تعداد مقالات: 9

1

ارزیابی آزمایشگاهی مواد شیمیایی افزودنی به عنوان محرک های تغذیه ای برای موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 42-33
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2006.12743

2

بررسی اثرات نحوه تنک و نوع پوشش بر عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه و کیفیت میوه خرما (Pheonix dactilifera L.) رقم کبکاب

دوره 29، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 93-104
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2006.12745

3

بررسی فون بالتوریهای خانواده Chrysopidae در استان خوزستان و تاثیر دما و میزبان بر میزان پرخوری غالب

دوره 29، شماره 1، بهار 1385، صفحه 113-127
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2006.12742

4

تعیین گروه های سازگار رویشی در جمعیت Fusarium oxysporum f. sp. tuberosi و بیماریزائی آنها روی سیب زمینی در استان های فارس و خوزستان

دوره 29، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 43-53
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2006.12744

5

رابطه استرس اکولوژیک با طغیان ملخ ها — بازنگری نتایج پژوهش های فاز در ملخ ها

دوره 29، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 61-74
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2006.12747

6

شته ها و دشمنان طبیعی آنها در مزارع گندم و جو استان خوزستان

دوره 29، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 127-137
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2006.12746

7

فون کنه های بالاخانواده Eriophyoidea در استان خوزستان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 139-149
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2006.12749

8

گونه های سیرفیده از جنس (Syritta (Dip.: Syrphidae در خوزستان و کلید شناسایی آنها

دوره 28، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 201-204
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2006.12753

9

نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در مبارزه با آفات و بیماری های خرما در استان خوزستان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 75-83
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/ppr.2006.12748


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.