تعداد مقالات: 71

1

اثرات آزاد سازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی کشور

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 55-78
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10699

2

اثرات درآمدهای نفتی‌ و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد: مطالعه ی موردی کشور ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 51-72
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10686

3

اثرات نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL : مطالعه ی موردی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 73-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10687

4

اثر تکانه های درآمدی بر تراز تجاری در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 129-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10702

5

اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در منطقه کرمان

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 13-25

6

اثر کود نیتروژن بر دوره نمو و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم Aphididae):.(Hom brassicae L. Brevicoryne

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 23-32

7

ارزیابی اقتصاد سنجی تقاضا در ایران (رویکرد سیستم معادلات دیفرانسیلی تقاضای CBS)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 127-141
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10710

8

ارزیابی پایداری عملکرد در نخود با استفاده از مدل AMMI در کرمانشاه

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 25-37

9

اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان طی سال های 1385-1376

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 111-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10709

10

اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری در نیروگاه های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 79-103
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10700

11

بررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در مراحل مختلف رشد روی عملکرد کمی و کیفی نیشکر رقم CP69-1062

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 49-56
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13388

12

بررسی اثرات بی ثباتی صادرات بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 21-36
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10705

13

بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تمرکز صنعتی (صنایع کارخانه‌ای ایران 1383-1373)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 89-110
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10708

14

بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار

دوره 16، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 71-86

15

بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن برخصوصیات ظاهری و میزان اسانس پنج گونه بومادران (Achillea)

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-11

16

بررسی اثر متقابل و پویای ارزش‌افزوده ی بخش‌های اقتصادی در ایران طی دوره ی 2004-1980

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 147-167
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10703

17

بررسی ارتباط بین تغییرات پارامترهای هواشناسی سطح زمین و بارش بهاره استان خراسان رضوی

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 57-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13389

18

بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران: تاثیرگذاری رابطه ی مبادله بر ساختار سرمایه گذاری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 147-172
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10691

19

بررسی تاثیر آب ‌شور بر گرفتگی برخی قطره‌چکان های مورد استفاده در ایران

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 17-25
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13379

20

بررسی تأثیر آرایش بلوک های مستغرق بر ضریب اختلاط عرضی در یک فلوم آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 86-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13391

21

بررسی تأثیر چارچوب‌گذاری هدف و سبک ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین

دوره 16، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 189-218

22

بررسی تاثیر زمان آبیاری بارانی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 43-48
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13387

23

بررسی تاریخچه زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephen.) (Neu.Chrysopidae) بر روی سه گونه شته طعمه در شرایط آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 15-22

24

بررسی رابطه‌ی بین رهبری مشترک و کار گروهی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 137-152
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2009.14172

25

بررسی رابطه‌ی بین کیفیّت زندگی کاری و تعهّد سازمانی:" مطالعه‌ی موردی: کارکنان آموزش و پرورش یزد"

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 113-136
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2009.14171

26

بررسی رابطه بین مدل پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارکنان کارخانه تراکتور سازی تبریز

دوره 16، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 113-128

27

بررسی رابطه ی علی بین مصرف حامل‌های انرژی و ارزش افزوده در بخش صنعت ایران طی سال‌های 1385-1346

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 27-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10698

28

بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 167-188

29

بررسی روند و تغییرات احتمالی مشخصه‌های دمای سالانه استان همدان در طی دوره 2005-1976

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 27-41
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13386

30

بررسی سیستم‌های مغزی-رفتاری به عنوان پیش‌بین‌های تیپ‌های شخصیتیA ،C و D

دوره 16، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 87-112

31

بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae)

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 65-73

32

بررسی طراحی سیستم انتقال آب نیروگاه برق آبی مارون بهبهان

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 75-85
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13390

33

بررسی عملکرد چند نوع قطره چکان تنظیم کننده ی فشار موجود در بازار ایران

دوره 33، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 16-30
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2009.13393

34

بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران

دوره 16، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 3-36

35

بررسی میزان سودمندی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت و رابطه‌ی آن با رشد دانش و مهارت‌های شغلی در دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 87-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2009.14170

36

بررسی مقاومت گیاهچه‌های سه پایه پسته به Rhizoctonia solani AG4

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 57-64

37

بررسی نحوه تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ با تغییرات دبی و شیب در ِیک مقطع واگرا

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-14
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2010.13378

38

بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی

دوره 16، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 129-152

39

پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه ی عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک و مقایسه ی آن با شبکه ی عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10697

40

تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 16، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 37-70

41

تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 101-123
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10688

