11663

381

تعیین پتانسیل کانی سازی بورات در جنوب سبزوار با استفاده از RS و GIS

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 63-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12390

382

تعیین دوره‎های حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-55
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12536

383

تعیین محدوده‌های در معرض نشست حاصل از وجود قنات‌های پنهان در محدوده دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 75-81
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12146

384

تعیین نیاز سرمایی و گرمایی جوانه گل چند رقم زردآلو

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12044

385

تغییرات انرژی حالت پایه چارمونیم در فضای ناجابجاگر

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 11-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12438

386

تغییرات رشد ریشه، اندام هوایی و گره ریزوبیومی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum gracum) تحت تأثیر تیمار کودی و کشت مخلوط با اسفرزه (Plantago ovata)

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12040

387

تغییرات ویژگی‌های فیزیکی و زیست‌شیمیایی برخی ارقام گلابی غرب کشور در طول دوره انبارداری

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 81-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11844

388

تقارن جواب بهین برای دامنه‌ای متقارن

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12305

389

تلفیق پردازش تصاویر لندست 8 و ژئوشیمی رسوبات رودخانه‌ای برای اکتشاف منابع معدنی: مطالعه موردی در ناحیه ده سلم، شرق ایران

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 15-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12386

390

تنوع نقوش اسلیمی روکوکویی در مبلمان دوره ناصری ( مطالعه موردی: تزئینات مبلمانِ باغ عفیف آباد و نارنجستان شیراز)

دوره 5، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 19-33
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2016.14547

391

توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد

دوره 22، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.12032

392

تولید پوشش متخلخل از الیاف پلی وینیل پیرولیدون به روش الکتروریسی با اثر القای فارادی

دوره 5، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 37-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.11714

393

جهت‌گیری ارزشی و ارتباط آن با شاخص‌های توسعه انسانی در شهر بندرعباس

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 55-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.11944

394

حساسیت دو گونه آفات انباری به قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin بر اساس دو روش زیست سنجی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-11
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11970

395

حسن شهرت: منظر پنجم ارزیابی متوازن

دوره 3، شماره 12، پاییز 1395، صفحه 83-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2017.18998.1059

396

خصوصیات برشی، خمشی و فشاری ساقه نیشکر در قسمت های مختلف ساقه

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 67-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.12275

397

خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis روی ختمی‌چینی در دماهای مختلف

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 59-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11973

398

خطر گسیختگی سطحی در محدوده شهر پردیس، استان تهران: لزوم رعایت حریم گسل در توسعه شهری

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 48-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12144

399

خواص الکترونی اپتیکی و فاز توپولوژی نانولایه Li2AgSn

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 71-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12464

400

خواص فیزیکی، مکانیکی و غذایی فندق (مطالعه موردی ارقام شمال ایران)

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 93-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.12277

401

دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان

دوره 22، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 59-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.12035

402

دگرشکلی جوان ستبرپوسته و نازک پوسته زاگرس شرقی (کمان فارس)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 56-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12635

403

دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 83-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.12077

404

رابطه اهمال‌کاری سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات دولتی استان تهران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 41-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.15676.1009

405

رابطه‌ی باورهای معرفت‌شناختی و باورهای ضدروشن‌فکری با گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2016.13825

406

رابطه بین تجمع ترکیبات نیتروژن دار و قندها، و تحمل به تنش شوری در گیاه کلزا (.Brassica napus L)

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-1
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11951

407

رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 157-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.12585

408

رابطه عزت نفس سازمان‌محور و تطابق شخص-شغل با رضایت شغلی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 93-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2017.17923.1026

409

رابطه ی علی پیوند والدینی با قلدری در مدرسه با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموز و کیفیت ارتباط معلم-دانش‌آموز در دانش‌آموزان پسرسال دوم دبیرستان شهر اهواز: یک مدل پیسنهادی

دوره 5، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 41-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12588

410

رابطه علی رهبری سازمانی با چابکی سازمانی: نقش میانجی‌گر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 105-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2017.23788.1063

411

رابطه علی سرمایه روانشناختی با قصد ترک شغل، فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی: نقش میانجی‌گر استرس شغلی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 61-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2017.17843.1020

412

رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 137-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.11629

413

رابطه مشارکت اجتماعی با رضایت شغلی در ادارات دولتی شهر بندرعباس

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 149-170
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12382

414

رابطه‌ی مقایسه‌ی اجتماعی، الگوهای ارتباطی خانواده و سبک‌های تنظیم‌شناختی هیجان با کمرویی در دانشجویان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.20405.1026

415

رابطه ویژگی‌های شغل با حالات اساسی روانشناختی و پیامدهای شغل در شرکت ملی نفت ایران

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 83-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2017.15606.1007

416

راهکار اجرایی تزریق در سد با استفاده از لوژان و شاخص نفوذپذیری ثانویه.

