تعداد مقالات: 323

1

Appraising Iranian L2 Classroom Discourse Contents From the Critical Pedagogy Perspective

دوره 3، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 62-80

2

A Sociopragmatic Study of the Offer Speech Act in Persian

دوره 3، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 110-129

3

Barthes et « Le “ milieu ” de notre vie »

دوره 3، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 27-42

4

Consciousness-Raising Through Written Corrective Feedback: The Case of Marked Third Person -s

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 49-66

5

« École de 1650 », une école préclassique ?

دوره 3، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 59-74

6

Enseignement de la lecture des textes littéraires, pratiques de base

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 5-21

7

E-politeness in Iranian English Electronic Requests to the Faculty

دوره 3، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 3-24

8

Etude comparée de la mémoire involontaire chez Chateaubriand et Nerval

دوره 3، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 75-84

9

Étude de la dimension tensive de l’énonciation dans Un homme qui dort de Georges Perec

دوره 3، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 43-58

10

Evaluating Passages 1 and First Certificate Textbooks: A Discourse Perspective

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 82-106

11

Evaluative Strategies in Iranian and International Research Article Introductions: Assessment of Academic Writing

دوره 3، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 81-109

12

Exploring the Relationship Between Modality and Readability Across Different Text Types

دوره 3، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 44-61

13

Fidélité aux registres de langue dans la traduction Etude comparative de Mort à crédit de Céline avec sa traduction en persan

دوره 3، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 5-25

14

Investigating the Efficiency of Two Writing Strategies Among Iranian EFL Learners: Translated Writing vs. Reading to Write

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 67-81

15

Janus-Faced Madness in Bessie Head’s A Question of Power

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 135-150

16

Language Learning Strategy Use and Instruction for the Iranian Junior High School EFL Learners: A Mixed Methods Approach

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 107-134

17

La notion de la « naissance spirituelle» à travers la poésie de Mawlânâ Djalâl-ud-Dîn Mohammad Rûmi

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 39-52

18

La Nouvelle Autobiographie Etude des mécanismes de l’ambigüité A travers Le Miroir qui revient d’Alain Robbe-Grillet

دوره 3، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 113-136

19

La poétique de la nature chez Colette; Le cas d’étude: Sido

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 53-70

20

La télévision grand public dans le cours de langue

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 111-131

21

Le Nouveau Roman et son équivalent en Iran, convergences et divergences

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 23-37

22

Les concepts phénoménologiques dans la poésie de Sohrab Sepehri

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 89-109

23

Le sésame d'Ali Baba; Étude titrologique de La Place vide de Solouch de Mahmoud Dowlatâbâdi

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 133-147

24

L’étude du thème du « regard » dans la poésie de Paul Éluard

دوره 3، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 85-95

25

L’hybridité citative dans Le Fou d’Elsa d’Aragon

دوره 3، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 97-112

26

Madame de Sévigné, une femme avant-gardiste

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 71-87

27

Nader and Simin—A Separation: A Deconstructive Reading

دوره 3، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 130-141

28

On the Relationship Between L2 Literacy (Reading and Writing) and Identity Processing Styles of Iranian Advanced EFL Learners

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 2-22

29

P-فضاها و ویژگی آرتین ریس

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 61-76

30

Qualitative and Quantitative Examination of Text Type Readabilities: A Comparative Analysis

دوره 3، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 23-48

31

Relationship Between Iranian L2 Learners’ Multiple Intelligences and Language Learning Strategies

دوره 3، شماره 1، تابستان 2012، صفحه 25-43

32

اثرات جنبی چند پاد آفت و عصاره گیاهی بر پارامترهای بیولوژیکی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) پس از تیمار تخم و لارو سن سه در شرایط آزمایشگاهی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-18

33

اثرات خاک تیمار شده با اسید بوریک روی مرگ و میر، فعالیت های تونل زنی و تغذیه‌ای موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-39

34

اثرات روش های کاشت و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

دوره 34، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 89-98

35

اثرات شوری آب آبیاری، نیتروژن و محلول‌پاشی با کلرورکلسیم بر عملکرد و شاخص-های رشد گیاه فلفل (Capsicum annuum L.)

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 69-84

36

اثر ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف (عدالت)

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 159-176

37

اثربخشی آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت زوج‌ها

دوره 1، شماره‌ی 2، زمستان 1390، صفحه 17-30

38

اثر بخشی آموزش کسب معنا بر حیطه‌های کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیاز ویژه

دوره 2، شماره‌ی 1، تابستان 1391، صفحه 19-34

39

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ A و استرس شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 175-198

40

اثربخشی درمان شناختی–رفتاری گروهی بر بهبود کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی منتشر

دوره 1، شماره‌ی 2، زمستان 1390، صفحه 31-50

41

اثربخشی "زوج ‌درمانی گروهی کوتاه مدت"، "درمان سنتی" و "دارودرمانی" بر سازگاری زناشویی مردان مبتلا به سوء مصرف مواد

دوره 1، شماره‌ی 2، زمستان 1390، صفحه 1-16

42

اثر پرتو فرا بنفش بر کیفیت میوه و عمر انباری دو رقم سیب

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 53-63

43

اثر تخم کشی اسانس دو گونه اکالیپتوس روی کنه تارتن دولکه ای Koch Tetranychus urticae

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 13-25

44

اثر تراکم بوته بر عملکرد بلال و پروتئین علوفه چهار هیبرید ذرت شیرین در یاسوج

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 77-84

45

اثر تردد ماشین‌های برداشت بر فشردگی خاک‌های مزارع نیشکر جنوب غربی خوزستان

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-14

46

اثر توسعه اینترنت بر تجارت بین‌الملل خدمات

دوره 9، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 127-147
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12287

