تعداد مقالات: 202

1

A Comparative Study of Metaphorical Markers in Academic Research Articles

دوره 2، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 29-52

2

André Gide: Traducteur Étude fondée sur son Journal

دوره 2، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 65-79

3

An Investigation of Collective Teacher Efficacy and Teacher Self-Efficacy Subscales in the EFL Context of Iran

دوره 2، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 14-28

4

Another Look at the Hypocrisy of Chaucer’s Pardoner

دوره 2، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 108-127

5

APA

دوره 1، شماره 0، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2011.13765

6

Brouillage de subjectivité énonciative dans L’enfant de l’autre de Djalal Al-é Ahmad

دوره 2، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 79-94

7

De l’amour terrestre au culte mystique de l’humanité Etude des aspects mystiques de la poésie de Louis Aragon et d’Ahmad Chamlou

دوره 2، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 5-17

8

Étude de Mademoiselle Katy, une nouvelle de Mitra Elyati du point de vue de la narratologie textuelle

دوره 2، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 95-110

9

L2 Learners’ Stylistic Penchant and Perceived Aptness for Metaphors and Similes

دوره 2، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 1-13

10

La mise en abyme dans Les Gommes d’Alain Robbe-Grillet

دوره 2، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 53-61

11

La réception de Beckett en Iran

دوره 2، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 29-43

12

L’effet de l’enseignement de l’alphabet au début de l’apprentissage du FLE, selon le point de vue des apprenants

دوره 2، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 17-28

13

L'emploi de l'approche actionnelle en Iran et le problème de la compétence grammaticale

دوره 2، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 19-32

14

Le roman et son ressort romantique

دوره 2، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 45-63

15

Les Instruments du Traducteur

دوره 2، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 105-113

16

Le sublime motif d’un voyage chrétien, le cas des missionnaires en Perse safavide

دوره 2، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 111-127

17

L’Homme, sous le regard des 'autres' dans un choix de l’œuvre de Sartre Huis clos et Les mouches

دوره 2، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 63-78

18

L'impact du théâtre Beckettien et Ionescien sur celui de Bahman Forssi

دوره 2، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 115-135

19

Narration in Joseph Conrad's Lord Jim: A Postcolonial Reading

دوره 2، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 90-107

20

SAMPELE

دوره 1، شماره 0، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-200

21

Stoïcisme et Épicurisme, le principe d’une causalité antagoniste dans Condition Humaine d’André Malraux

دوره 2، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 33-51

22

The Effect of Hedging Instruction on Reading Comprehension for Iranian University Students

دوره 2، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 69-89

23

Translation des noms propres persans Étude de trois nouvelles d’Ali Achraf Darvichiân

دوره 2، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 81-104

24

What Do Iranian EFL Learners and Teachers Think of Teaching Impoliteness?

دوره 2، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 53-68

25

آیا برنامه‌های درسی آموزش عالی توانسته است مهارت تفکر انتقادی دانشجویان را رشد دهد؟ (مطالعه موردی: دوره‌های کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 17، 3و4، زمستان 1389، صفحه 77-100

26

آثار شوک‌های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 99-122
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10631

27

اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 191-206

28

اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 199-224

29

اثر تعداد روزهای مرطوب مجاور بر توزیع مقادیر بارش

دوره 34، شماره 1، بهار 1390، صفحه 25-34
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2011.13277

30

اثر توأم تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط مزرعهای

دوره 34، شماره 1، بهار 1390، صفحه 15-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2011.13276

31

اثر ثروت بر مخارج مصرفی خصوصی با استفاده از رهیافت هم جمعی نامتقارن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 69-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10583

32

اثر زمان ماندگاری و کاتالیست طلا بر نحوه رشد و خواص اپتیکی میکرو و نانوساختارهای ZnO

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 39-43

33

اثر فساد بر حجم تجارت کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و آمریکای لاتین

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 29-46
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10581

34

اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 39-60

35

ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 247-260

36

ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک: یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک های پانل دیتا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 79-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10601

37

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام گندم بهاره و پاییزه با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 71-79

38

ارزیابی جدایه های Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی پوسیدگی ریشه آفتابگردان ناشی از Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid.