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 1-9
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2017.12630

417

رخداد معدنی عربشاه: کانه‌زایی اپی‌ترمال طلا- آرسنیک- آنتیموان تیپ کارلین در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت‌سلیمان، آذربایجان غربی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 62-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12709

418

یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان

دوره 22، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 75-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.12036

419

رسانش الکترونی یک مولکول خطی سه اتمی در دمای غیر صفر

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 31-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12459

420

رسانش الکترونی یک نانوسیم شامل اتم های مرتعش سطحی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-6
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12454

421

رشد نانوساختارهای اکسیدروی به روش احیاء کربوترمالی بر روی نانوصـفحه مس : مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 121-125
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12469

422

رمزپردازی نگاره معراج پیامبر(ص) در فالنامه تهماسبی به روش آیکونولوژی اروین پانوفسکی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 36-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2016.14559

423

روایی‌سنجی ارزیابی عملکرد سنتی و ارزیابی چندوجهی شایستگی‌ها از طریق کانون ارزیابی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 57-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.21906.1049

424

روشی جدید در تعیین ورشکستگی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تئوری مجموعه های راف فازی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12301

425

روند تاریخی انتشار نشریات در دو دهه پس از انقلاب اسلامی در استان خوزستان

دوره 22، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 97-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.12037

426

زیبایی شناسـی و نمـادگرایـی نقـش پرنـدگـان در فـرش دوره صفـویـه

دوره 4، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 10-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2016.14557

427

زمین‌دماسنجی زیرکنیم در رگه‌های کوارتز روتیل‌دار، کمپلکس آتشفشانی-رسوبی سوریان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 29-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12632

428

ژنتیک بیماریزایی جدایه‌های بیمارگر زنگ زرد گندم شایع در ایران طی سال زراعی 93-1392

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 13-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11971

429

ساخت و بررسی رفتار دی الکتریکی زئولیت Y

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 19-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12457

430

ساخت و مشخصه‌یابی نقاط کوانتومی سلنید کادمیوم (CdSe) به منظور افزایش بهره سلول‌های خورشیدی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 113-120
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12468

431

سبک زندگی و مصرف فرهنگی: با تأکید بر مطالعه آزاد در شهر اهواز

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 7-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12197

432

سبک‌های زوجی و شفقت خود به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 79-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12593

433

سمیت تدخینی اسانس پنج گونه گیاه دارویی روی سوسک شیره-خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) (Coleoptera: Nitidulidae)و شناسایی ترکیبات شیمیایی آنها

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11975

434

سنجش تابع ترجیحات سیاسی(PPF) (مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 121-144
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12372

435

سنجش جامعه‌شناختی نابهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 139-158
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12202

436

سنجش رد پای آب بخش های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM)

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 81-111

437

شبیه سازی تأثیر صفحات مستغرق و آبشکن در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از نرمافزار SSIIM2

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 169-180
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12505

438

شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از مدل Arc Swat

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 97-107
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11797

439

شبیه‌سازی عددی الگوی جریان متلاطم و آبشستگی موضعی بستر در اطراف آبشکن‌ قائم و زاویه دار با مدل عددیFLOW-3D

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 167-179
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12121

440

شبیه‌سازی عددی امواج غلتان در تنداب‌ها

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 159-166
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12120

441

شکل های شیمیایی و زیست فراهمی روی در یک خاک آهکی تحت تأثیر لجن فاضلاب

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-18
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.11662

442

شناسایی شاخص‌های کلیدی هوشمندسازی نهادهای حاکمیتی دولت (مطالعه موردی: وزارت کشور)

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 171-196
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12383

443

شناسایی معنای زندگی در دانشجویان: یک مطالعه‌ی پدیدارشناسی

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 59-76
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12568