47

اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 19-42

48

اثر روش‌های مختلف مدیریت در مزارع سرمازده نیشکر (.Soccharum officinarum L)

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-11

49

اثر روش‌های مدیریت تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر عملکرد کمّی و کیفی نیشکر در خوزستان

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 55-68

50

اثر کاربرد بالشتک‌های آزاد کننده گاز دی‌اکسید گوگرد بر کنترل پوسیدگی و خصوصیات کیفی پس از برداشت میوه گوجه‌فرنگی رقم چف

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 65-76

51

اثر کشت مخلوط ارقام سویا بر اجزای عملکرد، عملکرد و خصوصیات کیفی آن تحت شرایط آب و هوایی شهرستان قائم شهر

دوره 34، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 13-25

52

اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 119-136

53

اثر محلول پاشی روی و منگنز بر عملکرد و اجزائ عملکرد دو هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 41-54

54

اثر محلول پاشی نیتروژن، بور و روی بر تشکیل میوه، عملکرد و کیفیت میوه خرمای رقم سایر (استعمران)

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 12-22

55

اثر مدیریت آب شور طی دوره رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای و پروفیل شوری خاک

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 11-18

56

اثر نوسانات موقت و پایدار درآمد خانوار بر طلاق در ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 61-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12286

57

ارائه ی یک الگوی پیشنهادی برای وب سایت ویژه بزرگسالان نوسواد

دوره 19، 9، بهار و تابستان، بهار 1391، صفحه 21-36

58

ارائه ی یک مدل ترکیبی برای پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-17
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10571

59

ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 227-244

60

ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان)

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 97-114

61

ارزیابی آزمایشگاهی پوشش‌های مصنوعی زهکش‌های زیر زمینی تولید شده در داخل کشور و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-79

62

ارزیابی تحمل به ماندابی ژنوتیپ‎های گندم (Triticum aestivum L.) در مرحله ساقه رفتن بر اساس شاخص‎های تحمل و حساسیت به تنش ماندابی

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 117-128

63

ارزیابی سناریوهای متفاوت کم آبیاری و تعیین هیدرومدول و سطح بهینه الگوی کشت در شرایط کم آبیاری

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 91-106

64

ارزیابی سه مدل EVALUE، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-10

65

ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 1-18

66

ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10564

67

ارزیابی کاهش عملکرد کلزا (Brassica napus L. ) و تفکیک میزان تاثیر عوامل موثر بر آن در کشت‌های تاخیری

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-25

68

ارزیابی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 23-32

69

ارزیابی مقاومت آنتی زنوزی ارقام خیارCucumis sativus L. نسبت به مگس مینوز سبزیجات Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae)

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 53-64

70

ارزیابی مقاومت توده های مختلف چغندرقند نسبت به نماتد سیست چغندرقند (Schmidt (Heterodera schachtii

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 31-43

71

ارزیابی واکنش برخی از ژنوتیپ های گندم بومی ایران در برابر نژاد جدید زنگ ساقه در مرحله گیاهچه ای

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 69-82

72

استفاده از توزیع چهار پارامتری کاپا در تخمین شاخص بارندگی استاندارد شده

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 21-31

73

استنباط بیزی از توزیع نمایی دوپارامتری در سانسور هیبرید نوع اول

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-26

74

اصل استقلال و بی‌طرفی در داوری تجاری بین المللی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-24

75

آگاهی از مفهوم مرگ و افسردگی در کودکان

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 101-118

76

الگوهای ارتباطی در گونه‌های مختلف خانواده در مدل بافت‏نگر فرایند و محتوای خانواده

دوره 1، شماره‌ی 2، زمستان 1390، صفحه 119-134

77

الگوهای تغییرات مکانی و پهنه‌بندی زمین آماری نیترات و فسفات در آب زیرزمینی دشت شهرکرد

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 103-112

78

آلودگی مرتبط باشورابه های نفتی وحذف بیولوژیکی آرسنیک در چشمه‌های گرو (منطقه مسجدسلیمان،استان خوزستان)

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 83-93

79

اماره قانونی در حقوق کیفری

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 143-181

80

برآورد اثرات سرمایه‌های انسانی، فیزیکی و اجتماعی بر بهره‌وری کل عوامل تولید (مطالعه موردی کشور ایران)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 107-125
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12283

81

برآورد کیفیت آب رودخانه کارون محدوده اهواز توسط داده‌های زمینی، طیف‌سنج فیلداسپک3 و داده‌های فراطیفی سنجنده هایپریون

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 98-108

82

بررسی آب‌زمین‌شیمی و منشا فلزات بالقوه سمی(Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Ni) در رودخانه زاینده‌رود

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 82-97

83

بررسی ابعاد توانمند سازی نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی (موردکاوی یکی از سازمان‌های مورد مطالعه ایران)

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 75-96

84

بررسی اثرات سیاست های حمایتی بر کاهش فقر در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 153-171

85

بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره ‏وری کل عوامل تولید در گروه منتخب کشورهای اسلامی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 129-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10569

86

بررسی اثر پرتو فرا بنفش روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه فلفل قلمی (Capsicum longum)

دوره 34، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 27-40

87

بررسی اثر تاریخ های مختلف کشت و روش‌های مختلف تغذیه ای (شیمیایی و آلی) بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه خار مریم Silybum marianum L.) Gaertn )