دوره 34، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-11

39

ارزیابی خسارت کیفی سفید بالک Neomaskellia andropogoni (Hom., Aleyrodidae) در مزارع نیشکر خوزستان

دوره 34، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 59-66

40

ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007

دوره 18، 7، بهار و تابستان، بهار 1390، صفحه 103-126

41

ارزیابی مقایسه‌یی کیفیت چرخه‌ی آموزش کارکنان در دانشگاه‌‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 167-186

42

ارزیابی مقاومت و حساسیت چهارده ژنوتیپ لوبیا سفید و قرمز به کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch.

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 11-24

43

ارزیابی ناپارامتریک شکاف بین قیمت و هزینه ی نهایی در صنایع ایران در قالب یک مدل کورنویی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 95-121
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10602

44

آزمون فرض تساوی میانگین ها در مقابل فرض مرتب شده در توزیع نرمال چند متغیره

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 99-118

45

آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی وزنی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 67-83

46

استخراج هیدروگراف واحد ژئومورفولوژیکی برمبنای مخازن خطی آبشاری (مطالعه موردی : حوضه لیقوان)

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 83-94

47

استفاده ازتحلیل فرکتالى برای تعیین پویایی تکتونیک شمال منطقه لالی در شمال شرق خوزستان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 37-47

48

الگوی توزیع فضایی و مدل نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت جهت تخمین جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps Put. (Het.: Scutelleridae) در مزارع گندم دیم استان اردبیل

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 63-76

49

الگوی زمین شناسی، دگرسانی و بی هنجاری مغناطیسی کانسار مس پورفیری مسجدداغی (شرق جلفا)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 77-89

50

اندازه گیری سرکوب مالی در منتخبی از کشورهای صادرکننده ی نفت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 119-133
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10585

51

برآورد پتانسیل رواناب بر اساس کاربرد سنجش از دور و GIS در حوضه آبریز خسروآباد

دوره 34، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-13
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2011.13275

52

برآورد مکانی نسبت جذب سدیم (SAR) و میزان کلر آب زیرزمینی منطقه بوکان با استفاده از روش‌های زمین آمار

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 11-20

53

بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 181-198

54

بررسی اثر پدیده گرد و غبار بر میزان جذب فلزات سنگین در سه گونه منتخب گیاهی و خاک آنها در شهر اهواز

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 101-112

55

بررسی اثر رویکرد‌های نوین آموزش هندسه بر مبنای نظریه‌ی ون هیلی بر انگیزش دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های دخترانه شهرستان تیران و کرون

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 83-104

56

بررسی اختلاف روش‏های مختلف تحلیل آزمون پمپاژ در براورد ضرایب هیدرودینامیک آبخوان آزاد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 8-21

57

بررسی آزمایشگاهی اثرات ویروسMbNPV و سم ایندوکساکارب روی لاروهای پروانه برگخوار چغندر قند، Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae)

دوره 34، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 81-89

58

بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان املاح خاک در فرایند آبشویی

دوره 34، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 13-28

59

بررسی استقلال خشکسالی‌های هواشناسی از ارتفاع درمنطقه‌ی البرز جنوبی

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 21-30

60

بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران

دوره 18، 7، بهار و تابستان، بهار 1390، صفحه 85-102

61

بررسی تابع تولید و تعیین کارآیی فنی شالیکاران در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 87-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10584

62

بررسی تأثیر بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر فقر: مورد ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 25-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10599

63

بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان کارشناسی ارشد با تأکید بر عامل‌های تأثیرگذار (مورد بررسی: پردیس دانشگاه مازندران)

دوره 17، 3و4، زمستان 1389، صفحه 193-214

64

بررسی رابطه بین تأخیر سن ازدواج و متغیرهای میزان درآمد، میزان تحصیلات و تعدادی دیگر از متغیرها در زنان شاغل

دوره 1، شماره‌ی 1، تابستان 1390، صفحه 105-122

65

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار مدنی سازمانی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان دزفول

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 151-166

66

بررسی رابطه ی بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام در ایران (رویکرد الگوی تصحیح خطای برداری)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 89-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10595

67

بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 133-152

68

بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 47-72

69

بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان زن مقطع راهنمایی

دوره 1، شماره‌ی 1، تابستان 1390، صفحه 123-144

70

بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و صادرات: مورد استان فارس

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 105-128
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10596

71

بررسیرابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق‌پذیری آنها با برخی ویژگی‌های فردی و تحصیلی آنان