444

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب‏ زمینی استان لرستان

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11955

445

شناسایی و تعیین بار آلودگی آلاینده‌های کشاورزی در حوضه آبریز رودخانه‌های کارون و دز

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 121-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12348

446

شناسایی و گزینش صفات مؤثر بر عملکرد دانه در نخود زراعی تحت شرایط نرمال رطوبتی

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-131
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12046

447

ضرورت بازنگری در سیاست‌های تصویرگری اعتیاد در جامعه (مطالعه موردی: شهر کرج)

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 7-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12517

448

طراحی جاذب‌ الکترومغناطیسی نانوکامپوزیتی با روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات بهبودیافته محلی و الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 93-105
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12466

449

طراحی فرامواد گرافینی با قابلیت تنظیم خواص اپتیکی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 127-134
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12470

450

طراحی موجبر پلاسمونیکی برای کنترل آهنگ نشر خودبه‌خودی نقاط کوآنتومی کلوئیدی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 53-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12462

451

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 21-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.12602

452

طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 43-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12355

453

طراحی و ساخت حسگر اپتیکی رطوبت بر پایه رشد میکرو/ نانومیله‌های ZnO روی تار نوری سونش داده‌شده

دوره 5، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 9-17
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.11711

454

عملکرد هیبریدهای چغندرقند در سطوح مختلف آلودگی به بیماری ریزومانیا

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12053

455

عنوان: آیا بازسازی اجتماعی و فرهنگی وظیفه مدرسه است؟ (بررسی تحلیلی دیدگاه باسازی گرایان اجتماعی)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2016.13828

456

فقر چند بعدی خانوارهای دارای کودک در استان کرمان با بکارگیری رویکرد نسلی: 1392-1363

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 35-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12518

457

«فلسفه برای کودکان» و مهارت حل مسئله اجتماعی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2016.12133

458

فهرست مندرجات

دوره 23، شماره 17، بهار 1395
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.12411

459

کارایی کاربرد حشره‌کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 37-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12131

460

کاربرد انعکاس گراپتولیت و کیتینوزوا در تعیین پختگی سازند های پالئوزوئیک زیرین ناحیه بندرعباس

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 35-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12633

461

کاربرد شبکه‌های بیزین و برنامه‌ریزی ژنتیک در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 213-223
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12509

462

کاربرد شبکه‌های عصبی بیزین، ماشین بردار پشتیبان و برنامه‌ریزی بیان ژنی در تحلیل بارش – رواناب ماهانه (مطالعه موردی:رودخانه کاکارضا)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 125-138
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12117

463

کاربرد شبکۀ عصبی مصنوعی در پیش‌بینی جریان وجوه نقد آتی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 63-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12725

464

کاربرد همزمان معادله‌های گرین-آمپت و سنت- ونانت در تأثیر تلفات نفوذ بر روندیابی سیل در رودخانه‌ها

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-153
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12019

465

کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 47-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.12532

466

کانی‌سازی و مغناطیس‌سنجی زمینی به منظور اکتشاف ذخایر معدنی و تعیین گسترش عمقی کانی-سازی در محدوده معدن فیروزه نیشابور، استان خراسان رضوی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 86-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12392

467

کنترل پدیده‌ی فرسایش در محل تلاقی رودخانه ها

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12339

468

گزارشی از قارچ های ماکروسکوپی چوبزی غیر آگاریک در استان همدان (راسته‌های Hymenochaetales، Polyporales، Russulales)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-12
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11974

469

محاسبات ابتدا به ساکن خواص ساختاری،گذار فاز،خواص فونونی وخواص ترمودینامیکی AlAs

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 59-65
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12441

470

محاسبه شاخص فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12368

471

محاسبه مرز کارای مدل دوسطحی خطی چندهدفه

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 25-45
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12027

472

مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 69-90
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.12579

473

مدل رشد تومور جامد بدون رگ بر اساس چرخه سلولی با استفاده از اتوماتای سلولی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 55-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12996

474

مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیت مرزی، دشواری‌های بین‌فردی و اعتیاد به اینترنت

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 113-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2017.12583

475

مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 93-119
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12371

476

مدل سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک های مختلف مناطق نیمه خشک

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 181-192
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12506

477

مدل‌سازی برخی خواص حرارتی و فیزیکی مغز بادام در خشک‌کن خلائی مادون قرمز با پیش‌تیمار میکروویو