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 129-143

88

بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران: با تأکید بر تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 71-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10588

89

بررسی اثر دمای بازپخت بر روی ویژگی¬های ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی منگنایت La0.9Sr0.1MnO3

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 35-41

90

بررسی اثر دمای تکلیس در ایجاد خاصیت فرومغناطیسی در ذرات بسیار ریز ابررسانای دمای بالای HoBa2Cu3O7-δ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 25-33

91

بررسی اثر رشد تجارت بر رشد توسعه ی ‌انسانی در کشورهای منتخب آسیایی: رهیافت داده‌های تابلویی

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10587

92

بررسی اثر ژن ها و تهیه نقشه پیوستگی در جمعیت برنج ایرانی حاصل از تلاقی ارقام غریب × خزر

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 29-52

93

بررسی اثر سازند گچساران بر سبک چین خوردگی واحد‌های سنگی پوشاننده آن در محدوده‌ی میدان‌های نفتی لالی، پاپیله و زیلایی، کمربند زاگرس چین خورده- رانده

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 71-81

94

بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد برنج در شرایط تنش آبی

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-88

95

بررسی اثر فرمولاسیون‌های قارچ Beauveria bassianaبا روغن های گیاهی مختلف و ترکیب شیمیایی آن‌ها بر قدرت کشندگی آن در جمعیت شپشه داندانه دار Oryzaephilus surinaemensis در شرایط تغذیه از خرما

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 45-57

96

بررسی اثر فشار جزئی اکسیژن بر تشکیل ریخت‌های مختلف نانوساختارهای اکسید روی ساخته‌شده با پلاسمای DC

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 10-18

97

بررسی ارتباط بین خلاقیت و عملکرد تحصیلی با بازی‌های رایانه‌ای در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی شهر اهواز

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 171-192

98

بررسی ارتباط صفات موثر بر عملکرد ریشه و عیارقند در ژنوتیپ های اتایپ چغندرقند برای کشت پائیزه

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 115-135

99

بررسی ارتباط میان بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 113-131
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10590

100

بررسی آزمایشگاهی اثر بستر زبر بر عمق مزدوج نسبی پرش هیدرولیکی بر روی شیب معکوس

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 89-101

101

بررسی آزمایشگا‌هی تأثیر دانه‌بندی و وجود سازه‌های متقاطع بر عمق چاله‌ آبشستگی کناره رودخانه‌ها ناشی از فرسایش نشتی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 83-93

102

بررسی آزمایشگاهی تاثیر وجود ذرات غیر یکنواخت رسوبی برروی پیشروی و شکل دلتا در جریان ماندگار و غیر ماندگار

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 107-120

103

بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان غلیظ بر روی سطوح زبر

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 101-109

104

بررسی الگوی دگرشکلی با استفاده از تحلیل استرین نهایی و عدد تاوایی جنبش شناختی در پهنه دگرشکل شده چشمه سفید، کمربند دگرگونی سنندج-سیرجان

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 20-26

105

بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط بادام زمینی و هیبرید های ذرت در منطقه آستانه اشرفیه

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 69-80

106

بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 139-174

107

بررسی بعضی از خواص نیم‌فلزی ترکیب CrAs در راستای (001) منتهی به Cr و As

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-9

108

بررسی پارامترهای مؤثر بر ضریب حمل رسوب بدنه جریان های غلیظ رسوبی در شرایط غلظت کمتر از ظرفیت حمل

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 33-40

109

بررسی تأثیر تراکم بر تعداد و نوع منافذ فعال در هدایت آب یک خاک لوم با استفاده از دستگاه نفوذسنج صفحه ای

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 61-70

110

بررسی تاثیر روشهای مختلف حاصلخیزی خاک بر تعدادی از ویژگی های کمی و کیفی گیاه کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L) در شرایط گلخانه

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 71-90

111

بررسی تأثیرسازه‌های عرضی بر روی پهنه سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 37-46

112

بررسی تاثیر مخلوط‌های مختلف بیواتانول- بنزین بر مشخصه‌های عملکردی موتور اشتعال جرقه‌ای

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 97-105

113

بررسی تاثیر نامتقارن ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12290

114

بررسی تأثیر هینوکیتیول، پاکلوبوترازول، اسید آبسزیک، نفتالین استیک اسید و تیدیازرون بر میزان باززایی ریزوم آلسترومریا تحت شرایط درون شیشه ای

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 81-90

115

بررسی تحلیلی شرایط حق دفاع مشروع با تاکید بر اقدامات مسلحانه دولت ها علیه حملات گروه های تروریستی بین‌المللی

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 67-93

116

بررسی تحلیلی مبانی معرفت شناختی نهاد امور پرورشی در آموزش و پرورش ایران

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 7-30

117

بررسی تحمل به شوری گیاه توت روباه (Poterium sanguisorba) از طریق برخی خصوصیات فیزیولوژیکی

دوره 34، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-12

118

بررسی تصمیم به اشتغال و تحصیل کودکان کار در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-89
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12292

119

بررسی تغییرات جمعیت شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis Newstead روی خرزهره و نارنج در منطقه شیراز و نقش عوامل موثردر کاهش جمعیت آن

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 47-58

120

بررسی تنوع ژنتیکی گونه های گندم وحشی با استفاده از صفات مورفولوژیک

دوره 34، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 41-55

121

بررسی خصوصیات فیزیکی رسوبات همیشه مستغرق مخزن سد دز با استفاده از اندازه‌گیری میدانی و روش‌های تجربی

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-67

122

بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد سه گونه اسفرزه اواتا، اسفرزه پسیلیوم و بارهنگ کبیر در شرایط تنش شوری

