تعداد مقالات: 128

1

A Comparative Study of Introduction and Discussion sections of Sub-disciplines of Applied Linguistics Research Articles

دوره 1، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 97-122

2

A Contrastive Analysis of Sports Headlines in Two English Newspapers

دوره 1، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 68-82

3

Analyse structurale de deux contes de Perrault selon les schémas de Propp, Larivaille et Greimas

دوره 2، شماره 1، پاییز 2011، صفحه 5-15

4

An Investigation of the Relationship between Gender and Different Strategies of Expressing Request in English and Persian Films

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 84-100

5

Applicability Issues with TBLT in EFL Contexts

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 28-49

6

Beckett en Belgique (limites à la Flandre)

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 43-59

7

Dual function of first position nominal groups in research article titles: Describing methods and structuring summary

دوره 1، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 5-23

8

Du Nouveau Roman à l’écriture filmique d’Alain-Robbe Grillet dans La Jalousie

دوره 1، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 63-78

9

Du roman historique ou des rapports de Victor Hugo à Walter Scott

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 103-114

10

Elements of Critical Context Studies

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 3-27

11

In-Service Teacher Development Programs and EFL Teaching Practice in High Schools

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 69-82

12

La modernité de Molière

دوره 1، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 99-107

13

L’anxiété et le cours de langue étrangère

دوره 1، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 23-33

14

L’attente Dans Les Chaises d’Eugène Ionesco

دوره 1، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 79-97

15

« Le courage » dans Le Hussard sur le toit de Jean Giono

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 35-42

16

Les avatars romantiques dans La confession d''un enfant du siècle d''Alfred de Musset

دوره 1، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 9-21

17

L'étude contrastive du participe présent et du gérondif

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 61-80

18

L’immoraliste d’André Gide, éloge ou critique?

دوره 1، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 109-122

19

L’USAGE DU PERSAN CHEZ LES ARABES DU KHUZESTÂN

دوره 1، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 35-62

20

Marguerite Yourcenar: lectures, influences et créations littéraires

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 91-102

21

On the Relationship between Emotional Intelligence and Directive Speech Acts Preference

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 50-68

22

Philosophy in John Gardner’s Grendel

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 115-127

23

Proust et Mille et une Nuits

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 81-90

24

Recherches sur les origines du populisme français et ses dimensions littéraires et européennes

دوره 1، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 123-137

25

Relative Importance in English and Persian: Thematization or Tonic Prominence?

دوره 1، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 83-96

26

The Sense of Loss: Postmodern Fragmented Identity in Three Plays of Sam Shepard

دوره 1، شماره 1، تابستان 2010، صفحه 101-114

27

Traces of Greek Mythology in Samuel Beckett’s Waiting for Godot

دوره 1، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 51-67

28

Tūbā et le sens de la nuit. Une nouvelle lecture

دوره 1، شماره 2، بهار 2010، صفحه 5-13

29

Which is which and who is who: Roger Waters up against Media

دوره 1، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 24-35

30

Why Figurative Language: Perceived Discourse Goals for Metaphors and Similes by L2 Learners

دوره 1، شماره 2، زمستان 2010، صفحه 36-50

31

اثرات سمیت حشره کش های آبامکتین، اسپینوسد و کلرپیریفوس روی سنک شکارگرOrius albidipennis Reuter در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 11-20

32

اثر برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه (06-2000) مدل سیستم همزمان

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 53-73
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10658

33

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن ارقام گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم در منطقه یاسوج

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-14

34

اثر تاریخ کاشت و نسبت های مختلفN – P – K بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در گندم در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 33-47

35

اثر دماهای نزدیک به دمای محیط بر قوه نامیه گرده خرما

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 97-107

36

اثر عمق پایاب بر تشکیل حفره آبشستگی در پایین‌دست جت افقی

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 63-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13480

37

اثر عمق کاشت و رقم بر عملکرد و خصوصیات غده سیب زمینی

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 67-74

38

اثر کود نیتروژن بر پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته سبز گندم Schizaphis graminum R. (Hom.: Aphididae)

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 67-74

39

اثرگذاری آموزش خلاقیت بر کودکان دبستانی بر اساس الگوی پلسک

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 63-82

40

ارزیابی تأخیر تاریخ کاشت بر صفات کمّی و کیفی و انتقال مجدّد مادۀ خشک در سه رقم کلزای زمستانه در استان مرکزی

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 49-66

41

ارزیابی دو رنگ مورد استفاده در روشMark-Release-Recapture برای علامتگذاری موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae)

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 25-36

42

ارزیابی نقش جوّ سازمانی در روحیه‌ی کارآفرینی دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهر اهواز

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 151-180

43

اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 17، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 141-164

44

افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت

دوره 17، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 165-186

45

الگوی بهینه‌ی برنامه‌ی درسی مهارت‌های زندگی برای دوره‌ی ابتدایی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 5-36

