تعداد مقالات: 6

1

اثر دماهای مختلف بر خصوصیات زیستی و جداول زندگی دو گونه زنبورAphidius rhopalosiphi و Praon volucre ، پارازیتوئیدهای شته Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 99-109
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2007.12751

2

تغییرات جمعیت، توزیع عمودی و میزان پارازیتیسم فصلی شفیره های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) (Hom., Aleyrodidae) توسط زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus Mercet (Hym., Aphelinidae) روی خیار چنبر در اهواز

دوره 29، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 85-98
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2007.12750

3

تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae (Sulz.) (Hom: Aphididae) و زنبور پارازیتوئید آن Aphidius matricariae (Hal.) بر روی سیب زمینی در مناطق بهبهان و یاسوج

دوره 29، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 153-162
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2007.12752

4

تغییرات فصلی و پراکنش فضایی جمعیت کنه نیشکر، Oligonychus sacchari: (Prostigmata: Tetranychidae) و کفشدوزک شکارگر Stethorus gilvifrons (Cleoptera: Coccinellidae) در مزارع نیشکر جنوب اهواز

دوره 30، شماره 1، بهار 1386، صفحه 135-147
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2007.12720

5

مقایسه اقتصادی و فنی کنترل شیمیایی و بیولوژیک سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci) در مزارع پنبه استان فارس

دوره 30، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 15-28
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2007.12728

6

مقایسه پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Aphidius rhopalosiphi و Praon volucre روی شته Rhopalosiphum padi در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 147-160
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2007.12719


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.