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 27-39

123

بررسی خواص گسیل میدانی آرایه‌ی نانو‌سیم‌های اکسید روی آلاییده شده با طلا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 19-24

124

بررسی رابطه مورد خشونت قرار گرفتن با ویژگی‌های روانشناختی در زنان شهرستان زاهدان

دوره 2، شماره‌ی 1، تابستان 1391، صفحه 35-48

125

بررسی زیست محیطی پسماندهای حفاری: مطالعه موردی پسماندهای چاه شماره 449 میدان نفتی اهواز

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 100-110

126

بررسی سازگاری درختان زیتون ارقام زرد و روغنی در مناطق مختلف استان کرمانشاه

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 103-115

127

بررسی سیر تکامل بصری تمدن عیلامی از منظر تجسمی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 51-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2012.12898

128

بررسی علل افزایش سطح ایستایی در منطقه بهبهان(مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان -بهبهان)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 74-79

129

بررسی عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌کننده و غیرتنظیم‌کننده فشار در فشار و دماهای مختلف

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 27-35

130

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 61-78

131

بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-18

132

بررسی فرسودگی شغلی و رابطه آن با متغیرهای جمعیتشناختی در کتابداران دانشگاهی اصفهان

دوره 19، 9، بهار و تابستان، بهار 1391، صفحه 67-84

133

بررسی فعالیت حشره کشی اسانس گیاهان نعنا Mentha arvensis و پونه Mentha pulegium علیه سوسک 4 لکه ای حبوبات Callosobruchus maculatus

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-11

134

بررسی قابلیت پارامتر Cprecip در منظور کردن اثر برف بر پیش بینی دبی روزانه رودخانه به وسیله شبکه عصبی و شبکه عصبی فازی

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 83-92

135

بررسی کارایی و سطوح مناسب ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهری در جذب عناصر غذایی و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 85-96

136

بررسی کاربرد آنالیز موجک در پیش بینی دبی رودخانه

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 73-81

137

بررسی کاریوتایپ و سطوح پلوئیدی برخی از ژنوتیپ های گل نرگس بومی و غیر بومی ایران

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 13-27

138

بررسی کاشت بذر و گیاهچه گندم و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-101

139

بررسی کانی‌شناسی و زمین‌شیمی معدن بنتونیت چاه گلستان سرایان، خراسان جنوبی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 69-79

140

بررسی میزان تحقق اهداف اخلاقی و رابطه‌ی آن با قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر بندرعباس

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 31-50

141

بررسی مناسب ترین روش و زمان پیوند درخت کُنار (.Ziziphus spina-christi L) در منطقه‌ی اهواز

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 81-86

142

بررسی مناسب‌ترین واحد و فضای نمونه‌گیری از جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای .Koch Tetranychus urticae در مزارع لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.)در شمال استان لرستان

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 33-46

143

بررسی مناطق دارای پتانسیل مواد اولیه آجر به منظور رفع مشکلات زیست محیطی در استان اصفهان

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 41-58

144

بررسی ناپایداری صادرات بخش کشاورزی ایران با رویکرد مارکف سوئیچینگ

دوره 9، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 87-105
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12285

145

بررسی نقش راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های اسنادی به عنوان پیش‌بین‌های افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 99-116

146

بررسی نقش قانون تفکیک و افراز در ساختار فیزیکی شهر یزد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 129-150

147

بررسی و آسیب شناسی نظام آموزشی سازمان‌ها و تعامل آن با استعداد کارآفرینی شاغلین

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-106

148

بررسی واکنش ارقام سویا نسبت به تغییرات تاریخ کاشت در شرایط شمال خوزستان

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 23-41

149

بررسی واکنش های جذبی آفت کش لیندین در رسوبات رودخانه ی کارون (بازه اهواز-خرمشهر)

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 55-68

150

بررسی واکنش‏ های متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بورس تهران

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10586

151

بررسی و نقد نگاشت سوّم سند برنامه‌ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایده‌ی جهان- محلی شدن رابرتسون

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 5-22

152

بهینه سازی روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات دیفرانسیل از مرتبه کسری

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-45

153

بهینه سازی قاعده جیره بندی در سدهای مخزنی از طریق اتصال الگوریتم ژنتیک به یک مدل شبیه ساز

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 41-50

154

پتانسیل‌یابی منابع آب زیر‌زمینی با تلفیق سنجش از دور و GIS به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تاقدیس کمستان استان خوزستان

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 11-20

155

پتانسیل یابی منابع زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی در مقیاس 1:250000 با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در محیط GIS

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 105-116

156

پتروگرافی و زمین شیمی سنگ‌های مافیک و حدواسط جنوب مجموعه نفوذی الوند، منطقه آرتیمان (شمال تویسرکان)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 30-46

157

پراکنش ویروس موزاییک آرابیس (ArMV) در تاکستان ها و رز کاری های استان های آذربایجان غربی و شرقی

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 59-74

158

پست مدرنیسم یا نئورمانتیسیسم

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 41-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2012.12897

159

پیش بینی روند رسوب گذاری در مخزن سد جیرف با استفاده از مدل GSTAR3

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-10

160

پیش‌بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از شبکه عصبی- موجکی و مقایسه آن با مدل عددی MODFLOW

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 47-58

161

پهنه بندی خطر وقوع فروچاله با استفاده از رگرسیون چند متغیره، مطالعه موردی: فروچاله های ریزشی دشت جابر، استان ایلام