46

انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 133-156
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10648

47

اندازه گیری نرخ بیکاری متناسب با تورم غیرشتابنده (نایرو،NAIRU) در ایران (با استفاده از روش STM/UN)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 115-131
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10647

48

برآورد پول های کثیف و بررسی پیامدهای آن دراقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه ها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 81-99
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10637

49

بررسی آثار اجرای موافقت‏نامه ‏ی همگرایی منطقه ‏ای بین کشورهای عضو اکو

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 159-185
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10662

50

بررسی اثر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 127-148

51

بررسی ارتباط میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز

دوره 17، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 89-102

52

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنای قوس 90 درجه بر تغییرات توپوگرافی بستر

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 93-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13482

53

بررسی آزمایشگاهی خصوصیات جریان بر روی ضریب دبی سرریز مرکب لبه پهن مستطیلی

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 141-156
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13485

54

بررسی آزمایشگاهی کنترل جریان غلیظ رسوبی به کمک احداث مانع

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 1-15
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13475

55

بررسی تأثیر بلندمدت تکانه های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 95-114
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10646

56

بررسی تأثیر پس انداز خانوار بر سرمایه گذاری و مصرف در ایران (مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 67-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10645

57

بررسی تأثیر تکانه های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-21
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10642

58

بررسی تأثیر شیب بر تعداد بهینه پلکان‌ها در سرریزهای پلکانی

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 127-140
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13484

59

بررسی تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات و مقایسه‏ ی تأثیر آن با مالیات بر شرکت‏ ها در ایران و دیگر کشورهای آسیایی

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 135-157
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10661

60

بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 17، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 121-142

61

بررسی تغییرات جمعیت شته های کلزا و دشمنان طبیعی غالب آنها در اهواز

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 55-66

62

بررسی تنوع ژنتیکی مهم ترین ارقام نیشکر در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 75-86

63

بررسی دوره‌های خشکسالی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های هیدرومتئورولوژی

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 27-41
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13477

64

بررسی رابطه‌ی بین ابعاد جوّ سازمانی و خلّاقیّت در معلّمان مدارس ابتدایی شهر سمنان

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 43-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2010.14165

65

بررسی رابطه‏ ی علّی شاخص‏های توسعه‏ ی مالی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 75-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10659

66

بررسی رابطه‌ی فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی با بیگانگی از کار مدیران مدرسه‌های متوسطه‌ی نظری شهر شیراز

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 45-78

67

بررسی عامل‌های مؤثر بر افت تحصیلی درس ریاضی دوره‌ی متوسطه (منطقه سردرود)

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-44

68

بررسی متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیش‌بین‌های سوانح ترافیکی در رانندگان اتوبوس‌های شهری در سازمان اتوبوس‌رانی شهر تهران

دوره 17، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 69-88

69

بررسی نقش جشنواره‌های فعّال تدریس بر بهبود کیفیّت آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان (مطالعه‌ی نگرش دبیران مقطع متوسطه‌ی استان خوزستان)

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 79-102

70

بررسی وضعیت تعامل کلامی معلمان- دانش‌آموزان در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدرسه‌های ابتدایی شهرستان اردبیل

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 111-126

71

‌پیش‌بینی کوتاه مدت تقاضای برق کشور با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل‌موجک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 27-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10650

72

تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر

دوره 17، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-32

73

تأثیر آموزش «شیوه‌های کنار آمدن» کلاس-محور بر خشم، پرخاشگری، مهارت‌های اجتماعی و حل مسأله دانش‌آموزان دختر دبستانی شهر اهواز

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 83-110

74

تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین

دوره 17، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 53-68

75

تأثیر تغییرات قیمت بر فقر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 95-117
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10653

76

تأثیر شبیه‌سازی‌های ذهنی ساده و توأم فرآیندی و فرآورده‌ای بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 23-42
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2010.14161

77

تأثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) ، نفتالین استیک اسید (NAA) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa CV. Hayward)

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 87-96

78

تأثیر کودهای شیمیایی و آلی بر بعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 15-31

79

تأثیر مقیاس زمان در شبیه سازی جریانات با سطح آزاد با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 75-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13481

80

تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات در ایران (1386-1353)

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10656

81

تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن (مطالعه ی موردی تقاضای بخش خانگی شهر تهران)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 23-41
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10643

82

تخمین تقاضای گردشگری ایران به تفکیک چند کشور منتخب با استفاده از رهیافت TVP

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 149-171
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10655

83

تخمین منحنی رطوبتی خاک نزدیک اشباع با استفاده از اطلاعات نفوذ سنج دیسک و مقایسه آن با روش آزمایشگاهی

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 157-166
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13486

84

تراکم، پراکنش فضایی و نمونه‏ برداری دنباله‏ ایِ شته‏ های خوشه ‏ی گندم در منطقه‎ی گرگان