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 21-37
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.12272

478

مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 137-154
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11801

479

مدل‌سازی عصبی پیش‌بینی نسبت رطوبت ورقه سیب‌زمینی در خشک‌کن خلائی- تابشی

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 39-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.12273

480

مدهای فونونی نوری در بلور BaWO4

دوره 6، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 49-55
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12088

481

مشارکت به مثابه حفظ حیثیت در مقابل "دیگری" (مطالعه فرایند و ساختار مشارکت در تجربه آبرسانی دهستان زِلان)

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 83-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12200

482

مشخصه یابی و بررسی خواص اپتیکی نانوپودر تلوراید کادمیم سنتز شده به روش هیدروترمال

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 73-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12443

483

مطالعه اثر تنش‌های شوری و خشکی روی برخی مؤلفه‌های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در اهواز

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.11830

484

مطالعه اثر ژل آلوئه‌ورا بر سلو‌ل‌های بتای پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1395

485

مطالعه آزمایشگاهی سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکی تحت تأثیر پوشش گیاهی

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 155-166
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12020

486

مطالعه ایزوتوپی نفت مخازن گروه بنگستان در برخی از میادین دشت آبادان، جنوب غرب ایران

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 77-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12391

487

مطالعه بیکاری از نگاه بیکاران روستایی و پیامدهای آن (مطالعه موردی: روستای حسن‌آباد در شهرستان دلفان)

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 73-102
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12520

488

مطالعه تحلیلی ترابرد الکترونی یک چندپار پلی پارافنیلن در تقریب همسایه دوم

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 37-41
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12460

489

مطالعه ترجیحات روش شناختی پژوهشگران حوزه مدیریت آموزشی در ایران و غرب و آینده روش شناسی پژوهش در آن

دوره 22، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 55-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.12044.1261

490

مطالعه رابطه عوامل اجتماعی ـ فرهنگی با نگرش نسبت به حق‌النّاس (مطالعه موردی: جوانان 29-18 سال شهر شیراز)

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 77-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12379

491

مطالعه سینیتیک و الگوهای هم‌دمای جذب کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی توسط نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 97-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12499

492

مطالعه عددی اثر موقعیت آبشکن T شکل بر قدرت جریان ثانویه با استفاده از نرم افزار SSIIM

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 165-175
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11803

493

مطالعه عددی الگوی جریان در کانال قوسی تحت تأثیر تغییرات پارامتر U/Uc با استفاده از نرم افزار Flow-3D

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-81
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12013

494

مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی روند ترمیم زخم پوستی، در حضور ترکیب گیاهی هربالین در موش‌های صحرایی نر بالغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1395

495

مطالعه محاسباتی و نظری خواص الکترونی، اسپکتروسکوپی و شیمیایی نانوخوشه های (ZnO)n (n≤4)

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 11-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12472

496

مطالعه محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی لالی، کارون و مسجد سلیمان

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 98-113
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2016.12149

497

مطالعه هیستولوژیک و هیستومتریک غده پروستات موش صحرایی به دنبال تجویز عصاره‌ی آبی ریشه گزنه (Urtica dioica)

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pgjbs.2016.11982

498

مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 39-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.12653

499

مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی انفرادی و بازی‌درمانی همراه با خانواده‌درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه

دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 23-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12575

500

مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر علائم افسردگی و کنترل فکر در مبتلایان به اختلال استرس پس‌آسیبی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.20734.1027

501

مقایسه اثر پیشگیری کنند‌گی ال کارنیتین بر روی زخم معده القاء شده به وسیله اتانول و ایندومتاسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1395

502

مقایسه الگوریتم سبال با مدل SWAP و روش های محاسباتی جهت تعیین تبخیر و تعرق

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12341

503

مقایسه دو زیر مجموعه از خانواده توزیعهای بتا-G با دو زیر مجموعه از خانواده توزیعهای زگرافوس-بالاکریشنان-G به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12303

504

مقایسه‌ی روش‌های تلفیق آب شور و غیر شور در کشت سورگوم علوفه‌ای و توزیع شوری در نیمرخ خاک

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 167-179
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.12021

505

مقایسه روش‏های زیستی و شیمیایی در پالایش یک خاک آلوده به نفت خام

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 111-124
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2016.11669