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 53-62

162

پهنه بندی شوری خاک و ارزیابی ریسک شوری در منطقه میانکنگی (سیستان) با استفاده از روش های زمین آماری

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 49-60

163

تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد درس علوم تجربی در دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی اهواز

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 67-82

164

تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 199-226

165

تأثیر آموزش مؤثر هنر در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 47-66

166

تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 63-80

167

تأثیر بازآموزی اسنادی بر عملکرد حل مسأله‌ی ریاضی دانش‌آموزان پسر دارای ناتوانی ریاضی

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 115-130

168

تأثیر تاریخ کاشت بر مراحل نموی و صفات کیفی چهار رقم کلزای پاییزه در یاسوج

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-113

169

تأثیر تراکم و تاریخ کاشت بر شاخص‌های فیزیولو‍‍ژیک گل گلایول (.Gladiolus grandiflorus L) رقم کلوئه

دوره 34، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 73-87

170

تأثیر تغییر دما بر هدایت روزنه ای و غلظت کلروفیل در گندم

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 39-52

171

تأثیر تیمارهای اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین بر کیفیت گل های شاخه بریده‌ی سوسن (Liliium hybrid)، رقم های ناوونا (Navona) و سب دازل (Ceb Dazzle)

دوره 34، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 57-72

172

تأثیر تنوع ترکیبات یونی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 103-115

173

تاثیر چند جدایه ایرانی قارچ (Fungi: Ascomycota) ((Vuillemin Beauveria bassiana روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hom.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 83-91

174

تأثیر درجه حرارت‌، غلظت و زمان بر کارآیی نماتود بیمارگر Steinernema feltiae علیه سوسک آرد Tribolium confusum در شرایط آزمایشگاهی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-45

175

تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه و نشانه‌های آن در دانشجویان

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 63-80

176

تاثیر درمان شناختی رفتاری بر افزایش مؤلفه‌های سازگاری زناشویی در مبتلایان به واژینیسموس

دوره 2، شماره‌ی 1، تابستان 1391، صفحه 49-62

177

تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 177-198

178

تأثیر سطوح مختلف پتاسیم و کلسیم بر رشد، غلظت عناصر غذایی و عملکرد گل بریده رز (.Rosa hybrida L) رقم وندتا

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 15-26

179

تأثیر کاربرد پس از برداشت کیتوسان بر رشد قارچی و کیفیت انگور ریش‌بابای قرمز در طی انبارمانی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 91-101

180

تاثیر کشت درون محلول غذایی در عکس‌العمل روزنه‌های هوایی به تنش خشکی در گیاه برگ‌ بیدی پرورش ‌یافته در شرایط رطوبت نسبی بالا

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 117-127

181

تأثیر کمپوست زباله‌ شهری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت شیرین

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 43-54

182

تأثیر محلول پاشی برگی کودهای اوره و سولفات روی بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه ی انار رقم رباب نی‌ریز Punica granatum L. cv. ‘Rabab-e-Neyriz’

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 67-80

183

تاثیر مراحل مختلف سنی شته Aphis fabae Scopoli روی برخی از ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Marshall)

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 83-94

184

تأملی در معنا و مفهوم سنت و آموزش هنر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 9-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2012.12893

185

تبررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری جداره کانال بر روی الگوی جریان در قوس 90 درجه تند

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 47-57

186

تجزیه بای‌پلات صفات تعدادی از ژنوتیپ‌های پاییزه کلزا (.Brassica napus L) در شرایط آبیاری و تنش خشکی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-16

187

تحریک تولید برخی ترکیبات دفاعی علیه نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica به وسیله اسید سالیسیلیک در گیاه گوجه فرنگی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-12

188

تحلیل استنادی و ترسیم نقشه بروندادی علمی مدل پذیرش فناوری در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 1989 - 2011

دوره 19، 9، بهار و تابستان، بهار 1391، صفحه 53-66

189

تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی در حوادث دو جانبه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 105-128

190

تحلیلی بر “سه گانه های” دوگانه ی عکاسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 23-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2012.12894

191

تحلیل بزه‌دیده‌شناختیِ قاچاق زنان‌و‌کودکان: با نگاهی به ملاک‌های بین‌المللی و مقررات ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 35-66

192

تحلیل ترمودینامیک و سینوپتیکی سیلاب‌های لحظه‌ای مناطق خشک (حوضه زاینده رود)

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 59-68

193

تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه های استان آذربایجان شرقی

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 71-82

194

تحلیل سیستم های کارست سازندهای آسماری و ایلام – سروک در جنوب غرب ایذه

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 94-104

195

تحلیل علّیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی با تاکید بر ناهمسانی رفتار در داده‌های تابلویی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 45-65
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12299

196

تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب با استفاده از روش گشتاورهای خطی بر اساس تحلیل خوشه‌بندی در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 95-106

197

تحلیل مقادیر حد دبی حوضه های کوهستانی (مطالعه موردی: ایستگاه ارمند)

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 93-100

198

تخصیص بهینه‌ی بودجه‌ی آموزشی به دانشکده‌ها در راستای بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی ایران: رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 131-150

199

تخمین خورند سیمان پرده آب‌بند با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 32-43

200

تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره‌ی دبیرستان

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 81-98

201

تعیین اولویت های سرمایه‌گذاری بخش صنعت در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری دراستان بوشهر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 21-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12293

202

تعیین بهترین ترکیب تله و ماده جلب کننده جهت شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) در یک باغ انار در شیراز