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 89-102

85

تعلیم و تربیت در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز عادلانه: بررسی هدفی تربیتی

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-26

86

تعمیم مدل رشد نئوکلاسیک به منظور بررسی اثر حقوق مالکیت بر روی عملکرد اقتصادی و آزمون آن با استفاده از رهیافت داده های تابلویی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10649

87

تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 43-52
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13478

88

تعیین حداقل معاش خانوارهای شهری استان کرمانشاه با استفاده از سیستم مخارج خطی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-23
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10634

89

تعیین ضریب زبری پوشش گیاهی در سواحل رودخانه‌ها و دشت‌های سیلابی در حالت غیر مستغرق

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 17-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13476

90

تغییرات فصلی جمعیت سفیدبالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom., Aleyrodidae) در جنوب خوزستان

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 15-24

91

توانایی بیماریزایی Beauveria bassiana در جمعیت لارو و حشره کامل شپشه‌دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis روی ارقام مختلف خرما

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 21-30

92

تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 55-79
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10636

93

رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان‌پریشی و جسمی‌سازی در دانشجویان

دوره 17، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 19-34

94

رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه

دوره 17، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 52-33

95

رابطه ی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی: مطالعه‌ی موردی کشورهای عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 43-66
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10644

96

رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه‌ای و بی‌اعتمادی بین ‌فردی

دوره 17، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 99-120

97

رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی

دوره 17، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 81-98

98

سرمایه گذاری مسکن و رشد اقتصادی در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 105-133
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10660

99

سمیت تنفسی اسانس گیاهان آویشن ایرانی(Lamiaceae) Thymus persicusو جاشیر کوتوله Prangos acaulis (Apiaceae) روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae)

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 55-68

100

سمیت تنفسی اسانس های پنج گونه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Fabricius) و شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbest)

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 37-54

101

سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر سبک‌های یادگیری نوجوانان

دوره 17، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 119-140

102

صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداری ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 25-54
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10635

103

ضرورت سنجی آموزش و توسعه‌ی علمی مهارت‌های کارآفرینی در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت آموزشی و ارایه الگوی آموزشی مناسب

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 129-150

104

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی

دوره 17، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 35-62

105

عوامل تعیین‌کننده‏ی رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف (رویکردی نو به عوامل تعیین‌کننده‏ی رشد اقتصادی)

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-51
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10657

106

فناوری اطلاعات و ارتباطات، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-94
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10652

107

فون و تنوع زیستی سن‌های خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 47-54

108

قیمت گذاری دارایی با عوامل بیشتر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 101-115
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10638

109

کارایی شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 151-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10640

110

کاربرد رویکرد منطق فازی در مدلسازی تجارت غیرقانونی (قاچاق) در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 117-149
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10639

111

کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی کلزا با استفاده از باکتری Burkholderia cepacia

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 1-14

112

مطالعه ی ارتباط سیاست های پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 57-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10651

113

مطالعه‌ی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 103-128

114

معیار آستانه ی حرکت ذرات رسوبی در مجاری بسته با مقطع مربع شکل

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 51-61
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13479

115

مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های آموزش ویژه‌ی کلاسی و غیرکلاسی بر عملکرد مهارت انشانویسی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم ابتدایی شهرستان رامهرمز

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 149-180

116

مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار

دوره 17، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 143-164

117

مقایسه عملکرد مدل‌های شبکه عصبی و فازی در تعیین دبی ماهانه جریان با استفاده از آمار کوتاه مدت.

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 113-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13483

118

مقایسه کمال‌گرایی، الکسی تایمی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر با افراد سالم

دوره 17، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 213-234

119

مقایسه ی مدل قیمت هدانیک سنتی و مدل قیمت هدانیک رید در برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن (مطالعه ی موردی مناطق شهری استان همدان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 119-147
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2010.10654

120

مقایسه میزان فنل کل و آنزیم پراکسیداز در دو رقم متحمل و حساس خیار سالم و مایه زنی شده با دو سویه Fusarium oxysporum f.sp radicis-cucumerinum

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 31-46

121

مقایسه‌ی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان نابینا و بینا

دوره 17، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 103-118

122

نقد و بررسی رویکرد پیشرفتگرای تربیت شهروندی در برنامه‌ی درسی دوره‌ی ابتدایی ایران

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 37-62

123

نقش خودکارآمدی ریاضی، جهت‌گیری‌های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران

دوره 17، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 187-212

124

همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب گونه ایرانی Lampyris turkestanicus به گیاه توتون

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 75-88

125

واکنش ارقام چغندر قند به جدایه های قارچ عامل بیماری لکه گرد برگ

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 68-77

126

واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant نسبت به مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis Klein

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-10

127

ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران

دوره 17، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-18

128

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس رجحان‌های زود/دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران

دوره 17، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 63-80


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.