دوره 17، 3و4، زمستان 1389، صفحه 215-238

72

بررسی رابطه‌ی نشر دانش (تسهیم دانش) و سطوح یادگیری سازمانی بین کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 17، 3و4، زمستان 1389، صفحه 171-192

73

بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 87-112

74

بررسی زمینه‌های ایجاد سازمان ‌یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر سمنان

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 207-226

75

بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 93-118

76

بررسی ساز و کار تشکیل فروچاله های دشت جابر در جنوب شرق استان ایلام

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 125-139

77

بررسی سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 31-40

78

بررسی عامل‌های مؤثر بر گرایش دینی دانش‌آموزان و ارایه‌ی راهکارهای مناسب (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اورمیه)

دوره 17، 3و4، زمستان 1389، صفحه 51-76

79

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نوسانات نرخ ارز

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10592

80

بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران (یک رهیافت پولی)

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 51-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10629

81

بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 123-149
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10603

82

بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل با در نظر گرفتن عمق پایاب

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 51-60

83

بررسی کفایت روان‫سنجی مقیاس باورهای محدود‫کننده انتخاب همسر

دوره 1، شماره‌ی 1، تابستان 1390، صفحه 37-56

84

بررسی مدل روابط بین عوامل اجتماعی کلاس و پیامدهای عاطفی، انگیزشی و تحصیلی خودکارآمدی ادراک ‌شده‌ی ریاضی روی نمونه‌یی از دانش‌آموزان دوره راهنمایی

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 125-150

85

بررسی میزان حذف نیترات در دو حالت قرارگیری فیلترهای زیستی در سیستم های زهکشی زیرزمینی

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 71-82

86

بررسی مقایسه ای بین روش های ARDL و یوهانسن جوسیلیوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 47-67
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10582

87

بررسی مقاومت به سرما در ارقام و لاین‌های گلرنگ با استفاده از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیائی

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-14

88

بررسی مقاومت در 25 ژنوتیپ زیتون به کنه‌های اریوفید Aceria oleae وOxycenus niloticus در شرایط گلخانه

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 39-48

89

بررسی نحوه وراثت صفات مختلف زراعی در ذرت از طریق تجزیه میانگین نسل ها

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 81-96

90

بررسی نقش عوامل موثر بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان و رابطه ی بین خودکارآمدی و رفتار اطلاعاتی آنان: مطالعه موردی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دوره 18، 8، پاییز و زمستان، زمستان 1390، صفحه 99-120

91

بررسی نقش واسطه‌یی هدف‌های پیشرفت بین ادراک از ساختار کلاس و اهتمام شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام

دوره 17، 3و4، زمستان 1389، صفحه 101-128

92

بررسی ویژگی‫های روان‫سنجی رغبت سنج شغلی مدل کروی فردی تریسی

دوره 1، شماره‌ی 1، تابستان 1390، صفحه 57-78

93

بررسی وضعیت اعتماد دبیران و ارتباط آن با بوروکراسی توانمند در مدارس مقطع متوسطه شهر سنندج

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 187-206

94

بررسی و مدل سازی روند پوست‌گیری میوه زیتون تلخ با استفاده از محلول هیدروکسید سدیم در غلظت و دماهای مختلف

دوره 34، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 57-64

95

پارازیتوییدهای‌ تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton) و درصد پارازیتیسم تخم در منطقه کورائیم استان اردبیل

دوره 34، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 47-58

96

پایگاه‌های هویت شغلی و راهبردهای سازگاری در نوجوانان با آسیب بینایی

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 113-134

97

پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 51-77
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10600

98

پتروگرافی و زمین‌شیمی دولومیت‌های سازند سورمه در منطقه فارس داخلی، جنوب باختری ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 67-76

99

پیش بینی شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از ترکیب خبرگان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 53-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10593

100

پیش بینی نوسانات سطح ایستابی آبخوان گربایگان برای دوره زمانی 1387 تا 1437 با استفاده از مدل عددی MODFLOW

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 41-50

101

تاثیر برخی از اسانس‌های گیاهی روی رفتارهای تخمگذاری و تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-10

102

تاثیر برخی از ویژگی‌های زیستی سن نواری چتریان،Graphosoma lineatum (L.) (Hem., Scutelleridae) روی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز بزاقی آن

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 49-62

103

تأثیر پدیده جزیره گرمایی بر تغییر اقلیم محلی درکلان شهر اهواز

دوره 34، شماره 1، بهار 1390، صفحه 35-43
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2011.13278