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 46-60

203

تعیین تاریخ تشکیل سوخ و آنالیز رشد برخی از توده های بومی پیاز در شرایط اقلیمی کرج

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-14

204

تعیین حداکثر شدت بارش طراحی با استفاده از روش تلفیقی تئوری فرکتال و توزیع احتمالاتی مقادیر حدی تعمیم یافته

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 83-90

205

تعیین رابطه بین سبک تصمیم‌گیری، سبک رهبری و اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی به منظور ارایه‌ی یک مدل مناسب برای آموزش و پرورش شهر اصفهان

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 239-254

206

تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 41-60

207

تعیین محدوده احکام مواد 22 و 24 قانون ثبت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 151-170

208

تعیین مسیر بهینه ی مالیات ها در جهت کاهش وابستگی بودجه ی دولت به درآمدهای نفتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 87-111
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10589

209

تعیین منشأ عناصر در خاک‌های اطراف کوره ذوب مس خاتون‌آباد، غرب استان کرمان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 17-29

210

تغییرات فصلی و توزیع فضایی جمعیت سفید بالک پنبه Bemisia tabaci روی خیار پاییزه در منطقه ملاثانی- استان خوزستان

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 73-85

211

توسعه راهبرد مدیریت ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Walk) در مزارع کشاورزان در استان مازندران

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 61-68

212

تولید، بیکاری و قانون اوکان: شواهدی از استان‌های کشور

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 19-35
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10572

213

تولید کربن فعال نی به منظور حذف کل جامدات محلول از آب آبیاری

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 13-19

214

جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 97-114

215

جایگاه نیروی مؤنث در اساطیر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 29-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2012.12896

216

جامعه‏ شناسی حقوق بین‏الملل: فراخوانی به مطالعه قواعد بین‌المللی در چارچوب بافت اجتماعی آنها

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 183-266

217

جرم انگاری استفاده غیر مجاز از عناوین علمی؛ گامی مهم اما دیرهنگام

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 117-142

218

جنبه‌های مغفول روانشناختی جنایات علیه اشخاص برای حمایت از بزه‌دیدگان در قوانین موضوعه ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 25-58

219

جهت‌گیری هدف پیشرفت و رفتارهای مقابله‌ای تحصیلی دانش‌آموزان: نقش تأکیدهای والدین و معلمان بر نوع جهت‌گیری هدف پیشرفت

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 155-176

220

حذف جامدات محلول آب با استفاده از کربن وکربن فعال نی و پوشال نیشکر

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-20

221

حرکت شکل های مختلف نیتروژن در خاک تحت تاثیر مقادیر مختلف کود اوره در سیستم کودآبیاری ذرت در شمال خوزستان

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 41-53

222

حل عددی معادله ریچاردز در جریان غیر اشباع با استفاده از روش حجم محدود

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 65-72

223

خلاقیت تصویری کودکان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 73-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2012.12900

224

خواص الکترونی و مغناطیسی لایه نازک ترکیب Zn1-xMnxO

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 21-27

225

خوش‌بینی ـ بدبینی و باورهای مذهبی به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های طلاق

دوره 1، شماره‌ی 2، زمستان 1390، صفحه 73-96

226

دلایل پایداری آندالوزیت در زونهای سیلیمانیت و اسپینل-کردیریت موجود در میگماتیت‌های هاله مجاورتی الوند، همدان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 1-8

227

دموگرافی کفشدوزکHippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) با تغذیه از پسیل معمولی پسته‏، Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 75-88

228

رابطه بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-14

229

رابطه‌ی بین سیاست‌های پولی و نرخ ارز در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 109-127
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10568

230

رابطه ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی در نمونه‌ای از زوجین ایرانی: نقش تعدیل‌کننده سبک‌های دلبستگی

دوره 2، شماره‌ی 1، تابستان 1391، صفحه 1-18

231

رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 81-100

232

رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و سازگاری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 213-232

233

رابطه‌ی علّی ادراک دلبستگی و آسیب‌پذیری شخصیت با احساس تنهایی در دوره‌ی نوجوانی

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 245-264

234

رابطه علّی پیوند والدینی با خودناتوان‌سازی و اعتماد به خود با میانجی‌گری پدیده وانمودگرایی در دانشجویان

دوره 1، شماره‌ی 2، زمستان 1390، صفحه 97-118

235

رابطه کمرویی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 199-212

236

رابطه مبدأ و مقصد ذرت در سطوح مختلف تراکم گیاهی و نیترو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژن در شرایط ممسنی، استان فارس

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-10

237

رابطه‌ی همبستگی، تطابق‌پذیری و ارتباط خانواده با رضایت از زندگی و بهزیستی فردی در دانش آموزان دختر

دوره 2، شماره‌ی 1، تابستان 1391، صفحه 63-74

238

ردیابی سریع Armillaria mellea عامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان از نمونه های خاک و چوب با استفاده از تکنیک PCR آشیانه ای

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 71-82

239

رشد و شناسایی نانوساختارهای اکسید روی آلاییده شده با کلر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 46-55

240

رفتارهای زیست محیطی، دانش زیست محیطی و تحصیلات

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 201-226

241

رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای OECD

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 87-108
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10567

242

زیست شناسی و جدول زنـدگـی کنـه نیـشکـر Oligonychus sacchari McGregor (Acari:Tetranychidae) روی سه واریتۀ تجاری نیشکردر شرایط آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 13-22

243

زمین شیمی زیست محیطی آب، خاک و رسوبات کانسار مس دره زار(کرمان)

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 29-37

244

زمین‌شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه‌سنگ‌های سازند لالون (کامبرین زیرین) در جنوب باختر مشهد، ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 55-68