506

مقایسه روش‌های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع (مطالعه موردی: ارومیه)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 75-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11794

507

مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA ژنومی از گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 105-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12050

508

مقایسه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد دارای نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.18446.1022

509

مقایسه علایم اختلالات برونی‌سازی شده (بیش‌فعالی-کاستی توجه، بی‌اعتنایی/ نافرمانی مقابله‌ای و سلوک) در کودکان بی‌سرپرست و دو والد

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.16502.1004

510

مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.12531

511

مقایسه‌ی‌ کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-58
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2018.21711.1030

512

مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول راهنمایی شهرستان یزد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 87-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.12529

513

مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-26

514

مقایسه نیم‌رخ روانی زنان قربانی همسر آزاری مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی قانونی و زنان عادی خراسان جنوبی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 15-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.12533

515

موفقیت شغلی ذهنی و عینی: نقش معنویت، شخصیت و آرزوهای شغلی

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 23-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2016.12566

516

نااطمینانی نسبت به سیاست‏های پولی و آثار اقتصادی آن: ترکیب رهیافت‏های GARCH و VAR

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-96
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2016.12327

517

نانو حسگر زیستی جدید جهت تشخیص و اندازه‌گیری L- سیستئین بر پایه الکترود سرامیک کربنی اصلاح یافته با نانوذرات طلا

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 87-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12465

518

نظریه‌ی ترکیبات اطلاعات: عمق و گستره‌ی (ابعاد شناختی و کاربردی) اطلاعات در ترکیبات اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1394

519

نقش پوشش‌دهی خوشه و ترکیبات ضد تعرق بر کنترل عارضه خشکیدگی خوشه‌ی خرمای رقم مضافتی

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-64
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12041

520

نقش تعدیل‌کننده هوش هیجانی در رابطه با اثر آمادگی برای اعتیاد بر مصرف مواد

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jacp.2017.13198

521

نقش رسانه‌های مجازی در تغییرات ارزش‌های اجتماعی با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی تلگرام و فیس‌بوک

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 123-148
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12381

522

نقش رویه‌های حسابداری بر کیفیت افشاء و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 10، بهار 1395، صفحه 41-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiar.2016.12733

523

نقش میانجی اضطراب و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی منفی و اهمال‌کاری

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 73-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/psy.2016.12358

524

نگرشی بر تجزیه و تحلیل مدلهای ریاضی در پیشگیری و زوال تومورهای سرطانی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jamm.2016.12026

525

همگرایی و واگرایی هویت‌های ملی، مذهبی و جهانی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان)

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 111-138
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/qjsd.2016.12201

526

هنجاریابی ابزار ارزیابی بلادرنگ مهارتهای سواد اطلاعاتی (تریلز) در دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1394

527

هنجاریابی و اعتباریابی پرسشنامه نقش تیمی بلبین در کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 71-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jiops.2018.23570.1060

528

واسنجی پارامترهای حاکم بر مدل شیونو و نایت بمنظور تخمین تنش برشی در کانال‌های ذوزنقه‌ای

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 189-201
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2016.11805

529

واکاوی کارکردهای رشته فلسفه تعلیم و تربیت از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران: تحلیل مضمون

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 107-130
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.10771.1110

530

واکاوی مفهوم” مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان“ از دیدگاه والدین و معلمان

دوره 22، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 21-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2017.12529.1318

531

واکنش ارقام کلزا به جدایه ویروس موزاییک کلم گل و آلودگی همزمان با جدایه های ویروس موزاییک شلغم و موزاییک کلم گل در شرایط گلخانه

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 71-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.12396

532

وراثت‌پذیری و هتروزیس صفات در لاین‌ها و ترکیبات سینگل کراس ذرت شیرین (Zea mays L.)

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 103-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppd.2016.12045

533

ویژگی های زیستی و پارامترهای دموگرافیک کفشدوزک(Col.: Coccinellidae) Nephus arcuatus روی شپشک آرد آلود پنبه(Hem.: Pseudococcidae) Phenacoccus solenopsis در دماهای مختلف

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-84
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2016.11957

534

ویژگی‌های ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک ZnS تهیه شده به دو روش متفاوت PVD و اسپری پایرولیزیز

دوره 6، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 15-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jrmbs.2016.12085


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.