104

تأثر تاریخ کاشت بر عملکرد سه هیبرید جدید تجاری ذرت در شمال خوزستان

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 55-69

105

تاثیر دما بر پارازیتیسم سه گونه T. brassicae, T. embryophagum, Trichogramma Pintoi روی Plutella xylostella (Lep., Plutellidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 13-22

106

تأثیر روش آموزش چندحسی فرنالد و تمرین و تکرار در بهبود اختلال ویژه‌ی یادگیری خواندن دانش‌آموزان ابتدایی1

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 169-190

107

تأثیر روش های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد گندم دیم در تناوب با کلزا در شرایط خوزستان

دوره 34، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 43-55

108

تأثیر روش های مختلف کاشت کلزا بر عملکرد دانه و کاربرد پلاتفرم الحاقی کمباین در کاهش ریزش آن

دوره 34، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-12

109

تأثیر لمس درمانی و آرمیدگی عضلانی بر اضطراب امتحان و فعالیت امواج مغزی

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 225-246

110

تأثیر مشاوره شغلی حکائی (حکایت‌های شغلی) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 240-223

111

تأثیر مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا تحت تنش قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 15-30

112

تبیین و نقد حدود وظایف و اختیارات کنشگران آموزش ‌و ‌پرورش رسمی با نگاهی به اندیشه‌ی فلسفی فوکو

دوره 17، 3و4، زمستان 1389، صفحه 7-238

113

تجزیه و تحلیل محیط رسوبی جلگه سیلابی و محیط پیرامونی رودخانه در جلگه میناب

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 93-103

114

تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر

دوره 18، 8، پاییز و زمستان، زمستان 1390، صفحه 27-48

115

تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372

دوره 18، 7، بهار و تابستان، بهار 1390، صفحه 55-70

116

تحلیل بیزی در خانواده توزیع های نمایی تعمیم یافته

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 66-78

117

تحلیل بیزی مدل‌های رگرسیونی عرض از مبدأ تصادفی با توزیع لاپلاس- چوله

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 85-101

118

تحلیل جامعه شناختی نظریه تعلیم و تربیت امیل دورکهایم

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 43-60

119

تحلیل زمین ریخت شناختی فعالیتهای زمین ساختی موثر در شکل گیری دریاچه مهارلو

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 62-66

120

تحلیل ساختاری پهنه برشی سیه‌کمر و ارتباط فابریک‌های شکنا با کانه‌زایی طلا(هیرد، جنوب بیرجند)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 140-152

121

تحلیل عوامل تأثیرگذار بر عرضه ی صادرات محصولات خشکبار ایران (مطالعه ی موردی کشمش)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 75-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10594

122

تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در ایران با رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10591

123

تحلیل مکانی – زمانی اثر متقابل فعالیت گسل های لرزه زا بر یکدیگر در بخش میانی ناحیه زاگرس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 34-42

124

تخمین بهره وری با حل مسأله ی تورش همزمانی برای برخی صنایع منتخب ایران (1386-1380)

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 23-49
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10628

125

تخمین تابع سرعت گردش پول در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 123-145
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10632

126

تخمین معادله ی رگرسیون خطی فازی شدت انرژی در بخش صنعت ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10580

127

تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-18

128

تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-20

129

تعیین تنوع ژنتیکی قارچ Fusarium verticillioides جدا شده از ذرت با استفاده از گروه های سازگار رویشی

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 25-38

130

تعیین قاعده ی بهینه ی پولی در یک مدل تعادل پویای تصادفی عمومی با استفاده از نظریه ی کنترل

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 129-159
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10597

131

تعیین مدل ریاضی و ضرایب تعمیراتی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری دروگر نیشکر استافت 7000

دوره 34، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 65-74

132

تعیین منشأ پریدوتیت‌های میزبان کانسارهای کرومیت بر اساس داده‌های کانی‌شناسی در افیولیت نیریز، منطقه آباده‌طشک، استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 22-33

133

تعیین هم زمان کنترل و وضعیت بهینه در سیستم متضمن غشا مرتعض مستدیر به روش گسسته سازی

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-42

134

تغییرات فصلی جمعیت شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hemi.,: Aphididae) و زنبور پارازیتوئید آن Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) روی دو رقم باقلا در اهواز