245

زمین شیمی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در میدان نفتی منصوری، جنوب‌غرب ایران

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 27-40

246

زمین شناسی اقتصادی کانسار اسکارن آهن چنار علیا با تکیه بر بررسی میان بارهای سیال، شمال غرب همدان

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 9-19

247

زمین‌شناسی، کانی‌سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار سرب- روی- مس حوض رئیس، شرق ایران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 63-73

248

ساخت، اعتباریابی و پایاسازی مقیاسی برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان در نظام های آموزش از دور

دوره 19، 9، بهار و تابستان، بهار 1391، صفحه 85-100

249

ساخت و مشخصه¬یابی نانوسیم‌های اکسید روی ساخته ‌شده به¬روش الکتروانباشت و اکسایش حرارتی و کاربرد آن‌ها به¬عنوان گسیل¬دهنده‌ میدانی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 28-34

250

سیاست پولی بهینه در شرایط نااطمینانی از رابطه میان تورم و بیکاری( رابطه فلیپس)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12281

251

سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 79-96

252

سه مدل اساسی در ریاضیات مالی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 77-96

253

شبیه سازی انتقال عناصر سنگین درآبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 59-70

254

شبیه‌سازی تاثیر فساد بر رشد اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 49-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10565

255

شرط وجه التزام غیر عادلانه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 59-104

256

شناسایی پدیده های طیفی ناشناخته از داده های تلفیقی تصاویر ماهواره ای ALI+ASTER و ابر طیفی Hyperion بر مبنای روش ضریب همبستگی:مطالعه موردی محدوده معدنی مس سرچشمه

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 59-68

257

شناسایی گونه‌های جنس Cytospora جدا شده از درختان گردو در ایران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 59-69

258

شناسایی نژادهای فیزیولوژیک شبه قارچ عامل بیماری سفیدک داخلی آفتابگردان در ارومیه

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 41-51

259

شناسایی و مقایسه‌ی نظام ارزشی دانش‌آموزان و دبیران مدارس متوسطه‌ی شهر همدان

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 23-46

260

صفات مهم مورفولوژیک موثر بر عملکرد دانه کلزا در کشت دوم در گیلان

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 85-98

261

ضرورت قهری دانستن ضمان درک

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 185-222

262

طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز جهت بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-59
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12288

263

طراحی مدلی جهت ارزیابی معنویت محیط کار و شناسایی عوامل اثرگذار برآن در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (مورد کاوی منطقه‌ی 6 )

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 107-130

264

طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 15-44

265

طراحی و ساخت یک دستگاه خودکار جهت بسته‌بندی میوه‌های کروی شکل

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 29-40

266

عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یک مطالعه بین کشوری (2007-1980)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10563

267

غلظت فلزات سنگین در خاک‌های آلوده شده در اثر فعالیت کارخانه ذوب روی در جزیره قشم

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1-10

268

فرآیند تعیین قیمت تعادلی در بازار برق ایران با رویکرد پویایی‌ سیستمی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 71-86
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.10566

269

فقر دانش اطلاع شناسی در حوزههای مختلف علوم

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 1-2

270

فون سوسک‏های زمینی (Col: Carabidae) در شهرستان آزادشهر، شرق استان گلستان

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 13-34

271

فون مگس¬های میوه زیرخانواده (Diptera:Tephritidae)Tephritinae در مراتع هوراند استان آذربایجان¬شرقی و گزارش دو گونه جدید برای فون ایران

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 65-72

272

قابلیت استفاده‌ی بین گونه‌ای نشانگرهای ریزماهواره ی سورگوم در نیشکر و ذرت

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 27-38

273

کاربرد داده‌های هیدروشیمیایی در مطالعه هیدرودینامیک مخزن آسماری، میدان نفتی کرنج

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-13

274

کاربرد روش های مختلف زمین آمار به منظور میان یابی مقادیر EC و SAR در آب های زیرزمینی با تأکید بر تغییرات نفوذپذیری حوضه

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 21-34

275

کاربرد مدل استنتاج فازی در ارزیابی کیفیت آب قنات‌ جهت مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 44-52

276

کاربرد مدل ریاضی سبرم1 برای ارزیابی تأثیر توزیع بارش موقت بر تولید سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز سفیدرود)

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-25

277

کانی‌سازی و اکتشاف مگنتیت به روش مغناطیس‌سنجی زمینی در محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن سنگ آهن سنگان خواف

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 38-54

278

یک جواب عددی پایدار برای یک مسئله ی کران متحرک معکوس انتقال حرارت با استفاده از روش مارچینگ

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 47-60

279

گسترش مدل چرخه سلولی سرطان

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 97-106

280

ماهیت انتقال مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 94-116

281

محاسبه توابع توزیع جهتی بلورهای مایع بیضی¬وار سخت و گی-برن با استفاده از پارامترهای نظم

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 8-20

282

مدیریت کمی و کیفی آبخوان دشت رامهرمز با استفاده از مدل ریاضی در MODFLOW و MD3DMS

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 1-8

283

مدل‌سازی انتقال آلودگی ناشی از نشت شیرابه محل دفن زباله‌های شهر رشت

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 69-82

284

مدلسازی و پیش بینی صادرات آبزیان دریایی در ایران با استفاده از روش ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 111-132
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12297