42

تاثیر سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 105-128
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10701

43

تاثیر غنی سازی برگ توت با ویتامین های پیریدوکسین و ریبوفلاوین بر وزن لاروی، وزن غدد ابریشم ساز و عملکرد اقتصادی کرم ابریشم .Bombyx mori L در نطنز اصفهان

دوره 31، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 69-79
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2009.12664

44

تأثیر کار برد اسید جیبرلیک بر خصوصیات رشد رویشی دانهال های کنار (Ziziphus spina-christi

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 81-88

45

تأثیر کاربرد زئولیت سدیمی بر نگه‌داشت نیترات و آمونیم در یک خاک اشباع لوم‌سیلتی

دوره 33، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 31-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2009.13394

46

تأثیر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر اقتصاد زیرزمینی در کشورهای OECD

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 63-88
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10707

47

تحلیل تطبیقی کتاب‌های درسی و راهنمای معلّم علوم دوره‌ی ابتدایی ایران و کتاب‌های درسی "علم در هر زمان"

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 3-22
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2010.14160

48

تحلیل کارایی در صنایع ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10704

49

تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10684

50

تخمین ریسک سیتماتیک در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از آنالیز موجک برای بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 29-50
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10685

51

تعیین ضریب هرشفیلد با استفاده از روش همگرایی در حوضه ی های خواف و کال شور استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 93-100
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2009.13398

52

تعیین مناسب‌ترین سطح کود نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت کلزا در خوزستان

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 53-63

53

تنش برشی در کانال ذوزنقه ای صاف

دوره 33، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 77-91
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2009.13397

54

توسعه ی مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 125-145
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10689

55

درآمد نفت، تورم و رشد در ایران: آزمونی از بیماری هلندی پیش از اصلاح نرخ ارز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 37-62
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2009.10706

56

رابطه بین عزت نفس و انگیزه موفقیت و اضطراب کلاس زبان خارجی با عملکرد دانشجویان در درس زبان انگلیسی

دوره 16، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 153-166

57

رابطه عدالت سازمانی ادراک‌ شده و انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در یک سازمان صنعتی

دوره 16، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 219-236

58

زیست شناسی، پارامترهای رشد جمعیت و واکنش تابعی زنبور (Lysiphlebus fabarum (Marsh.) (Hym,Braconidae، پارازیتوئید شته سیاه باقلا (Aphis fabae (Scop.) (Hom,Aphidiae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 31، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 37-47
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2009.12663

59

زیست شناسی سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom: Aleyrodidae) روی چهار رقم نیشکر در شرایط آزمایشگاه

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 49-56

60

سخن آغازین

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-3

61

شبیه سازی عددی و مقایسه ی خصوصیات جریان در قوس های روباز 180 درجه ی ی یکنواخت و واگرا با استفاده از نتایج مدل فیزیکی

دوره 33، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 59-75
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2009.13396

62

شناسایی ارقام بومی گلابی در بخش های مرکزی و غربی استان کردستان

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 39-51

63

شناسایی عوامل عمده‏ی عدم گرایش دبیران به تهیّه و استفاده از طرح درس در دبیرستان‏های استان خوزستان

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 86-69
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/edu.2009.14166

64

شناسنامه

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388

65

فهرست مندرجات

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388

66

کاربرد مؤلفه‌های ساختاری GIS در مدیریت داده‌های مکانی، زمانی و توصیفی شبکه ی‌های آبراههه‌ای و ایستگاه‌های آب ‌سنجی کشور

دوره 33، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 46-57
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2009.13395

67

کاشت یونجه در مجاور نیشکر و تأثیر آن بر تنوع بندپایان و خسارت ساقه خواران نیشکر

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-14

68

مطالعه ی اثر شکل ذرات رسوب بستر آبراهه های باز بر ضریب اصطکاک

دوره 33، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-13
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2009.13392

69

مطالعه‌ی آزمایشگاهی ارتعاشات و نیروهای وارد بر دریچه‌های سرویس و اضطراری در مجاری تخلیه کننده‌ی تحتانی سدها(مطالعه‌ی موردی تخلیه کننده‌ی تحتانی سد نرماشیر)

دوره 33، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 101-111
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jise.2009.13399

70

مطالعه پویایی جمعیت علف های هرز با اعمال مدیریت بقایای گیاهی و تقسیط کود نیتروژن در زراعت گیاه کلزا (.Brassica napus L)

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 65-79

71

نمونه‌گیری دنباله‌ای با دقت ثابت برای تخمین جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps Put. (Het.:Scutelleridae) در مزارع گندم دیم بروجرد

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 33-48


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.