دوره 34، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 23-36

135

تفکیک نفوذی های گرانیتوئیدی بهره‌ور از غیربهره‌ور درکمربند مس پورفیری کرمان: نتایج مطالعات مقدماتی سنگ نگاری و کانی شناسی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-7

136

تکامل فیزیکو ـ شیمیایی سیال گرمابی در کانسار مس پورفیری سارا (پرکام)، استان کرمان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 11-24

137

تمرکز، شدت مانع ورود و صرفه های مقیاس در صنعت کولر آبی ایران و هزینه ی رفاهی ناشی از ساختار انحصار موثر

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 73-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10630

138

توان های سرشت های تحویل ناپذیر گروه های متناهی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 19-27

139

ثروت علمی و سنجش پراکندگی جغرافیایی آن در ایران

دوره 18، 8، پاییز و زمستان، زمستان 1390، صفحه 67-98

140

جایگاه ابعاد هنری و ساختار محتوایی در کتاب‌های درسی آموزش هنر دوره راهنمایی: گامی در شناخت برنامه درسی مغفول

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 61-82

141

چشمه‌های کارستی به عنوان ساده‌ترین ابزار برای تعیین خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان‌های کارستی، مطالعه موردی چشمه بی‌بی‌تلخون، استان خوزستان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 90-100

142

چکیده مبسوط

دوره 1، شماره 0، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2011.13781

143

حساسیت ارقام مختلف خرما نسبت به آلودگی طبیعی کنه تارتن خرماOligonychus afrasiaticus (McGregor) در منطقه بهبهان

دوره 34، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 67-80

144

رابطه سبک‫های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل‫

دوره 1، شماره‌ی 1، تابستان 1390، صفحه 21-36

145

رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 19-46

146

رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 155-180

147

رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 73-92

148

رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 135-154

149

ریخت‌شناسی گرده واریته‌های نر خرمای استان خوزستان با میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 97-109

150

رشد و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه‌های نازک Pb‌ الکتروانباشت شده بر روی زیرلایه‌های Au و Cu

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 44-56

151

رهاسازی پتاسیم از بیوتیت و هوادیدگی بیولوژیکی آن تحت تأثیر ماده آلی

دوره 34، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 29-42

152

روش مونت‌کارلو برای حل معادلات بکر- دورین با متوسط مونومر ثابت

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-11

153

زمین شیمی عناصر نادر خاکی در کانی فلوریت کانسار بزیجان (چکاپ)، استان مرکزی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 113-125

154

زمین شیمی و زمین دما سنجی کانسار مس جیان (بوانات)، زون سنندج-سیرجان، شمال شرق استان فارس

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 80-92

155

زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آذرین مرتبط با کانسار اسکارن آهن چالو، جنوب دامغان، استان سمنان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 54-66

156

زمین‌شناسی و زمین شیمی توده‌های نفوذی شرق نجم آباد (گناباد)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-122

157

ساخت نانوذرات مغناطیسی CuFe2O4 به‌روش هم‌رسوبی و به‌کارگیری آن‌ها در حسگر گاز اتانول

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 32-38

158

ساخت و ارزیابی سمپاش اتومایزر بوم دارجهت مبارزه با سن گندم

دوره 34، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 75-86

159

سیتولوژی Ustilago maydis

دوره 34، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 37-46

160

سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش

دوره 18، 7، بهار و تابستان، بهار 1390، صفحه 71-84

161

شادکامی نوجوانان درگونه‫های مختلف خانواده براساس مدل بافت‫نگر فرآیند و محتوای خانواده

دوره 1، شماره‌ی 1، تابستان 1390، صفحه 3-20

162

شبیه سازی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل رشد اوزاوا - لوکاس با به کارگیری کنترل بهینه ی پویا

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 147-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10633

163

شبیه سازی عددی الگوی جریان سه بعدی در تلاقی کانال های باز

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 61-70

164

شبیه سازی گازهای تنفسی در مجراهای هوائی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 51-66

165

شناسایی خوشه های صنعتی استان تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10627

166

صفات کمی موثر در مکانیزم های مقاومت برنج به کرم ساقه خوار (Chilo suppressalis (Walker)

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 77-90

167

ضرایب فزاینده ی تولید، اشتغال و درآمد در مدل داده - ستانده ی دو منطقه ای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 151-178
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10604