285

مسئله ای به نام مسئله تحقیق

دوره 19، 9، بهار و تابستان، بهار 1391، صفحه 1-4

286

مطالعه‌ی اثر تنش خشکی انتهایی (پایان فصل رشد) بر روی عملکرد دانه، اجزای عملکرد، درصد روغن، درصد پروتئین و خصوصیات رشد ریشه‌ی کلزا (Brassica napus) در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 53-66

287

مطالعه آزمایشگاهی اثر دیوار منحرف کننده جریان با آستانه در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 69-81

288

مطالعه پارامترهای جدول زندگی باروری جمعیت های مقاوم و حساس به آبامکتین کنه دولکه¬ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 89-100

289

مطالعه تطبیقی قلمرو قاعده‌ی اکثریت در شرکت‌های سهامی: حقوق انگلستان و ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-34

290

مطالعه تغییرات فتوسنتز و تنفس در ژنوتیپ های مختلف چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت تنش شوری

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-69

291

مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک‌های سازند قم (مطالعه موردی، شرق وشمال شرق همدان)

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 117-128

292

مطالعه خواص ساختاری و ترمودینامیکی سیالات دو بعدی با مولکول¬های دیسک شکل با مدل پتانسیل لنارد-جونز

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-7

293

مطالعه سنگ‌شناسی و مدل ساختمانی سازند گچساران در میدان نفتی مارون با استفاده از روش‌های زمین‌آماری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 21-31

294

مطالعه شیمی کانی‌ها و دما- فشارسنجی گرانیتوئید بی‌بی مریم (شمال شرق نهبندان، شرق ایران)

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 14-28

295

مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 19-40

296

مطالعه‌ی ناهمسانگردی مغناطیسی در ابرشبکه‌های /Cu Ni-Fe

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 34-45

297

مطالعه نسلی الگوی مخارج مصرفی مردان جوان در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 91-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2012.12282

298

مطالعه همزیستی بین ابررسانایی و فرومغناطیس در ابررساناهای فرومغناطیس

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 42-49

299

مطالعه وضعیت آبهای زیرزمینی دشت جیرفت به کمک مدل PMWIN

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 51-63

300

معرفی توف‌های آهکی به عنوان منابع جدید پوزولان: بر اساس مطالعه توف‌های سازند کرج در جنوب غرب بلده

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 80-88

301

مقادیر و دفعات کاربرد لجن فاضلاب بر میزان غلظت قابل جذب برخی عناصر کم نیاز کاتیونی در گیاه دارویی نعناع (Mentha Pipperata

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 15-28

302

مقیاس علاقه به رشته‌ی تحصیلی دانشجویان: ساخت و ویژگی‌های روانسنجی

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 221-238

303

مقایسه‌ی اثر روش‌های تدریس فارسی معلمان بر افزایش میزان سواد خواندن و درک مطالب درسی دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی شهر تهران

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 67-86

304

مقایسه‌ی احساس تعلق به مدرسه، انگیزه‌ی پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مدارس هوشمند (مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات) و مدارس عادی سال سوم دبیرستان شهر اصفهان

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 151-170

305

مقایسه‌ی دانش‌‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 43-62

306

مقایسه‌ی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور

دوره 2، شماره‌ی 1، تابستان 1391، صفحه 75-88

307

مقایسه ضریب تخلیه دبی آبگیرهای کفی مشبک با میله های متقاطع در دو حالت جریان رسوبدار و بدون رسوب

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 35-48

308

مقایسه‌ی عملکرد شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی با توجه به ارزشیابی کمی و توصیفی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی شهر دزفول

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 177-200

309

مقایسه کارایی دو نرم افزار FLOW3D و FLUENT در تعیین دبی خروجی از مجاری ریز و مارپیچ در شرایط جریان آرام

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-11

310

میکروفاسیس‌ها و محیط‌‌های رسوبی سازند داریان در کوه خانه‌کت، جنوب‌شرق شیراز

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 9-16

311

موانع اجرای مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش: تأملی بر دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 51-74

312

نقش توزیع فرکتالی سیلیس در تغییرات بافتی سامانه های اپی ترمال (مقایسه کانه زایی آرموداغ با ذخایر طلای کوئینزلند)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 89-99

313

نقش دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و اِسناد بر گذشت همسران: آزمودن یک مدل میانجی

دوره 1، شماره‌ی 2، زمستان 1390، صفحه 51-72

314

نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی انگیزه‌ی پیشرفت دانشجویان

دوره 19، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 117-138

315

نقش غده های بذری سیب زمینی در پراکنش Rhizoctonia solani AG-3

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-12

316

نقش متغیرهای نگرش، خودپنداره و فعالیت‌های اولیه‌ی سوادآموزی در پیش‌بینی سواد خواندن دانش‌آموزان ایرانی بر اساس مقیاس پیرلز 2006

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 131-154

317

نگاهی به روش های ماتیس در تصویرسازی شعر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 61-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/pyk.2012.12899

318

نگاهی به مفاهیم سیبرنتیکی نهفته در نظریه کوانتومی اطلاعات

دوره 19، 9، بهار و تابستان، بهار 1391، صفحه 37-52

319

نگاهی کوتاه به احاله در حقوق بین الملل خصوصی با تأکید بر حقوق ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 171-184

320

نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 45-62

321

همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی: تبیینی متفاوت از مزیت تجمعی استنادها

دوره 19، 9، بهار و تابستان، بهار 1391، صفحه 1-20

322

هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 137-158

323

وقوع بیماری پاخوره گندم ناشی از قارچ var. tritici Gaeumannomyces graminis در استان زنجان و ارزیابی اثر بازدارندگی باکتری های ریشه گندم روی قارچ عامل بیماری

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-30


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.