168

«عقلانیت انتقادی» از منظر کارل پوپر و دلالت‌های آن برای تربیت اخلاقی

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 23-42

169

فلسفه‌ی تربیتی اخوان الصفا

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 7-22

170

قالب مقاله

دوره 1، شماره 0، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-4
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jac.2011.14078

171

         قبض و بسط رشته‌ای در کتابداری و علم اطلاعات  

دوره 18، 7، بهار و تابستان، بهار 1390، صفحه 1-3

172

   کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      

دوره 18، 7، بهار و تابستان، بهار 1390، صفحه 1-3

173

کاربرد «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» در انتخاب سیستم های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: دشت دهگلان کردستان)

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 95-105

174

کاربرد یک الگوریتم اصلاحی رقابت استعماری برای حل مسأله ی فروشنده دوره‌گرد

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 29-49

175

کاربرد مدل رگرسیون کلاس پنهان در مدلسازی عوامل مرتبط با مهاجرتهای بین استانی در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 43-63

176

محاسبه‌ی پتانسیل سطحی و جریان زیرآستانه در ماسفت‌های کانال کوتاه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-8

177

محاسبه‌ی گرادیان‌های میدان الکتریکی در ترکیبات X=Bi, Sb))UX2

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 21-31

178

مدل ساختاری دانش یادگیرنده بر اساس طراحی اهداف آموزشی

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 79-97

179

مدل های رگرسیون لجستیک و پروبیت فضایی برای تحلیل داده های یخ زدگی گیاهان در استان مازندران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 1-17

180

مدول های با بعد کرول حداکثر α

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 13-26

181

مطالعه امکان پذیری کاشت بهارة سه رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) با دو روش کشت گلدانی و مستقیم در اهواز

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 41-54

182

مطالعه تأثیر مقدار pH بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت‌منیزیم

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 9-20

183

مطالعه تولید علم ایران در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 1999 تا 2008

دوره 18، 7، بهار و تابستان، بهار 1390، صفحه 31-54

184

مطالعه زمین شیمیائی سیال های کانه دار در کانسار مس پورفیری چاه فیروزه شمال شهر بابک (استان کرمان)، و ارزیابی اقتصادی آن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 43-53

185

مطالعه سازگاری ژنوتیپ‌های پیشرفته متحمل به شوری جو در مناطق معتدل

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 31-39

186

مطالعه محیط رسوبی وزمین شیمی ماسه سنگ های سازند کشکان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 48-61

187

مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی – رفتاری در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 61-86

188

مقایسه‌ی انگیزش موفقیت طلبی و قدرت طلبی در بین مدیران مدارس غیرانتفاعی و دولتی مقطع متوسطه شهر اهواز

دوره 17، 3و4، زمستان 1389، صفحه 129-142

189

مقایسه تاب‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی

دوره 1، شماره‌ی 1، تابستان 1390، صفحه 79-104

190

مقایسه‌ی تأثیر روش تدریس مبتنی بر ساخت و سازگرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات (1) در دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان باغملک

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 105-124

191

مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز

دوره 18، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 21-38

192

مقایسه ی رابطه ی علیت بین رشد اقتصادی و صادرات در کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD؛‌ یک تحلیل مبتنی بر داده های پانلی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2011.10598

193

مقایسه ربط منابع بازیابی شده با استفاده از روش بسط پرسش موتور جست و جوی Ask و واژگان عمومی از دیدگاه کاربران، در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 18، 8، پاییز و زمستان، زمستان 1390، صفحه 49-66

194

مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21

دوره 18، 8، پاییز و زمستان، زمستان 1390، صفحه 1-26

195

مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزوده‌یی اقتصادی در استان کردستان

دوره 17، 3و4، زمستان 1389، صفحه 143-170

196

مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) : نمونه موردی شهر لامرد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 104-112

197

مکان یابی محل مناسب اجرای تغذیه مصنوعی در آبخوان دشت حصاروئیه به کمک مدل ریاضی و GIS

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 67-79

198

نظریه‌ی ارتباط‌گرایی و تبیین و نقد مبانی معرفت‌شناختی آن

دوره 17، 3و4، زمستان 1389، صفحه 29-50

199

نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 207-222

200

نقش ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی عملکرد شغلی افسران پلیس

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 153-168

201

هیدروژئولوژی نامتعارف سازند آسماری در تاقدیس کمردراز ایذه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 25-36

202

هنجاریابی آزمون هوش دومینو 48 بر روی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های اهواز

دوره 18، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 119-132


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.